F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Łusiak R.
Gleźnowo

Łusiak R.
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-06-11 12:18:03 - Iwona Kowalska
XXXVI sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491; z 2020 r. poz. 283) i zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) zapraszam na 

XXXVI sesję (absolutoryjną) Rady Gminy Darłowo VIII kadencji,

która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.  

 

Na sali konferencyjnej mogą przebywać wyłącznie

radni, wójt oraz obsługa organizacyjno-prawna.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum oraz wybór sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 7 czerwca 2021 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 5. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XXXV sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 9. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 10. Czas dla samorządu.
 11. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Darłowo za rok 2020.
 12. Debata nad raportem o stanie gminy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Darłowo wotum zaufania. Druk Nr 1/2021XXXVI
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2020 rok. Druk Nr 2/2021XXXVI
 15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Darłowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Druk Nr 3/2021XXXVI oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Darłowo za 2020 rok. Druk Nr 4/2021XXXVI
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.

 

Raport, sprawozdania, informacje i projekty uchwał wymienione w punktach od 13 do 15 przekazuję w załączeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Grzegorz Hejno

 


 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo

w sprawie udziału sołtysów i mieszkańców w punkcie 9 i 10 porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Darłowo

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2021 roku podczas XXXVI sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji zgodnie z § 40 i § 44 ust. 2 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491; z 2020 r. poz. 283) odbędzie się punkt 9 porządku obrad: „TRYBUNA OBYWATELSKA” oraz punkt 10 „Czas dla samorządu”, w których mogą zabierać głos mieszkańcy oraz sołtysi sołectw Gminy Darłowo.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w punkcie 9, a także sołtysi, którzy chcieliby zabrać głos w punkcie 10 porządku obrad XXXVI sesji proszeni są o złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo pisemnego zgłoszenia.

Przedmiotowe zgłoszenia proszę złożyć w Biurze Rady pok. nr 35 w godzinach pracy Urzędu Gminy Darłowo najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 25 czerwca 2021 roku.

Zgłoszone osoby zostaną przez Przewodniczącego Rady dopuszczone do głosu na sali obrad w konkretnym punkcie porządku obrad w wyznaczonym miejscu przy mównicy.

UWAGA! Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu sesji, mieszkaniec nie powinien na nią przychodzić, lecz powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Grzegorz Hejno

 


 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo

w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad

Raportem o stanie Gminy Darłowo za rok 2020

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) Wójt Gminy Darłowo przedstawił Raport o stanie Gminy Darłowo za rok 2020, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2020 roku.

W związku z powyższym informuję, że w dniu 28 czerwca 2021 roku podczas XXXVI sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Darłowo za rok 2020, w której mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Darłowo. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 mieszkańców. Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo w Biurze Rady pok. nr 35 w godzinach pracy Urzędu Gminy Darłowo najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 25 czerwca 2021 roku (26 i 27 czerwca 2021 roku Urząd jest nieczynny).

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie według otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo zgłoszenia.

Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w debacie będą zabierać głos na sali obrad w określonym punkcie porządku obrad w wyznaczonym miejscu przy mównicy.

UWAGA! Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu sesji, mieszkaniec nie powinien na nią przychodzić, lecz powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.

Poniżej do pobrania formularz zgłoszenia wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Grzegorz Hejno

Zgłoszenie do debaty

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki