F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Dom Gościnny Pod Podkową - Kubicki Andrzej
Krupy

Dom Gościnny Pod Podkową - Kubicki Andrzej
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o sprzedaży
« Strona główna
Powrót »
2020-07-31 14:25:39 - Sylwia Pieper
I publiczny przetarg ustny ograniczony, sprzedaż nieruchomości - Wicie

1. WICIE działka nr 124/56 o pow. 0,0652 ha, GMINA DARŁOWO

Cena wywoławcza brutto- 32.000,00 zł. Wadium w wysokości: 5.000,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana; przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako RZ- tereny łąk, pastwisk, nieużytków bez zabudowy.

Ponadto działki położone są w Koszalińskim Pasie Nadmorskim. Dla działki w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych została urządzona księga wieczysta KW Nr KO1K/00033578/6.

2. WICIE działka nr 124/89 o pow. 0,1426 ha, GMINA DARŁOWO

Cena wywoławcza brutto- 70.000,00 zł. Wadium w wysokości: 11.000,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana; przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako RZ- tereny łąk, pastwisk, nieużytków bez zabudowy.

Ponadto działki położone są w Koszalińskim Pasie Nadmorskim. Dla działki w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych została urządzona księga wieczysta KW Nr KO1K/00035267/7.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędą się

w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10.oo

w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4,

sala konferencyjna, pokój Nr 55.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 Urzędu Gminy Darłowo – Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r.

Przetarg ograniczony odbywają sie dla osób/ podmiotów sąsiadujących z daną nieruchomością. Działki te położone są bez dostępu do drogi gminnej.

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Darłowo w terminie do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr ................., obręb Wicie".

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1. złożą ww wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów,

2. w terminie wniosą wadium w określonej wysokości.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo w dniu 25 sierpnia 2020 r. na parterze, na głównych drzwiach wejściowych do urzędu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w Darłowie. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty wylicytowanej ceny. Należności za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący. Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

 

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe oraz z odpisu z ksiąg wieczystych dostępnych z systemu informatycznego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. potwierdzenie wpłaty wadium,

  2. osób fizycznych: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

  3. podmioty gospodarcze- dokument tożsamości oraz elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestr (CEIDG, KRS)

  4. w przypadku osób fizycznych prowadzących dziłalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki.

  5. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

  6. w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej w przypadku uczestniczą oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeśli posiada zgodę małżonka do dokonywania określonej czynności prawnej- oświadczenie małżonka (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

  7. cudzoziemcy- promese wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców).

  8. cudzoziemncy -osoby prawne- dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego

  9. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i i technicznym nieruchomości (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia)

  10. oświadczenie- zgoda uczestnika przetargu do przetwarzania danych osobowych przez Gminę Darłowo dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na publikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane – imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia)

 

Wójt Gminy Darłowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w

Urzędzie Gminy Darłowo – pokój nr 41, tel.094/ 34-46-343.

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki