F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Chaber Czesław
Cisowo

Chaber Czesław
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o dzierżawie
« Strona główna
Powrót »
2019-02-28 09:02:16 - Magdalena Cyperska
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej własnością Gminy Darłowo z przeznaczeniem na cele gastronomiczne - Bobolin

WÓJT GMINY DARŁOWO

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej własnością Gminy Darłowo z przeznaczeniem na cele gastronomiczne

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

BOBOLIN - część nieruchomości oznaczonej numerem 12 objętej księgą wieczystą KO1K/00062704/1. Dzierżawie podlega teren o powierzchni 30 m2 (zgodnie z załącznikiem graficznym).

 

II. PRZEZNACZENIE I WARUNKI DZIERŻAWY

Grunt przeznaczony do dzierżawy oddaje się pod prowadzenie działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych.

Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionym gruntem, w tym ponoszenia kosztów czynszu dzierżawnego, opłat za media, podatku, koncesji alkoholowej, wywozu śmieci i innych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Akceptację odpowiednich instytucji/wymagane pozwolenia Dzierżawca uzyskuje we własnym zakresie.

Dzierżawca załatwi we własnym zakresie doprowadzenie energii elektrycznej, wody, pojemników na odpadki. Kwestie dostawy wody, energii oraz zrzutu ścieków należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Krupach sp. z o.o., zaś kwestię odpadów komunalnych należy załatwić w Urzędzie Gminy w Darłowie.

Dzierżawca załatwi we własnym zakresie i na własny koszt roboty inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona na dzierżawionym gruncie.

Dzierżawca zobowiązany jest do używania przedmiotowego terenu jedynie w jego zakreślonych granicach i zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy. Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego zabrania się poddzierżawiania/użyczania przedmiotu dzierżawy, jak również stawiania na terenie obiektów innych niż przewidziane  w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu okresu dzierżawy oddany teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

III. OKRES DZIERŻAWY

Teren stanowiący przedmiot dzierżawy, opisany bliżej w punkcie I i II oddaje się w dzierżawę na okres do 3 miesięcy.

 

IV. WADIUM ORAZ WYSOKOŚĆ CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za miesięczny okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie na zasadach określonych w umowie dzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części przedmiotowej nieruchomości za cały okres trwania dzierżawy oraz wadium wynoszą:

  • Cena wywoławcza czynszu netto: 2.100,00 zł
  • Wadium: 300,000 zł

 

V.  TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg na w/w część działki odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie, ul. H. Dąbrowskiego 4, pokój nr 55 (sala konferencyjna).

 

VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2019 r. na konto Nr 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 Urzędu Gminy Darłowo – Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto Gminy Darłowo.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na konto uczestnika przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu pod warunkiem, że kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Darłowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy poddzierżawy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej oryginały lub kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez osoby trzecie. W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) do przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) do przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • oświadczenia o niezaleganiu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Darłowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Darłowo – pokój nr 41, tel. 094 34-46-343 lub na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Nieruchomości. Wójt Gminy Darłowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

 

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki