ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-02-10 13:01:18 - Ewa Świtalska
Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:

 

Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w ramach LSR)

Limit środków w ramach naboru (zł.)

Cel, zgodnie z rozporządzeniem1

Przed. 1.1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku

859 656,61

§ 2 pkt 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku

334 598,13

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów

 

Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w ramach LSR)

Limit środków w ramach naboru (zł.)

Cel, zgodnie z rozporządzeniem1

Przed. 1.1.3: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością lybacką na obszarze LSR do 2022 roku

1 855 647,58

§ 2 pkt 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Przed. 1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku

1 635 946,02

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/20142 - w wysokości do 80% tych kosztów

 

Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w ramach LSR)

Limit środków w ramach naboru (zł.)

Cel, zgodnie z rozporządzeniem1

Przed. 2.3.1: Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarze LSR do 2022 roku

168 245,25

§ 2 pkt 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014" - w wysokości do 85% tych kosztów

 

INFORMACJE WSPÓLNE:

Termin składania wniosków: od 1 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00. Ze względu na sytuacje epidemiczną informujemy o konieczności indywidualnego uzgadniania terminu złożenia wniosku pod numerem telefonu: 94 307 03 31 !!!

Warunki udzielenie wsparcia:

 • Wnioskodawca składa dokumenty bezpośrednio w Biurze DLGR - osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (2 egzemplarze w formie papierowej - oryginał i kopia wniosku z załącznikami - oraz dodatkowo wypełniony formularz wniosku na nośniku elektronicznym),
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:
 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 2. jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,
 3. jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
 4. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, któiy został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz
  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1,
 • Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby
  punktów, podanej w lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.

 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.
 2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).
 4. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące niezakończenia operacji (Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronie internetowej Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej - www.dlgr.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31. e-mail: dlgr@darlowo.pl. Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Więcej informacji pod adresem: https://dlgr.pl/nabory,1612369362.html

 


1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki