F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o sprzedaży
« Strona główna
Powrót »
2019-07-09 14:10:51 - Sylwia Pieper
I publiczny przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości - Krupy

1. Krupy działka nr 504/1 o pow. 0,1401 ha, GMINA DARŁOWO

Cena wywoławcza brutto- 50.000,00 zł. Wadium w wysokości: 7.500,00 zł

2. Krupy działka nr 504/2 o pow. 0,1401 ha, GMINA DARŁOWO

Cena wywoławcza brutto- 50.000,00 zł. Wadium w wysokości: 7.500,00 zł

3. Krupy działka nr 504/5 o pow. 0,1374 ha, GMINA DARŁOWO

Cena wywoławcza brutto- 47.000,00 zł. Wadium w wysokości: 7.000,00 zł

4. Krupy działka nr 504/6 o pow. 0,1374 ha, GMINA DARŁOWO

Cena wywoławcza brutto- 47.000,00 zł. Wadium w wysokości: 7.000,00 zł

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane; przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1- teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z. 0.75. Ponadto działki znajdują się w strefie W II częściowej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej. Dla działek w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych została urządzona księga wieczysta KW Nr KO1K/00012571/4.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędą się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10.oo w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, sala konferencyjna, pokój Nr 55.

Sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe oraz z odpisu z ksiąg wieczystych dostępnych z systemu informatycznego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która zamierza przystąpić do przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową obowiązana jest, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i art. 787 k.p.c. złożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęcie przetargu oświadczenia o zgodzie małżonka, na nabycie nieruchomości z zasobu Gminy Darłowo. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie w przypadku reprezentowania osoby fizycznej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

  2. w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

  3. w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

  4. w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

  5. w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 Urzędu Gminy Darłowo – Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w Darłowie. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty wylicytowanej ceny. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na konto uczestnika przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu pod warunkiem, że kwota wadium wpłynęła na konto gminy. Należności za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od jakichkolwiek obciążeń.W dziale II księgi wieczystej występuje wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inna nieruchomością- służebność korzystania ze studni. Prawo to zostanie wykreślone przez Gminę Darłowo przy podpisaniu umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Darłowo – pokój nr 41, tel.094/ 34-46-343. Wójt Gminy Darłowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki