F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki z innej bajki
Zakrzewo

Domki z innej bajki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Przetargi
« Strona główna
Powrót »
2017-07-12 03:30:32 - Rafał Kunysz
Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo - etap I o dł. 2,4 km
Przetarg zakończony
Otwarcie przetargu:
2017-07-27 11:15:00
Termin złożenia oferty:
2017-07-27 11:00:00
Pobierz SIWZ:
Termin pobrania SIWZ minął

Ogłoszenie nr 549876-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4 , 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, , e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, , faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl, http://ug.darlowo.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gminadarlwo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 26 – biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo – etap I o dł. 2,4 km
Numer referencyjny: ZP.271.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: „Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo – etap I o dł. 2,4 km” 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej biegnącej do gruntów rolnych od miejscowości Cisowo do miejscowości Zakrzewo i dalej w kierunku miejscowości Kopnica i Drozdowo. Cały odcinek przebudowywanej drogi wynosi 4,8 km jednak zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Zadanie stanowi przebudowę drogi gminnej Cisowo Zakrzewo Kopnica i Drozdowo Etap I obejmuje odcinek 2,4 km. Rozpoczyna się w miejscowości Cisowo, biegnie do miejscowości Zakrzewo i dochodzi do 2,4 km kończąc się poza miejscowością Zakrzewo jednak jeszcze w jej obrębie ewidencyjnym. Planowana inwestycja przebiega przez działki o nr: 280/2, 297, 280/1, 315 obręb Cisowo, 189/2 obręb Zakrzewo. 3. Zaprojektowane rozwiązania dla I etapu to przebudowa nawierzchni drogi gminnej od miejscowości Cisowo do miejscowości Zakrzewo o długości 2,4 km. Szerokość drogi 4m, szerokość pobocza 0,75m. W ramach powyższej inwestycji zaprojektowano wykonanie odcinków o różnych rodzajach nawierzchni: 1) odcinek 1 od km 0+000 do km 0+281,41 jezdnia o nawierzchni bitumicznej, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, pobocza o nawierzchni z kruszywa, 2) odcinek 2 od km 0+281,41 do km 1+810,00 jezdnia o nawierzchni kruszywowej, zjazdy o nawierzchni z kruszywa, pobocze z gruntu rodzimego, 3) Odcinek 3 od km 1+810,00 do km 2+300,00 jezdnia o nawierzchni bitumicznej, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, pobocza o nawierzchni z kruszywa, 4) Odcinek 4 od km 2+300,00 do km 2+400,00 jezdnia o nawierzchni z kruszywa, zjazdy o nawierzchni kruszywa, pobocze z gruntu rodzimego, 4. Nawierzchnie przewiduje się do wykonania z następujących materiałów. 1) Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna AC 11S lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (zależnie od odcinka drogi). 2) Zjazdy/skrzyżowania - nawierzchnia bitumiczna AC 11S lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (zależnie od odcinka drogi); 3) Chodnik (dojście do furtek) – betonowa kostka brukowa; 4) Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 lub grunt rodzimy (zależnie od odcinka drogi). 5. Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów. Na całej długości drogi zostaną oczyszczone rowy, a część rowów w pasie drogowym zostanie wyprofilowana i odtworzona. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, a całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 8. Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 9. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zapewnić dojazd do nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. 10. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki