F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Dąbki Village
Dąbki

Dąbki Village
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Fundusze UE i krajowe » RPO WZ 2014-2020
« Strona główna
Powrót »

Pragniemy poinformować, iż Gmina Darłowo realizuje projekt pn.:

„Pierwszy Żłobek w Gminie Darłowo”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Okres realizacji projektu: od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Celem głównym projektu jest ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 3 osób (3K) i utrzymanie zatrudnienia przez 27 osób (27K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki w Żłobku w Rusku (Gmina Darłowo) dla 30 dzieci w terminie: 1.10.-31.12.2020 stworzenie oraz 01.01.2021-31.12.2021 bieżące funkcjonowanie.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (30K), w tym:

  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 – 3 osoby (3K)
  2. osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym – 27 osób (27K).

Są to osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w Gminie Darłowo – w rozumieniu przepisów KC.

 

Wartość projektu: 897 639,37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 848 139,37zł

 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Darłowo poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Typ projektu: Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych. Oś Priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie RPZP.02.14.00 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W ramach projektu w 40 budynkach/lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Darłowo zrealizowane zostaną zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. W budynkach/lokalach mieszkalnych objętych projektem zlikwidowane zostaną piece lub kotły opalane paliwem stałym (piece lub kotły węglowe) i zastąpione zostaną jednym lub kombinacją instalacji spełniających określone wskaźniki.

 

Całkowity koszt projektu: 365 700,00 zł

Dofinansowanie projektu: 288 900,00 zł

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2021 r.

 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: „Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w uzdrowisku Dąbki”.

Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał. Typ projektu: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowe. Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka. Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Przedmiotem projektu będzie budowa nowej ścieżki ruchowej wraz z czterema przejściami oraz dojazdem pojazdów dostawczych na plażę, tarasów widokowych, parkingu, drogi, ciągów pieszych, pawilonów sanitarnych z wyposażeniem, street workout parku i małej architektury wzdłuż ciągów pieszych i przejść na plażę.

 

Całkowity koszt projektu: 4 479 299,43 zł

Dofinansowanie projektu: 3 403 464,36 zł

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2022 r.

 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo”.

 

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. Typ projektu: Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru. Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

 

Przedmiotem projektu będzie realizacja zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych kompleksu boisk sportowych składającego się z: boiska do piłki nożnej o maksymalnym wym. 50 x 30 m o nawierzchni trawiastej do uzyskania na istniejącej powierzchni działki 3/48; boiska do piłki ręcznej pełnowymiarowego o wymiarach 40 x 20 m o nawierzchni poliuretanowej, boiska do koszykówki (niepełnowymiarowego) 25 x 15 m o nawierzchni poliuretanowej, boiska do siatkówki pełnowymiarowego 18 x 9 m o nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, wykonanie nowego ogrodzenia w postaci piłkochwytów o wysokości 6 m od poziomu terenu i ogrodzenia o wysokości 4 m od poziomu terenu.

 

Całkowity koszt projektu: 767 454,46 zł

Dofinansowanie projektu: 403 589,96 zł w tym: UE 349 777,96 zł, Budżet Państwa 53 812,00 zł

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2020 r.

 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo”.

 

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. Typ projektu: Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru. Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

 

W ramach projektu utworzona zostanie wioska cysterska w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej oraz powstanie infrastruktura rekreacyjna w miejscowości Pęciszewko w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres projektu realizowanego w miejscowości Bukowo Morskie obejmuje wykonanie m.in. prac remontowo-budowlanych w 3 budynkach gospodarczych i zmiana ich funkcji użytkowych, rewitalizacja terenu w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjnej (ławki, oświetlenie), utworzenie wioski tematycznej przybliżającej zwyczaje zakonu cystersów, odtworzenie historyczne struktur przestrzennych i zabudowań cysterskich, budowa 12 miejsc postojowych dla samochodów i autokarów, budowa ogrodzenia. Zakres projektu realizowanego w miejscowości Pęciszewko obejmuje wykonanie m.in. rewitalizacja terenu parku, odtworzenie alei drzew, niwelacja terenu, wytyczenie alei parkowych, nasadzenie niskiej zieleni, wyodrębnienie ogrodu ziołowego, wyodrębnienie miejsca kultywacji tradycji pszczelarskich regionu, utworzenie miejsca rekreacyjnego z wiatą, stołami, ławami, stojakami na rowery, wykonanie 10 miejsc postojowych, wyremontowanie drogi dojazdowej do planowanych miejsc postojowych.

 

Całkowity koszt projektu: 6 961 162,92 zł

Dofinansowanie projektu: 4 000 000,00 zł w tym: UE 3 303 883,71 zł, Budżet Państwa 696 116,29 zł

Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2021 r.

 


         

Pragniemy poinformować, iż Gmina Darłowo uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

„Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

 

 

Projekt zakłada realizację 6 300 h dodatkowych zajęć obejmujących następujące zakresy:

 

  • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczyciela do procesu indywidualizacji
  • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  • Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł

 


 

 

Gmina Darłowo

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W UZDROWISKU DĄBKI

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Całkowite wydatki projektu: 6.694.452,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2.756.852,90 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Celem projektu jest Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Typ projektu: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej.

 

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i budowie Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki, w tym budowie budynku głównego wraz z budową/remontem nabrzeża i zagospodarowaniem terenu.

 


 

   

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.:„Budowa PSZOK w miejscowości Krupy”.

 

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Typ projektu: Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych. Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców gminy Darłowo. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia oraz oznakowanie poziome i pionowe.

 

Całkowity koszt projektu: 631 434,55 zł

 

Dofinansowanie projektu: 536 719,00 zł

 

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2019 r.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.:„Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Darłowo”.

 

Celem projektu jest sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Darłowo; Typ projektu: Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ); Oś Priorytetowa 4Naturalne otoczenie człowieka; Działanie 4.8Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

 

Przedmiotem projektu jest sporządzenie inwentaryzacji i waloryzaji przyrodniczej Gminy Darłowo, tym samymdostarczenie władzom gminy informacji na temat aktualnych zasobów środowiska naturalnego obszaru i zwiększeniezasobów informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Zakres inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obejmowałbędzie wszystkie elementy środowiska, w tym: siedliska zagrożone objęte ochroną prawną, gatunki zagrożone objęteochroną prawną, walory krajobrazowe przyrodnicze, walory krajobrazowe kulturowe i historyczne oraz obiektyzabytkowe objęte ochroną prawną.

 

Całkowity koszt projektu: 264 550,00 zł

Dofinansowanie projektu: 224 867,50 zł

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2019 r.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki