F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Dom wczasowy - Ewa i Józef Szymacha
Dąbki

Dom wczasowy - Ewa i Józef Szymacha
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Odpady komunalne » Gospodarka odpadami
« Strona główna
Powrót »

 

UWAGA - ZMIANA OPŁAT ZA ŚMIECI W GMMINIE DARŁOWO JUZ OD KWIETNIA 2019 R.

 

Od 1 kwietnia 2019 r. w gminie Darłowo będą obowiązywać nowe, wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Podwyżka wynika z rosnących w naszym regionie i w całej Polsce kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a także z braku uregulowania rynku w tym zakresie. Przesłanki, którymi kierowały się władze gminy przy podejmowaniu decyzji dotyczącej nowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych odzwierciedlają obecną sytuację rynkową i zostały obliczone tak, aby pokryły faktyczne koszty odbioru odpadów i umożliwiły sfinansowanie prognozowanego deficytu na 2019 r. (w 2018 r. wyniósł on ok. 180 tys. zł). Zarówno Wójt Gminy Darłowo jak i Rada Gminy Darłowo dołożyli wszelkich starań, aby zaproponowane stawki były jak najmniej dotkliwe dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych.

W ramach dbałości o sprawne działanie systemu odbioru odpadów gmina Darłowo uszczelnia system zbierania opłat za śmieci i egzekwowania zaległości. Systematycznie prowadzone kontrole oraz weryfikacje przedłożonych deklaracji odpadowych, pozwalają skutecznie monitorować właścicieli nieruchomości pod kątem liczby osób zgłoszonych do wnoszenia opłat, zużycia wody, czy ilości oddanych pojemników. Coraz efektywniej sprawdza się system kodów kreskowych pozwalający na efektywniejsze egzekwowanie selektywnego gromadzenia odpadów.

Dzięki tym działaniom ceny wywozu odpadów pozostawały do tej pory, tj. od 1 lipca 2013 r. do końca marca 2019 r., na niezmienionym poziomie. Jednak, aby gminny system odbioru odpadów funkcjonował prawidłowo i zgodnie z prawem, podwyżka jest nieunikniona. Zatem, wzrost stawek za odbiór odpadów oraz porównanie ich z ubiegłym rokiem kształtuje się jak poniżej:

metoda naliczania / rodzaj odpadów

2018 r.

2019 r.

wzrost stawki w zł

wzrost stawki w %

od ilości zużytej wody – za 1 m3

 

 

 

 

odpady zmieszane

5,50 zł

6,50 zł

1,0 zł

18%

odpady segregowane

3,50 zł

4,00 zł

0,5 zł

15%

 

metoda naliczania / rodzaj odpadów

2018 r.

2019 r.

propozycja zaokrąglenia

wzrost stawki w zł

wzrost stawki w % ~

od pojemnika

 

 

 

 

 

100 l -120 l  - zmieszane;

18,40 zł

21,71 zł

21,70 zł

3,30 zł

18%

100 l -120 l  - segregowane

13,50 zł

15,52 zł

15,50 zł

2,00 zł

15%

1100 l – zmieszane

168,90 zł

199,30 zł

199,30 zł

30,40 zł

18%

1100 l – segregowane

123,80 zł

142,37 zł

142,40 zł

18,60 zł

15%

 

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z przepisami, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o nowej wysokości opłaty oraz terminie jej uiszczenia.

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (SGOK).

"Rewolucja śmieciowa" stała się faktem!

Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. Zalecenia ustawowe i unijne oznaczają większą odpowiedzialność za środowisko, konieczność segregowania odpadów i bez wyjątku ponoszenie opłat przez wszystkie osoby wytwarzające odpady.

Nowe przepisy, wzorowane na doświadczeniach innych krajów europejskich zmieniają diametralnie dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W nowym systemie większość odpadów komunalnych zamiast na składowisko trafić ma do odzysku lub ponownego użycia, abyśmy zgodnie z założeniami dyrektyw europejskich stali się "społeczeństwem recyklingu". Gmina jest zobligowana zorganizować nowy system zbierania i odbierania odpadów w taki sposób, aby zapewnić ich selekcję już w miejscu powstawania.                          

Postępuj z odpadami zgodnie z hierarchią, tj.:

 • po pierwsze – zapobiegaj powstawaniu,
 • po drugie – ograniczaj wytwarzanie,
 • po trzecie – wykorzystuj ponownie,
 • po czwarte – segreguj, aby trafiły w pierwszej kolejności do odzysku i recyklingu,

a na końcu dopiero do składowania!

 

Ważna informacja dotycząca naklejania kodów kreskowych na worki i pojemniki.

Wójt Gminy Darłowo informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XLIII.408.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Darłowo.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek  naklejać  kody kreskowe na worki i pojemniki z odpadami komunalnymi. Są to kody indywidualne, przypisane do danej nieruchomości. Kod kreskowy należy nakleić na worku oraz pojemniku w widocznym miejscu.

Kody kreskowe umożliwiają m.in.:

- śledzenie przejazdu pojazdów odbierających odpady, a co za tym idzie potwierdzenie, czy z Państwa nieruchomości zostały w danym dniu odebrane odpady,

- identyfikację nieruchomości oraz rodzaj i ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co pozwoli na sprawdzenie czy zadeklarowany sposób zbiórki odpadów jest zgodny z rzeczywistością.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

W zamian za zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, mieszkańcy będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłatę "śmieciową").

W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości „mieszanej” (nieruchomość zamieszkała, gdzie dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza) ma obowiązek złożyć do Gminy deklarację, która jest podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Darłowo obejmuje właścicieli nieruchomości w całości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych (tzw. "mieszanych"), tj. np. budynki wielolokalowe, w których oprócz lokali mieszkalnych występują lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub inna, a także inne budynki, gdzie zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność, a także właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jak np. hotele, pensjonaty, domki letniskowe, czy inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne, szkoły, przedszkola, obiekty handlowe, restauracje, kramy z pamiątkami, na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy gminy ponoszą ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy. W zamian za opłatę firma wyłoniona w przetargu - w imieniu Gminy - opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

Każdy mieszkaniec Gminy może nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. Właściciel nieruchomości musi przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Gminy deklarację, która jest podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. W przypadku niezłożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do dnia 15 – go każdego miesiąca.

Wysokość opłaty za nieruchomość zamieszkałą będzie zależna od ilości (prognozy) zadeklarowanego zużycia wody w danej nieruchomości oraz sposobu zbiórki odpadów:

 • w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 6,50 zł od 1m3 zużytej wody;
 • w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 4,00 zł od 1 m3 zużytej wody.

Właściciel gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha), który nie prowadzi dodatkowej działalności niezwiązanej z produkcją rolną, może rozliczać się za odpady ryczałtowo, przyjmując zużycie wody 3 m3 na osobę, tj.:

 • w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych

                           6,50 zł x 3 m3 zużytej wody = 19,50 zł;

 • w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

                      4,00 zł x 3 m3 zużytej wody = 12,00 zł.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej również ma obowiązek przedłożenia deklaracji, która pozwoli naliczyć opłatę zgodnie z poniższymi stawkami:

 1. Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny o pojemności:
 • 100 l - 120 l  - w wysokości 15,50 zł;
 • 1100 l – w wysokości 142,40 zł.
 1. Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o pojemności:
 • 100 l - 120 l  - w wysokości 21,70 zł;
 • 1100 l – w wysokości 199,30 zł.

Roczna, ryczałtowa stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z przeznaczeniem na użytek własny, niezwiązany z wynajmowaniem ich osobom trzecim - wynosi:.

 • 169,30 zł za rok w odniesieniu do jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny);
 • 507,90 zł za rok w odniesieniu do jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - po naliczeniu kary).

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ostatecznie odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Darłowo, zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Krupach. Umowa obowiązywała do końca roku 2018.

Na terenie jednostki odpady komunalne gromadzone „u źródła” i odbierane są z uwzględnieniem następujących frakcji:

 • zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne / pozostałości po segregacji są odbierane co dwa tygodnie (w sezonie letnim dwa razy w tygodniu – z nieruchomości „mieszanych” i niezamieszkałych);
 • odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe) są odbierane raz w miesiącu;
 • odpady ulegające biodegradacji (gł. gromadzone w przydomowych kompostownikach).

Na terenie gminy utworzono Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać wszelkie komunalne odpady problemowe, takie jak: zużyte baterie, przeterminowane leki oraz gruz, a także odpady zielone. Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Krupy 72 i pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15.

Dodatkowo punkty selektywnej zbiórki odpadów, wyposażone w pojemniki na szkło i plastik rozmieszczono w następujących miejscowościach: Barzowice, Bobolin, Boryszewo, Bukowo Morskie, Cisowo, Dąbki, Dobiesław, Domasławice, Drozdowo, Gleźnowo, Jeżyce, Jeżyczki, Kopań, Kopnica, Kowalewice, Krupy, Nowy Jarosław, Nowy Kraków, Palczewice, Pęciszewko, Porzecze, Rusko, Sińczyca, Słowino, Stary Jarosław, Sulimice, Wicie, Wiekowo, Wiekowice, Zakrzewo, Zielnowo, Żukowo Morskie.

Raz w roku na terenie analizowanej jednostki organizowana jest mobilna zbiórka odpadów. Wiosną lub jesienią mieszkańcy mogą w ten sposób oddać zużyty sprzęt elektryczny, świetlówki, elektronarzędzia oraz odpady wielkogabarytowe.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do dnia 15 – go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc - bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy.

Nr rachunku:

72 8566 0003 0100 1326 2000 0436

Adres: Gmina Darłowo, ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo    

            

DEKLARACJE

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje dotychczasowy obowiązek podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Darłowo nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja służy do samodzielnego wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości w całości zamieszkanych, oraz takich, w których oprócz mieszkańców przebywają osoby prowadzące działalność gospodarczą, społeczną lub inną (tzw. nieruchomości „mieszanych”), w związku z której prowadzeniem powstają odpady komunalne, a także wszystkich przedsiębiorców i właścicieli domków letniskowych (nieruchomosci niezamieszkane).

Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Darłowo lub w razie trudności z wypełnieniem, czy innymi wątpliwościami – w pokoju nr 21 (Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

Do pobrania: druk deklaracji do wypełnienia

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki