F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom gościnny
Bobolin

Dom gościnny
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o sprzedaży
« Strona główna
Powrót »
2022-07-28 18:00:59 - Sylwia Pieper
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Stary Jarosław
 1. Działka niezabudowana położona w obrębie STARY JAROSŁAW oznaczona numerem 299/9 o pow. 0,1995 ha,

Cena wywoławcza brutto- 60.000,00 zł (brutto)

Wadium w wysokości: 9.000,00 zł

 

 1. Działka niezabudowana położona w obrębie STARY JAROSŁAW oznaczona numerem 299/12 o pow. 0,3401 ha,

Cena wywoławcza brutto- 80.000,00 zł (brutto)

Wadium w wysokości: 12.000,00 zł

 

Dla działek w Sądzie Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta pod nr KW Nr KO1K/00085527/3. W dziale III i IV księgi wieczystej bez wpisów.

*Teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR-1 tereny zabudowy mieszkaniowej- rekreacynej na działkach nie mniejszych niż 1000 mkw.

*Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki sklasyfikowanane są jako:

- działka nr 299/9 jako grunty orne (RIVa-0,1497 ha, RIVb- 0,0292 ha) i grunty pod rowami (W-RIVa-0,0141 ha i W-RIVb-0,0065 ha),

- działka nr 299/12 jako grunty orne (RIVb).

 

* Dojazd do działki - drogą utwardzoną asfaltową.

Na działce 299/9 znajduje się słup energetyczny oraz przebiega linia energetyczna. Ponadto na działce znajduje się rów melioracyjny.

Przez działkę nr 299/12 przebiega linia energetyczna.

Wszelkie podłączenia do sieci kupujący załatwia we własnym zakresie.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędą się

w dniu 14 września 2022 r. o godz. 10.oo

w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4,

sala konferencyjna, pokój Nr 55.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto

Nr 26 1020 2791 0000 7402 0333 3531 Urzędu Gminy Darłowo –PKO BP Darłowo

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2022 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w Darłowie. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty wylicytowanej ceny. Należności za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący. Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

I przetarg-09.12.2021r., II- przetarg- 09.03.2022 r., III przetarg 02.06.2022 r.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe oraz z odpisu z ksiąg wieczystych dostępnych z systemu informatycznego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie wpłaty wadium,

 2. osób fizycznych: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

 3. podmioty gospodarcze- dokument tożsamości oraz elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestr (CEIDG, KRS)

 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących dziłalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki.

 5. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

 6. w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej w przypadku uczestniczą oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeśli posiada zgodę małżonka do dokonywania określonej czynności prawnej- oświadczenie małżonka (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

 7. cudzoziemcy- promese wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców).

 8. cudzoziemncy -osoby prawne- dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego

 9. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i i technicznym nieruchomości (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia)

 10. oświadczenie- zgoda uczestnika przetargu do przetwarzania danych osobowych przez Gminę Darłowo dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na publikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane – imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia)

 

Wójt Gminy Darłowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w

Urzędzie Gminy Darłowo – pokój nr 57, tel.094/ 34-46-350.

 

Do pobrania:

 


 

REGULAMIN

IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo

w dniu 14 września 2022 roku

 

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu szczegółowych trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ ustala się zasady przeprowadzania przetargu na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Darłowo

 

§ 1.

 1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
 2. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Darłowo.

§ 2.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości:
  1. Stary Jarosław, działka nr 299/9– 9.000,00 zł

  2. Stary Jarosław, działka nr 299/12– 12.000,00 zł

 2. Wadium winno być wniesione w gotówce.
 3. Wadium winno być wniesione do dnia 09 września 2022 r. (za datę wpływu wadium uznaje się datę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku Urzędu Gminy Darłowo).
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, na konto uczestnika przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, pod warunkiem że kwota wadium wpłynęła na konto gminy.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty wylicytowanej ceny w terminie określonym w protokole z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 3.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
 3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.
 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

§ 4.

 1. Przetarg jest protokołowany.
 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży, a termin zapłaty upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 3. Właściciel nieruchomości ustala z Notariuszem termin zawarcia umowy notarialnej i powiadamia o nim nabywcę w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

§ 5.

 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy.
 2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.

§ 6.

 1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 2. Uczestnicy przetargu potwierdzają podpisem, że zapoznali się z regulaminem oraz warunkami przetargu.

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki