F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Zespół domków wakacyjnych
Dąbki

Zespół domków wakacyjnych
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-10-04 17:12:52 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowę Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki

ZP. 271.27.2017

Darłowo, dnia 04.10.2017 r.

                    

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.27.2017).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, aby zapis rozdziału V pkt 2 ppkt 2 lit a) otrzymał następujące brzmienie:

a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:

a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie w zakresie obiektów hydrotechnicznych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000 zł brutto.

lub

a2) wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy obiektu hydrotechnicznego  o wartości minimum 100 000 zł brutto;

oraz

a3) wykonał  należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 2 000 000 zł brutto.

 

Odpowiedź 1

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyższym zakresie.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści, aby zapisy rozdziału V pkt 2 ppkt 2 lit b) otrzymały następujące brzmienie:

b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu hydrotechnicznego.        

b2) Kierownik budowy:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie hydrotechnicznym. Wykonaliśmy szereg inwestycji hydrotechnicznych zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia, jednakże pierwotne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykluczały by nas z grona potencjalnych Wykonawców z uwagi na małą liczbę tego rodzaju inwestycji na rynku.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

 

Odpowiedź 2

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyższym zakresie.

 

Pytanie 3

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym treści programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego „Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki”. W punkcie 1.2.3 Branża architektoniczna (PFU str. 9) przywołany jest załącznik graficzny nr 1 na którym przedstawione zostało zagospodarowanie terenu. Zwracam się z prośbą o udostępnienie tego załącznika.

 

Odpowiedź 3

Zamawiający udostępni ww. załącznik.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez zamieszczenie załącznika graficznego nr 1 na stronie internetowej.

 

Pytanie 4

Zwracamy uwagę na fakt, iż  nie ma absolutnie żadnych szans (ze względu na formalności i długotrwałe procedury) żeby dotrzymać terminu 28.02.2018 w którym trzeba wykonać dokumentację projektową, przeprowadzić wszelkie niezbędne uzgodnienia (takie jak: decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, dokumentacja geologiczno-inżynierska, uzgodnienie z ZUDP przebiegu nowych instalacji) i jeszcze uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Prosimy o wprowadzenie zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 28.05.2018 oraz wydłużenie czasu potrzebnego na wykonanie całego zadania do dnia 28.11.2018.

 

Odpowiedź 4

Zgodnie z umową o dofinansowanie maksymalny termin na przygotowanie dokumentacji to 31 marca 2018 r. w związku z powyższym Zamawiający przedłuży termin na wykonanie dokumentacji do tego dnia. Zgodnie z umową o dofinansowanie nie ma natomiast możliwości zmiany terminu zakończenia całości zadania w związku z powyższym pozostaje on bez zmian.

 W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu wykonania dokumentacji.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit a1), a2) i a3) otrzymują brzmienie:

a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie w zakresie obiektów hydrotechnicznych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000 zł brutto.

lub

a2) wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy obiektu hydrotechnicznego  o wartości minimum 100 000 zł brutto;

oraz

a3) wykonał  należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 2 000 000 zł brutto.

 

W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b1) i b2) otrzymuje brzmienie:

b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:

-uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

-co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu hydrotechnicznego.        

b2) Kierownik budowy:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

Dokumentacja projektowa – załącznik graficzny

Zamawiający dodaje do dokumentacji projektowej załącznik graficzny nr 1.

 

W Rozdziale VII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 31.03.2018 r.”

Ilekroć w SIWZ (w tym w projekcie umowy) występuje data 28.02.2018 r. jako maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej zastępuje się ją datą  31.03.2018 r..

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 19.10.2017 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 06.10.2017 r. zastępuje się ją datą 19.10.2017 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 


Ogłoszenie nr 500038438-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588589-N-2017 
Data: 15.09.2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 9) 
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 28 lutego 2018 r. 
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 31 marca 2018 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie przystani, portu lub nabrzeża o łącznej wartości minimum 2 200 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 200 000 zł brutto. lub a2) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy przystani, portu lub nabrzeża o wartości minimum 200 000 zł brutto; oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie przystani, portu lub nabrzeża o wartości minimum 2 000 000 zł brutto. Uwaga Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a1) lub lit. a2) + a3) Uwaga! Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a1, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę przystani, portu lub nabrzeża. b2) Kierownik budowy: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie przystani, portu lub nabrzeża. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b3) Kierownik robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie w zakresie obiektów hydrotechnicznych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000 zł brutto. lub a2) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 100 000 zł brutto; oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 2 000 000 zł brutto. Uwaga Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a1) lub lit. a2) + a3) Uwaga! Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a1, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu hydrotechnicznego. b2) Kierownik budowy: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone b3) Kierownik robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-06, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-19, godzina: 11:30, 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki