F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Przetargi
« Strona główna
Powrót »
2018-03-13 12:13:17 - Rafał Kunysz
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na: Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r.
Przetarg zakończony
Otwarcie przetargu:
2018-03-26 15:00:00
Termin złożenia oferty:
2018-03-26 15:00:00
Pobierz SIWZ:
Termin pobrania SIWZ minął

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r.”

Nr sprawy: ZP.271.86.2018

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4 
   Tel. 94-344-63-01,   Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl;www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061   REGON: 330920914

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 07:30 do 15:30      

od wtorku do piątku  w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ,.PZP” (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.).
 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Określenie przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją zadania własnego gminy pod nazwą: „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r.”.
 2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 składa się z pięciu zadań, tj.:
 1. Zadanie nr 1: Utrzymanie porządku i czystości oraz zabezpieczenie ratownicze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w uzdrowisku Dąbki;
 2. Zadanie nr 2: Utrzymanie porządku, czystości,  zabezpieczenie ratownicze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki);
 3. Zadanie nr 3: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych w uzdrowisku Dąbki;
 4. Zadanie nr 4: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki).
 5. Zadanie nr 5:Utrzymanie porządku cmentarzy na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki).
 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w; sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. Wymogi w zakresie zatrudnienia zostały uregulowane w projekcie umowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 3. Kody CPV:
 1. 90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane,
 2. 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
 3. 90680000-7 Usługi sprzątania plaż,
 4. 98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy.

IV. Szacunkowa wartość zamówienia

780 555,56 złotych netto, tj. 181 031,97euro.

V. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach, Krupy 72, 76-150 Darłowo, posiadającym NIP 4990657295, REGON 364588468, tel. +48 605 211 777,fax: +48 94 716 63 87, e-mail: gzup@post.pl.

VI. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp, osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,
 2.  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, ponad 90% działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrole, o której mowa w lit. a,
 3.  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gmina Darłowo jako podmiot Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych posiada 100% udziałów w spółce Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach Zamawiający sprawuje nad spółką kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności spółki Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego. Ponadto w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Umowa zostanie zawarta z Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o., z siedzibą w Krupach, w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego ustawowych zadań w zakresie „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r.”w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

VII. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania.

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2018 roku.

VIII. Informacja o terminie opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r.”nr sprawy: ZP.271.86.2018zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2018 r.pod nr 500052880-N-2018 wraz z ogłoszeniami o zamianie ogłoszenia o numerach 500052927-N-2018, 500053921-N-2018.

IX. Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.
 2. Projekt umowy – zał. nr 2.
 3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia nr 500052880-N-2018 oraz ogłoszenia o zamianie ogłoszenia o numerach 500052927-N-2018, 500053921-N-2018.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki