F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Rafa
Bobolin

Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o dzierżawie
« Strona główna
Powrót »
2019-02-19 14:09:17 - Sylwia Pieper
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości (plaże) z przeznaczeniem na cele gastronomiczne - Dąbki

WÓJT GMINY DARŁOWO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości (plaże) będących w dzierżawie Gminy Darłowo

z przeznaczeniem na cele gastronomiczne

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

1.DĄBKI (plaża) - część nieruchomości oznaczonej numerem 278/2 objętej księgą wieczystą KO1K/00089705/3. Poddzierżawie podlegają dwa punkty:

  • po prawej stronie wejścia na plażę od ul. Morskiej -  punkt nr 1;
  • po prawej stronie od wejścia na plażę od ul. Letniskowej- punkt nr 2;

2.DĄBKI (plaża) - część nieruchomości oznaczonej numerem 279/7 objętej księgą wieczystą KO1K/00090421/8. . Poddzierżawie podlegają dwa punkty:

  • po prawej stronie wejścia na plażę od ul. Piaskowej -  punkt nr 1;
  • po lewej stronie od wejścia na plażę od ul. Wydmowej - punkt nr 2;

 

II. PRZEZNACZENIE I WARUNKI PODDZIERŻAWY

Grunt przeznaczony do poddzierżawy oddaje się pod prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem baru piwnego.

Powierzchnia do zagospodarowania: każdy punkt maksymalnie 100 m2 .

Poddzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z poddzierżawionym gruntem, w tym ponoszenia kosztów czynszu dzierżawnego, opłat za media, podatku, koncesji alkoholowej, wywozu śmieci i innych związanych z przedmiotem poddzierżawy.

Obiekty na plaży wraz z doprowadzeniem mediów (we własnym zakresie) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne. W przeciwnym razie będą traktowane jak samowola budowlana.

Poddzierżawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie akceptacji odpowiednich instytucji, pozwoleń, uzgodnień , w tym z Urzędem Morskim w sprawie zajęcia pasa technicznego do celów innych niż ochrona brzegu morskiego, uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej, zgłoszenie obiektu tymczasowego w Urzędzie Wojewódzkim.

Poddzierżawca załatwi we własnym zakresie i na własny koszt roboty inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona na poddzierżawionym gruncie.

Poddzierżawca zobowiązany jest do używania przedmiotowego terenu jedynie w jego zakreślonych granicach i zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu poddzierżawy. Bez pisemnej zgody Poddzierżawiającego zabrania się poddzierżawiania/użyczania przedmiotu poddzierżawy, jak również stawiania na terenie obiektów innych niż przewidziane   w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu okresu dzierżawy oddany teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

III. OKRES PODDZIERŻAWY

Tereny stanowiące przedmiot poddzierżawy, opisane bliżej w punkcie I i II oddaje się w poddzierżawę na okres do 3 miesięcy.

 

IV. WADIUM ORAZ WYSOKOŚĆ CZYNSZU Z TYTUŁU PODDZIERŻAWY

Wysokość czynszu z tytułu poddzierżawy za miesięczny okres trwania poddzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu poddzierżawy płatny będzie na zasadach określonych w umowie poddzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu poddzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu poddzierżawy części przedmiotowej nieruchomości oraz wadium wynoszą:

Działka nr 278/2

 Lp. 

 Nr punktu 

 Cena wywoławcza czynszu netto [zł] 

 Wadium [zł] 

1

1

5.000,00

1.000,00 zł

2

2

5.000,00

1.000,00 zł

 

Działka nr 279/7

 Lp .

 Nr punktu 

 Cena wywoławcza czynszu netto [zł] 

 Wadium [zł]

1

1

5.000,00

1.000,00 zł

2

2

5.000,00

1.000,00 zł

 

V.  TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg na w/w część działki odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie, ul. H. Dąbrowskiego 4, pokój nr 55 (sala konferencyjna).

VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2019 r. na konto Nr 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 Urzędu Gminy Darłowo – Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto Gminy Darłowo.  

W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu konieczna jest wpłata wadium na każdy punkt opisany w punkcie I osobno z dopiskiem w tytule wpłaty nr działki i nr konkretnego punktu, np. „Działka nr 278/2, punkt nr 1”.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na konto uczestnika przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu pod warunkiem, że kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Darłowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy poddzierżawy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 500,00 zł.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej oryginały lub kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez osoby trzecie. W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) do przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) do przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • oświadczenia o niezaleganiu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Darłowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Darłowo – pokój nr 41, tel. 094 34-46-343 lub na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Nieruchomości. Wójt Gminy Darłowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

 

Do pobrania: 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki