F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Rosa
Bobolin

Rosa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2021-12-20 12:51:49 - Emil Gawęda
Rekordowy budżet gminy na rok 2022.

Podczas XLIV sesji Rady Gminy Darłowo został przyjęty projekt Budżetu Gminy Darłowo na rok 2022. Budżet został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Radnych. Jest to rekordowy budżet, który zakłada na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2022 rok kwotę  25 910 378,99  co stanowi 33,06 % wydatków ogółem (z tego w ramach funduszu sołeckiego 658 746,23 zł).
- Założenia budżetowe na rok 202 są bardzo ambitne i dołożymy wszelkich starań, żeby je zrealizować. Nie kryję obaw w związku z wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów pośrednich związanych z robotami. Optymistycznie patrzymy w założenia budżetowe i dołożymy wszelkich starań by je zrealizować – Radosław Głażewski Wójt Gminy Darłowo.
INFORMACJA o projekcie budżetu na 2022 rok

Wysokość budżetu:
1.    Dochody                                                 65 888 643,00 zł
•    Dochody bieżące    53 841 844,46 zł
•    Dochody majątkowe 12 046 798,54 zł

2.    Wydatki                                                 78 382 958,00 zł
•    Wydatki bieżące   52 390 579,01 zł
•    Wydatki majątkowe  25 992 378,99 zł

3.    Ustala się deficyt w kwocie: 12 494 315,00 zł
Który zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości 8 020 307,00 zł
Oraz z przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
W wysokości 4 474 008,00 zł - 3 000 000,00 zł sala gimnastyczna oraz na kanalizację otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą 1 474 008,00 zł.

Na przychody budżetu w wysokości ogółem  14 194 307,00 zł składa się :
1.    Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości  8 453 000,00 zł (na pokrycie deficytu  8 020 307,00 zł ,na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu  432 693,00 zł)
2.    Środki które wpłynęły w 2021 roku na rachunek budżetu do wykorzystania w 2022 roku - 4 474 008,00 zł
3.    Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 267 299,00 zł

Rozchody budżetu
1.    Spłata rat wcześniej  zaciągniętego kredytu  w wysokości  1 699 992,00 zł

DOCHODY z tytułu:
1.    Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 374 074,00 zł
2.    Subwencja oświatowa  8 047 174,00 zł
3.    Dotacji i środków na cele bieżące  9 227 019,00 zł (świadczenia rodzinne, dotacje dla GOPS)
4.    Podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne  18 300 000,00 zł
5.    Podatek rolny os. Prawne i fizyczne   1 470 000,00 zł
6.    Dochody majątkowe w wysokości 12 046 798,54 zł w tym:
•    ze sprzedaży mienia  3 175 000,00 zł
•    z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych m.in
•    Rewitalizacja Pęciszewko i Bukowo Morskie 3 431 415,54 zł,  
•    Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w Uzdrowisku Dąbki  2 557 627,00 zł,
•    Modernizacja świetlicy w    Krupach 500 000,00 zł
7.    Podatek od czynności cywilno-prawnych  1 000 000,00 zł
8.    Opłaty uzdrowiskowej 2 700 000,00 zł
9.    Opłaty za wywóz odpadów komunalnych 2 900 000,00 zł (które musza być przeznaczone na zadanie zagospodarowanie odpadów komunalnych )
10.    Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 zł (które należy przeznaczyć na Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Wydatki bieżące na:
1.    utrzymanie urządzeń melioracyjnych 260 000,00 zł(z tego30 000,00 zł dotacja dla Spółki Wodnej)
2.    Transport i łączność   800 000,00 zł (remonty dróg , odśnieżanie , drobne zakupy)
3.    Turystyka  promocja gminy 480 000,00 zł
4.    Gospodarka mieszkaniowa  2 539 755,77 zł (utrzymanie obiektów gminnych oraz mieszkań, wyceny ,podziały działek gminnych , ogłoszenia o przetargach)
5.    Administracja publiczna 7 212 516,00 zł
6.    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 964 500,00 zł (OSP 532 000,00 zł Straż Gminna 270 000,00 zł, rezerwa kryzysowa 164 400,00 zł)
7.    Obsługa długu publicznego  1 157 438,00 zł (spłata odsetek od kredytów 159 000,00 zł i zabezpieczenie wydatków na poręczenie kredytu  dla GZUP Krupy  Spółka z o.o 998 438,00 zł)
8.    Różne rozliczenia 269 336,00 zł (rezerwa na nieprzewidziane wydatki 100 000,00 zł oraz wpłaty do Budżetu Państwa tzw. Janosikowe 169 338,00 zł)
9.    Oświata i wychowanie  15 505 651,00 zł
•    Szkoły Podstawowe 11 387 119,99 zł z tego 3 200 000,00 zł dla SP społecznych
•    Przedszkola przy szkołach podst. 1 916 460,13 zł z tego dla szkół społecznych 600 000,00 zł
•    Przedszkola (odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 500 000,00 zł
•    Świetlice szkolne (SP Stary Jarosław) 110 800,00 zł)
•    Dowożenie uczniów do szkół 950 180,97 zł
•    Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach publicznych 38 262,00 zł
•    Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 520 506,00 zł z tego na
    dotacje dla szkół społecznych  158 000,0 zł
    Pozostała działalność to głównie FŚS dla emerytów w szkołach 82 322,00 zł
10.    Ochrona zdrowia 441 000,00 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00 zł, rehabilitacja, szczepionki 130 000,00 zł
11.    Pomoc społeczna 4 424 981,08 zł (w tym Dzienny Dom Senior + 565 946,00 zł)
12.    Edukacyjna opieka wychowawcza 276 000,00 zł(stypendia motywacyjne oraz socjalne dla uczniów)
13.    Rodzina 7 657 011,00 zł (świadczenia rodzinne i wychowawcze )
•    W tym działalność żłobka w Rusku 850 000,00 zł
14.    Gospodarka komunalna 6 364 679,62 zł
•    gospodarka ściekowa i ochrona wód  1 94 062,00 zł
•    gospodarka odpadami 2 900 000,00 zł
•    Oczyszczanie miast i wsi  798 000,00 zł
•    oświetlenie uliczne 840 000,00 zł
15.    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   3 086 477,34 zł
•    świetlice  275 629,23 zł
•    Biblioteka  489 500,00 zł
•    Ochrona i konserwacja zabytków 120 000,00 zł
•    Pozostała działalność  2 201 348,11 zł(wynagrodzenia oraz utrzymanie świetlic , fundusz sołecki środki  na integrację  mieszkańców)

16.    Kultura fizyczna  1 743 050,11 zł
•    zadania w zakresie kultury fizycznej  300 000,00 zł
•    działalność Centrum Sportów  Wodnych w Dąbkach 1 200 000,00 zł
•    utrzymanie boisk na terenie gminy Darłowo 243 050,11 zł

 Ogółem na fundusz sołecki na 2022 rok przeznacza się 1 018 991,89 zł


INWESTYCJE na 2022 rok
       Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2022 rok zaplanowano kwotę  25 910 378,99  tj. 33,06 % wydatków ogółem ( z tego w ramach funduszu sołeckiego 658 746,23 zł)
•    Modernizacja ul. Dąbkowickiej w Dąbkach                                                   2 261 775,00 zł
•    Modernizacja dróg gminnych                                                                             779 050,00 zł
•    Przebudowa dróg gminnych w Kopań                                                               718 274,00 zł
•    Przebudowa drogi gminnej w m. Barzowice                                                    375 000,00 zł
•    Projekt mostu na rzece Grabowej w m. Porzecze                                             50 000,00 zł
•    Projekt mostu nad przekopem w Kopań                                                          100 000,00 zł
•    Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę
w Uzdrowisku Dąbki                                                                                          4 186 261,15 zł
•    Realizacja procesu rewitalizacji w Pęciszewku                                             2 628 510,00 zł
•    Realizacja procesu rewitalizacji w m. Bukowo Morskie                              3 919 149,00 zł
•    Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Darłowo                                  250 000,00 zł
•    Zadania inwestycyjne dla OSP (M.in. zakup samochodu)                              325 000,00 zł
•    Budowa Sali gimnastycznej przy SP Dąbki                                                     5 000 000,00 zł
•    Termomodernizacja budynku Senior+ w Wiekowie                                       140 000,00 zł
•    Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Darłowo                             1 500 000,00 zł
•    Budowa oświetlenia ulicznego w gminie                                                       1 102 550,00 zł
•    Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez                                          1 000 000,00 zł
przebudowę świetlicy w Krupach
•    Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez                                             113 672,55 zł
przebudowę świetlicy w Wiekowo
•    Modernizacja świetlic wiejskich (m.in. wymiana                                            400 000,00 zł
centralnego ogrzewania)
•    Zakup i objęcie udziałów w GZUP Spółka z.o.o w Krupach                            600 000,00 zł
•    Budowa chodnika na cmentarzu w Kowalewicach                                            22 774,00 zł
•    Projekt cmentarza wraz z wykonaniem w Bukowie Morskim                         40 000,00 zł
•    Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Krupach                       23 000,00 zł
•    Zagospodarowanie ternu pod plac zabaw w Wiekowicach                             16 104,84 zł
•    Zagospodarowanie terenu pod wiatę w Dobiesławiu                                      30 000,00 zł
•    Budowa boiska w Zielnowie – ogrodzenie                                                          19 257,86 zł
•    Zakup samochodu osobowego dla GOPS Darłowo                                           82 000,00 zł     

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki