ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-02-12 00:00:00 - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żukowo Morskie w Gminie Darłowo

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020r. poz. 293 z późn.zm.) i uchwały Nr VI.54.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 lutego 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żukowo Morskie w Gminie Darłowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Żukowo Morskie w Gminie Darłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 12 lutego do 16 marca 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 50 w dni robocze w godzinach 1100-1400. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: dotacje@ugdarlowo.pl lub telefonicznie pod numerami: 601-625-139 / (94) 3446335. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://ug.darlowo.ibip.pl/public/ (zakładka „Ogłoszenia i komunikaty”).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, pok. nr 50. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu, można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Sławnie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz projektu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Darłowo w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres poczta@ugdarlowo.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2021r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Darłowo w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Darłowo. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://ug.darlowo.ibip.pl/public/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

 

Do pobrania:

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki