F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Pod brzózką
Dąbki

Pod brzózką
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Odpady komunalne » Gospodarka odpadami
« Strona główna
Powrót »

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

UWAGA - Kody kreskowe na worki i pojemniki na odpady komunalne.

Informujemy, że w Gminie Darłowo rozpoczął się proces znakowania elektronicznego worków i pojemników na odpady segregowane i zmieszane za pomocą etykiet z kodami kresowymi. Znakowanie kodami ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej Gminy Darłowo.
Rodzaje kodów kreskowych odpowiadają systemowi segregowania odpadów:
- SZKŁO – szkło białe i kolorowe,
- TWORZYWA SZTUCZNE/METAL – opakowania plastikowe, metalowe, wielomateriałowe i tekstylia,
- PAPIER – papier, tektura i karton,
- BIODEGRADOWALNE – odpady zielone, kuchenne i obierki.
- ZMIESZANE- pozostałości z segregacji i odpady niesegregowane.

Kody z oznaczeniem odpadu segregowanego należy nakleić na worki kolorowe z takim samym napisem. Natomiast kody z napisem ZMIESZANE umieszcza się na pojemnikach i czarnych workach.
Etykiety z kodami należy nakleić w miejscu widocznym, wyłącznie na związane, wypełnione odpowiednimi odpadami worki i pojemniki.
Kody są indywidualne, przypisane do każdej nieruchomości. Nie wolno ich pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku.
Wystawiając worek każdorazowo należy nakleić nowy kod. Kod na pojemnik zostanie naklejony przez pracowników Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. Nową etykietę z kodem należy wymieniać jedynie w przypadku zniszczenia.
W przypadku wyczerpania kodów kreskowych, należy indywidualnie zgłosić się do Urzędu Gminy Darłowo (pok. nr 21) lub do Gminnego zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. Krupy 72 po odbiór dodatkowych kodów, które będą wydawane nieodpłatnie.

Po wejściu w życie nowego systemu worki i pojemniki nieklejone kodami kreskowymi nie będą odbierane.

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (SGOK).

Znalezione obrazy dla zapytania odpady komunalne grafika

"Rewolucja śmieciowa" stała się faktem!

Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. Zalecenia ustawowe i unijne oznaczają większą odpowiedzialność za środowisko, konieczność segregowania odpadów i bez wyjątku ponoszenie opłat przez wszystkie osoby wytwarzające odpady. Nowe przepisy, wzorowane na doświadczeniach innych krajów europejskich zmieniają diametralnie dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W nowym systemie większość odpadów komunalnych zamiast na składowisko trafić ma do odzysku lub ponownego użycia, abyśmy zgodnie z założeniami dyrektyw europejskich stali się "społeczeństwem recyklingu". Gmina jest zobligowana zorganizować nowy system zbierania i odbierania odpadów w taki sposób, aby zapewnić ich selekcję już w miejscu powstawania.                          

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Darłowo obejmuje właścicieli nieruchomości w całości zamieszkanych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkanych (tzw. "mieszanych"), tj. np. budynki wielolokalowe, w których oprócz lokali mieszkalnych występują lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub inna, a także inne budynki, gdzie zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność, a także właścicieli nierychomości niezamieszkałych, jak np. hotele, pensjonaty, domki letniskowe, szkoły, przedszkola, obiekty handlowe, restauracje, kramy z pamiątkami, na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Postępuj z odpadami zgodnie z hierarchią, tj.:

 • po pierwsze – zapobiegaj powstawaniu,
 • po drugie – ograniczaj wytwarzanie,
 • po trzecie – wykorzystuj ponownie,
 • po czwarte – segreguj, aby trafiły w pierwszej kolejności do odzysku i recyklingu,

a na końcu dopiero do składowania!

 

Zasady funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Darłowo.

Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy gminy ponoszą ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy. W zamian za opłatę Gminny Zakład GospodarkiKomunalnej w imieniu Gminy opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu. Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów. Gmina organizuje selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr XIX.155.2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

 

Każdy mieszkaniec Gminy może nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. Właściciel nieruchomości musi przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Gminy deklarację (druki deklaracji), która jest podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Darłowo lub za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (uchwała Rady Gminy Darłowo XIX.171.2016  z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości).

W przypadku nie złożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości. Gmina Darłowo w drodze uchwały postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych tylko od właścicieli nieruchomości, posiadaczy, zarządców, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadów wynosi 5,50 zł za 1 m3 zużytej wody.  opłata za posegregowane odpady będzie niższa i wynosić będzie 3,50 zł za 1 m3 zużytej wody.

Właściciel gospodarstwa rolnego może rozliczać się za odpady ryczałtowo, przyjmując zużycie wody 3 m3 na osobę. Obliczoną samodzielnie opłatę właściciel, posiadacz, zarządca nieruchomości wnosi bez wezwania na rzecz Gminy w kasie Urzędu Gminy Darłowo lub bezpośrednio na konto Gminy do 15-tego każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca.

 

Podczas II Sesji Rady Gminy Darłowo w dniu 19 grudnia 2014 r., podjęto pakiet uchwał dotyczących regulacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Darłowo. Zmiany te są następstwem analiz ekonomiczno-organizacyjnych pierwszego roku działania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Darłowo, w szczególności okresu letniego, który jest okresem wzmożonej produkcji odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. W dniu 19 grudnia 2014 r. Rada Gminy Darłowo podjęła m.in: uchwałę nr II.11.21014 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; uchwałę nr II.12.2014 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W uchwałach tych określono nowy sposób rozliczania nieruchomości o charakterze „mieszanym” (nieruchomości które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  np. nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza). Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z ww. uchwałami, dla nieruchomości „mieszanych” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc cała nieruchomość podlega rozliczaniu tzw. „systemem wodnym”.

 

Natomiast w dniu 19 lutego 2016 r. Rada Gminy Darłowo podjęła pakiet uchwał dotyczących objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli np.: sklepy, hotele, pensjonaty, biura, szkoły, firmy, zakłady pracy itp. (uchwała RadyGminy Darłowo nr XIX.159.2016 z dnia 19 lutegio 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańczy, a powstają odpady komunalne). Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał  się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem. Ponadto, Rada Gminy Darłowo postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na własne cele rekreacyjno-wypoczynkowe (niezwiązane z ich wynajmem osobom trzecim), wykorzystywanych jedynie przez część roku i ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na niniejszych nieruchomościach. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada, jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Gminy Darłowo deklaracji, w której określi się wielkość i ilość pojemników lub worków oraz wyliczoną wysokość miesięcznej lub rocznej ryczałtowej opłaty, uiszczanej na rzecz Gminy Darłowo - w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. lub w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronach internetowych urzędu Gminy Darłowo lub do pobrania w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie naszej Gminy ma na celu uszczelnienie systemu oraz ujednolicenie zasad jego funkcjonowania, usprawnianie tras wywozowych przez podmioty odbierające odpady, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację powstawania tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy prawa krajowego jak i unijnego.

 

Odbiorcą odpadów stałych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krupach, wg. harmonogramu »

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

W zamian za zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, mieszkańcy będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości „mieszanej” (nieruchomość zamieszkała, gdzie dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza) ma obowiązek złożyć do Gminy deklarację, która jest podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

Wysokość opłaty będzie zależna od ilości (prognozy) zadeklarowanego zużycia wody w danej nieruchomości oraz sposobu zbiórki odpadów:

 • w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 5,50 zł od 1m3 zużytej wody;
 • w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 3,50 zł od 1 m3 zużytej wody.

Właściciel gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha), który nie prowadzi dodatkowej działalności niezwiązanej z produkcją rolną, może rozliczać się za odpady ryczałtowo, przyjmując zużycie wody 3 m3 na osobę, tj.:

 • w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 5,50 zł x 3 m3 zużytej wody = 16,50 zł;
 • w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 3,50 zł x 3 m3 zużytej wody = 10,50 zł.

Właściciel niruchomości niezamieszkałej również ma obowiązek przedłozenia deklaracji, która pozwoli naliczyć opłatę zgodnie z ponizszymi stawkami:

 1. stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny o pojemności:
 • 100 l -120 l  - w wysokości 13,50 zł;
 • 1100 l – w wysokości 123,80 zł.

        2. stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o pojemności:

 • 100 l -120 l  - w wysokości 18,40 zł;
 • 1100 l – w wysokości 168,90 zł.

Roczna, ryczałtowa stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z przeznaczeniem na użytek własny, niezwiązany z wynajmowaniem ich osobom trzecim - wynosi:.

 • 170,0 zł za rok w odniesieniu do jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny);
 • 220,0 zł za rok w odniesieniu do jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do dnia 15 – go każdego miesiąca za dany miesiąc bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy.

Nr rachunku:

72 8566 0003 0100 1326 2000 0436

Adres: Gmina Darłowo, ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo                

 

DEKLARACJE.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje dotychczasowy obowiązek podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Darłowo nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja służy do samodzielnego wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania: druk deklaracji do wypełnienia  

 

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązek złożenia deklaracji w Gminie Darłowo dotyczy właścicieli nieruchomości w całości zamieszkanych, oraz takich, w których oprócz mieszkańców przebywają osoby prowadzące działalność gospodarczą, społeczną lub inną (tzw. nieruchomości „mieszanych”), w związku z której prowadzeniem powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Darłowo lub w razie trudności z wypełnieniem, czy innymi wątpliwościami – w pokoju nr 21 (Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

 

                 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki