F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dąbki Village
Dąbki

Dąbki Village
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Urząd Gminy » Ochrona Danych
« Strona główna
Powrót »

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Darłowo

 

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
 2. Inspektor Ochrony Danych
  • Kontakt:  e-mail: iod@ugdarlowo.pl, telefon: +48 94 344 63 16 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:00) lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Darłowo, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzanych informacji
  1. W Biurze Rady w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r., poz. 130);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149 i poz. 650);
   • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1136, poz. 1370 i poz. 2451 oraz z 2018 r. poz. 650);
   • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2018 r. poz. 130);
  2. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U.t.j. z 2017 r. poz.657 ze zm.).
   • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1464 t.j),
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.1257.),
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
   • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy  ( Dz.U. 2017 poz.15 t.j.),
  3. W Referacie Budżetu i Finansów w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
   • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2018 r. poz. 800
   • Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym Dz. U. z 2017 r. poz. 1821
   • Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym Dz. U. z 2017 r. poz. 1892
   • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1785
   • Ustawa z dnia  10.09.1999 r. kodeks karny skarbowy Dz. U. z 2017 r. poz. 2226
   • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
   • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2018 r. poz. 395
   • Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1453
   • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny Dz. U. z 2017 r. poz. 459
  4. W Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912).
   • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
   • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
   • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).
  5. W Referaci Inwestycji, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej w celach określonych w następujących ustawach:
   • Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.2017.1579 t.j.z dnia 2017.08.24) oraz akty wykonawcze;
   • Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz akty wykonawcze;
   • Prawo budowlane – (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05)
   • Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z dnia 2017.08.23);
   • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28);
   • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j. z dnia 2017.06.19)
   • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610 t.j. z dnia 2016.10.04);
   • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012.83 t.j. z dnia 2012.01.23) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j. z dnia 2018.04.11) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2018.91 t.j. z dnia 2018.01.11) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2017.1529 z dnia 2017.08.11) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.1007 t.j. z dnia 2017.05.24) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawao samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawao drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2017.2136 t.j. z dnia 2017.11.21) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j. z dnia 2017.11.29) oraz akty wykonawcze;
   • Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j. z dnia 2018.04.20) oraz akty wykonawcze;
   • Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29);
   • Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 t.j. z dnia 2017.05.31);
   • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 t.j. z dnia 2017.11.28).
  6. W Referacie Oświaty w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U.2017.59 );
   • Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203);
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe (Dz.U.2017.60)
   • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. O systemie informacji oświatowej  (Dz.u.2017.2159);
   • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U.2017.2198).
  7. W Straży Gminnej w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928).
  8. W Urzędzie Stanu Cywilnego w celach określonych w następujących ustawach:
   • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2064)
   • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
   • Ustawa z dnia 06 marca.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646)
   • Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 647)
   • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 2168 z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 z późn. zm.)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych DOD w Straży Gminnej w Darłowie

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) w Staży Gminnej w Darłowie

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Straży Gminnej w Darłowie

ul. J.  H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,

adres e-mail: komendant@ugdarlowo.pl tel. 94 314 22 27.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: iod@ugdarlowo.pl.) lub korespondencyjnie (adres do korespondencji: Urząd Gminy w Darłowie ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76 – 150 Darłowo).

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Gminnej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795) i innych przepisach. Straż Gminna zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795) w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 • do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy - dane osobowe zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

•  kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

•  dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych,   a zgodnie z prawem podlegają one usunięciu.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Gminna w Darłowie przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą osobie, której dane dotyczą nie przysługiwać.

Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze RODO w Straży Gminnej w Darłowie

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - RODO) w Staży Gminnej w Darłowie

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Wójt Gminy Darłowie

ul. J.  H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,

adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl tel. 94 344 63 01.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: iod@ugdarlowo.pl.) lub korespondencyjnie (adres do korespondencji: Urząd Gminy w Darłowie ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76 – 150 Darłowo).

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Gminnej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska (konsekwencją nie podania danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego, np. brak możliwości udziału w szkoleniu);
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcia działań wiązanych z zadaniami ustawowymi Straży Gminnej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Gminnej (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych);
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Gminnej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).

ODBIORCY DANYCH

 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w straży.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANE

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki