F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Pod świerkami - Anna i Zbigniew Mezgier
Jeżyce

Pod świerkami - Anna i Zbigniew Mezgier
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Fundusze UE » RPO WZ 2014-2020
« Strona główna
Powrót »

         

Pragniemy poinformować, iż Gmina Darłowo uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

„Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

 

 

Projekt zakłada realizację 6 300 h dodatkowych zajęć obejmujących następujące zakresy:

 

  • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczyciela do procesu indywidualizacji
  • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  • Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł

 


 

 

Gmina Darłowo

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W UZDROWISKU DĄBKI

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Całkowite wydatki projektu: 6.694.452,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2.756.852,90 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Celem projektu jest Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Typ projektu: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej.

 

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i budowie Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki, w tym budowie budynku głównego wraz z budową/remontem nabrzeża i zagospodarowaniem terenu.

 


 

   

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.:„Budowa PSZOK w miejscowości Krupy”.

 

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Typ projektu: Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych. Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców gminy Darłowo. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia oraz oznakowanie poziome i pionowe.

 

Całkowity koszt projektu: 631 434,55 zł

 

Dofinansowanie projektu: 536 719,00 zł

 

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2019 r.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Darłowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.:„Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Darłowo”.

 

Celem projektu jest sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Darłowo; Typ projektu: Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ); Oś Priorytetowa 4Naturalne otoczenie człowieka; Działanie 4.8Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

 

Przedmiotem projektu jest sporządzenie inwentaryzacji i waloryzaji przyrodniczej Gminy Darłowo, tym samymdostarczenie władzom gminy informacji na temat aktualnych zasobów środowiska naturalnego obszaru i zwiększeniezasobów informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Zakres inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obejmowałbędzie wszystkie elementy środowiska, w tym: siedliska zagrożone objęte ochroną prawną, gatunki zagrożone objęteochroną prawną, walory krajobrazowe przyrodnicze, walory krajobrazowe kulturowe i historyczne oraz obiektyzabytkowe objęte ochroną prawną.

 

Całkowity koszt projektu: 264 550,00 zł

Dofinansowanie projektu: 224 867,50 zł

Planowany termin realizacji projektu: grudzień 2019 r.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki