F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Wikotria
Dąbki

Wikotria
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Urząd Gminy » Bezpieczeństwo
« Strona główna
Powrót »

BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym dbanie o porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli oraz prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, należy do zadań własnych gminy.

Ochrona ludności jest jednym z kluczowych zadań realizowanych na każdym szczeblu administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej. Umiejętne zarządzanie tym procesem oraz skuteczne wykorzystanie odpowiednich środków może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz jego poczucia wśród obywateli.

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Zarzadzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy jest Wójt Gminy.

Do zadań Wójta w sprawach Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań  Zarządzania Kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany przez Wójta.

Ponadto Wójt Gminy ma obowiązek zapewnienia realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na obszarze gminy, takich jak:

 1. całodobowe alarmowanie członków GZZK, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Obrona Cywilna

Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań Obrony Cywilnej są Formacje Obrony Cywilnej, które składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.

 

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Gmina Darłowo współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Na terenie Gminy Darłowo funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). Gmina ponosi wydatki dotyczące wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek. Ze swojego budżetu pokrywa również koszty ubezpieczenia, okresowych badań lekarskich oraz ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Ważne numery telefonów:

- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 601 625 127
 • 94 344 63 01
 • w przypadku awarii wodociągów: 605 400 175

- Ogólnoeuropejski numer alarmowy

 • 112

- Straż Gminna

 • 693 167 346
 • 94 314 22 27

- Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 • numer alarmowy: 112
 • dyżurny: 477 843 511

- Komisariat Policji w Darłowie

 • numer alarmowy: 112
 • dyżurny: 477 843 311

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

 • numer alarmowy: 112
 • dyżurny: 59 810 30 08

- Pogotowie ratunkowe

 • numer alarmowy: 112

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie

 • 59 810 73 11
 • numer alarmowy po godz. 15: 694 493 769

Zagrożenia - jak reagować (INFOGRAFIKI)

 

Rodzaje alarmów - infografika

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki