F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
U Wandy - Hańczaryk Wanda
Cisowo

U Wandy - Hańczaryk Wanda
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-11-19 16:33:24 - GOPS
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.136.2020 WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/490/2010 Rady Gminy w Darłowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu poznania ich opinii w sprawie projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok.

2. Informacja o konsultacjach oraz przedmiotowy projekt uchwały, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Darłowie.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji, o którym mowa w § 1. 2. Opinie lub uwagi należy składać na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. O.D. Tynieckiego 2 lub drogą elektroniczną na adres gkrpa@ugdarlowo.pl. 3. Formularz konsultacji społecznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się termin prowadzenia konsultacji od dnia 19. 11.2020 roku do dnia 11.12.2020 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Darłowo Radosław Głażewski

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki