F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki z innej bajki
Zakrzewo

Domki z innej bajki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o dzierżawie
« Strona główna
Powrót »
2019-02-22 13:50:26 - Sylwia Pieper
Ogłoszenie o terminie składania ofert na sezonową dzierżawę lokalu pod działalność gastronomiczną

Przedmiot dzierżawy:

Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia, wyposażenie, sprzęt i urządzenia lokalu mieszczącego się w Bobolin, ul. Nadmorska 4, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2/45.

Lokal użytkowy składa się z:

 • kuchni o powierzchni 72,67 m2
 • sali o powierzchni 203,82 m2
 • zaplecza o powierzchni 177,89 m2 (np. WC, chłodnia, magazyny, zmywak, itp).

Ogólna powierzchnia dzierżawy 454,38 m2.

Wyposażenie na 130 osób.

 

Przeznaczenie: przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany na przygotowanie i wydawanie posiłków

 

Okres dzierżawy: od 24.06.2019 r. do 25.08.2019 r. - przekazanie lokalu na podstawie umowy i protokołu zdawczo-odbiorczego

 

Opłaty: Dzierżawca zobowiązany będzie płacić ustalony czynsz dzierżawny, podatek, opłaty za złużytą wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, gaz oraz opłaty za odpady komunalne.

Przed podpisaniem umowy dzierżawy pobrana zostanie kaucja za przedmiot dzierżawy w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu umowy w terminie 7 dni pod warunkiem braku zniszczeń. W przypadku powstania zniszczeń, wysokość pobranej kaucji wykorzystana będzie na pokrycie powstałych szkód. Natomiast w przypadku stwierdzenia strat wyższych niż pobrana kaucja, dzierżawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonych szkód, lub do zwrotu kosztów naprawy.

Dzierżawca zobowiązany będzie również do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% zaoferowanej/ustalonej kwoty zgodnie z umową dzierżawy.

 

Dodatkowe ustalenia: Dzierżawca będzie miał obowiązek uzyskać na własny koszt i własnym staraniem odpowiednie dokumenty oraz zezwolenia związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej pod względem sanitarno-epidemiologicznym, bezpieczeństwie przeciwpożarowym i zgłoszenia deklaracji podatkowej, deklaracji na wywóz nieczystości oraz innych potrzebnych pozwoleń umożliwiających funkcjonowanie przedmiotu dzierżawy.

 

Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

Osoby przystępujące do złożenia oferty zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:

 1. w przypadku osób fizycznych – kopia dowodu tożsamości, pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez osoby trzecie. W przypadku małżeństw wymagana jest pisemna zgoda małżonka lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo/zgodę do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązania z tego tytułu.

 2. w przypadku osób fizycznych zamierzających dzierżawić nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – kopia dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku małżeństw wymagana jest pisemna zgoda małżonka lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo/zgodę do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązania z tego tytułu.

 3. w przypadku spółek cywilnych – ksero dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw/zgód, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

 4. w przypadku osób prawnych – aktualny odpisu z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo, ksero dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na podpisanie umowy i zaciągnięciu zobowiązań z tego tytułu;

 5. oświadczenie o niezaleganiu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Darłowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 6. proponowana stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto.

   

Osoby zainteresowane mogą składać oferty osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Darłowo, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo oraz na meila: poczta@ugdarlowo.pl (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do 29 marca 2019 r. do godz. 15:00.

 

W przypadku większej ilości ofert niż 1 zostanie przeprowadzony przetarg ograniczony dla osób, które złożą ofertę.

 

Bliższe informację można uzyskać pod nr tel. 94-3446343 lub osobiście w pokoju nr 41 Urzędu Gminy Darłowo.

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki