F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Pod brzózką
Dąbki

Pod brzózką
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Odpady komunalne » Prawo / Rejestry
« Strona główna
Powrót »

 

 

PRAWO / REJESTRY

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania prawo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych przepisów pociąga za sobą ogromne zmiany zarówno w prawnych, organizacyjnych jak i technologicznych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami w gminach. Nowe przepisy prawa generują nowe obowiązki oraz konieczność ich interpretacji i poznania procedur, które powodują całkowitą zmianę sposobu myślenia o gospodarowaniu odpadami w gminie.

Akces Polski do Unii Europejskiej spowodował konieczność wprowadzenia wielu działań związanych z gospodarką odpadami, m.in. ograniczenia ilości deponowanych odpadów komunalnych czy zmniejszenia udziału w nich odpadów biodegradowalnych.

 

Główne zasady europejskiej gospodarki odpadami określone zostały m.in. w:

 1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dyrektywa ramowa), której regulacje dotyczą:
 • dążenia do zmniejszenia ilości / wyeliminowania odpadów odprowadzanych wprost do środowiska;
 • najważniejszych reguł w gospodarce odpadami: zapobieganie/prewencja, redukcja oraz ponowne użycie;
 1. Dyrektywie Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (dyrektywa składowiskowa), ), której regulacje dotyczą:
 • ograniczenia ilości składowanych komunalnych odpadów podlegających biodegradacji do: w 2013 r. – 50%, a w 2020r. – 35% całkowitej ilości (według wagi) komunalnych odpadów  ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
 1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa opakowaniowa), której regulacje dotyczą:
 • zapobiegania powstawania odpadów opakowaniowych;
 • wielokrotnego używania opakowań, recyklingu oraz innych form odzysku odpadów opakowaniowych.
 1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, której regulacje dotyczą:
 • odzysku co najmniej 60% wagowo odpadów opakowaniowych;
 • recyklingu co najmniej 55% wagowo i co najwyżej 80% wagowo odpadów opakowaniowych.
 1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE), której regulacje dotyczą:
 • ograniczenia ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • zwiększenia ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku takiego złomu tak, aby ograniczyć ilość unieszkodliwionych odpadów.
 1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, której regulacje dotyczą:
 • selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów;
 • zredukowania do minimum unieszkodliwiania baterii i akumulatorów stanowiących składnik zmieszanych odpadów komunalnych;
 • wysokiego poziomu recyklingu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów.

Analiza tych przepisów wskazuje, że główne cele polityki wspólnotowej to:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów oraz priorytet ponownego wykorzystania i recyklingu przed odzyskiem energii, o ile i tylko w takim zakresie, w jakim są to najbardziej ekologiczne z dostępnych metod,
 • minimalizowanie ilości odpadów u źródła ich powstawania,
 • stosowanie skuteczniejszych metod produkcji i odzysku odpadów.

W tak wyznaczone cele wpisują się przepisy prawa polskiego oraz krajowe i regionalne dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki odpadami.

 

PRAWO LOKALNE

 

 

 

  

PRAWO KRAJOWE

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie wpisu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w zakresie:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "pojazdami", i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "urządzeniami";
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ust. 3 u.o.c.p., powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby adres, albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50zł);
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłata za wpis do rejestru: 50 zł. Opłata za zmianę we wpisie do rejestru: 25 zł.

 

Druki do pobrania:

 

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia określa Uchwała Nr XXXIV/456/2010 Rady Gminy darłowo z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Darłowo.

Zezwolenie na ternie Gminy Darłowo wydaje Wójt Gminy Darłowo. Zezwolenie wydawane jest po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. Opłata za wydanie decyzji wynosi 107 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 6b, Wójt Gminy Darłowo prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Pliki do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki