F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Dom wczasowy - Ewa i Józef Szymacha
Dąbki

Dom wczasowy - Ewa i Józef Szymacha
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o dzierżawie
« Strona główna
Powrót »
2019-02-19 14:00:58 - Magdalena Cyperska
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego na plażach - Kopań, Wicie, Bobolin, Dąbki

WÓJT GMINY DARŁOWO

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będących w dzierżawie Gminy Darłowo z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego na plażach, na obszarze pasa technicznego w granicach administracyjnych  Gminy Darłowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

  1. KOPAŃ - część nieruchomości oznaczonej numerem 269/1 objętej księgą wieczystą KO1K/00089694/2 oraz części nieruchomości oznaczonych numerem 267/1 i 268/1 objętych księgą wieczystą KO1K/00105646/0.
  2. WICIE - część nieruchomości oznaczonej numerem 262 objętej księgą wieczystą KO1K/00105645/3 oraz części nieruchomości oznaczonej numerem 261/2 objętej księgą wieczystą KO1K/00089690/4.
  3. BOBOLIN - część nieruchomości oznaczonej numerem 276/3 objętej księgą wieczystą KO1K/00089702/2 oraz części nieruchomości oznaczonej numerem 277/6 objętej księgą wieczystą KO1K/00098295/1.
  4. DĄBKI - część nieruchomości oznaczonej numerem 278/2 objętej księgą wieczystą KO1K/00089705/3 oraz części nieruchomości oznaczonej numerem 279/7 objętej księgą wieczystą KO1K/00090421/8 z wyłączeniem obszarów od sezonowych punktów gastronomicznych z własnym zapleczem sanitarnym posadowionych na plaży.

Części nieruchomości przewidziane do oddania w poddzierżawę są częściowo zabudowane umocnieniami brzegowymi i nieuzbrojone, a także nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań innych niż dzierżawa na rzecz Gminy Darłowo aczkolwiek Gmina Darłowo może podpisać umowę z innymi podmiotami na punkty stałe handlowe, gastronomiczne, wypożyczalnie, przebieralnie, punkty promocyjne, itp. z wyłączeniem umów na handel obnośny .

II. OKRES PODDZIERŻAWY

Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I oddaje się w poddzierżawę na okres dwóch miesięcy.

III.  WYSOKOŚĆ CZYNSZU Z TYTUŁU PODDZIERŻAWY, WADIUM ORAZ PRZEZNACZENIE PODDZIERŻAWY

Wysokość czynszu z tytułu poddzierżawy za cały okres trwania poddzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu poddzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania poddzierżawy najpóźniej w dniu podpisania umowy poddzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu poddzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Umowa winna zostać podpisana nie później niż 30 maja 2018 r.

Części nieruchomości opisanych w pkt. I zostaną oddane w poddzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego. Poddzierżawca części nieruchomości opisanych w pkt. I zobowiązany jest do używania przedmiotu poddzierżawy jedynie w jego zakreślonych granicach. Maksymalna ilość osób działających w imieniu Poddzierżawcy nie może przekroczyć 15.

Cena wywoławcza czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wadium wynoszą:

 Lp. 

 Położenie 

Zasięg prowadzenia

działalności

 Cel przeznaczenia do 

poddzierżawy

 Cena wywoławcza 

czynszu netto [zł]

 Wadium 

[zł]

 

1

Kopań

 Część działki nr 269/1, 267/1, 268/1 

(tereny plaż)

handel obnośny

5.000,00

1.000,00

2

Wicie

Część działki

nr 262, 261/2

(tereny plaży)

handel obnośny

5.000,00

1.000,00

3

Bobolin

Część działki

nr 276/3, 277/6

(tereny plaży)

handel obnośny

7.000,00

1.000,00

4

Dąbki

Część działki

nr 278/2, 279/7

(tereny plaży)

handel obnośny

7.000,00

1.000,00

 

IV.  WARUNKI   PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGÓW

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2019r. na konto Nr 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 Urzędu Gminy Darłowo – Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Gminy Darłowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu konieczna jest wpłata wadium na każdy obszar opisany w punkcie I osobno z dopiskiem w tytule wpłaty konkretnego obszaru.

V.  TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Wszystkie przetargi  na w/w nieruchomości odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, sala konferencyjna, pokój Nr 55.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na konto uczestnika przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu pod warunkiem, że kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Darłowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy poddzierżawy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 500,00 zł.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej oryginały lub kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez osoby trzecie. W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) do przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku małżeństw wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) do przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • oświadczenia o niezaleganiu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Darłowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Darłowo – pokój nr 41, tel. 094 34-46-343 lub na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Nieruchomości. Wójt Gminy Darłowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Do pobrania: 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki