F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Rafa
Bobolin

Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-06-09 13:16:20 - Agnieszka Glinka
Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści SWZ nr 2 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo

Nr sprawy ZP.271.108.2021

Darłowo, dnia 09.06.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo, 

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 

NIP: 499 052 70 61, REGON: 330920914 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści SWZ nr 2

Dotyczy postępowania pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo”

 

I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie z dnia 07.06.2021 r.

Pytanie 1:

W ust. 27: Zamawiając zamieścił zapis: „W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, tj. oświadczenie zatrudnionego Pracownika, poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego Pracownika, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający wyraża zgodę, aby oświadczenia dotyczące zatrudnienia były przekazywane przez Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 14 od dnia wezwania przez Zamawiającego i dotyczyły nie więcej niż 5 pracowników.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę, aby oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 27 pkt 1 zał. nr 5 do SWZ potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia były przekazywane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że czynności kontrolne o których mowa w ust. 27 zał. nr 5 do SWZ dotyczyć będą wszystkich wskazanych osób wykonujących czynności wskazane w ust. 24 zał. nr 5 do SWZ.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki