F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Domki i pokoje gościnne Rafa
Dąbki

Domki i pokoje gościnne Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Centrum Kryzysowe
« Strona główna
Powrót »
2016-12-23 12:33:48 - Izabela Sielska
UWAGA ! Wysoce zjadliwa grypa u ptaków dzikich. Obszar zagrożony wystąpieniem choroby.

Potwierdzono ptasią grypę u padłych mew znalezionych w Darłowie.

23 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie zwołano Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym potwierdzono ptasią grypę u padłych mew znalezionych w Darłowie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie rozporządzeniem nr 1/2016, z dnia 23 grudnia 2016 r. określił obszar zagrożenia oraz wyznaczył nakazy i zakazy obowiązujące na tym obszarze.

W razie znalezienia martwego ptaka należy zgłosić zaistniały fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie (tel. 59 810 51 78) lub Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 660 770 627).

Kliknij aby pobrać informację dla hodowców drobiu >

Poniżej tekst rozporządzenia, skan mapy obszaru zagrożenia oraz informacja dla hodowców drobiu.


ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SŁAWNIE
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków" wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 10, oraz art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539; z 2015 r., poz. 266 i poz. 470; z 2016 r., poz. 1605) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1250 i poz. 1920) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków" uznaje się Gminę - Miasto Darłowo oraz miejscowości Barzowice, Bobolin, Bukowo Morskie, Cisowo, Darłowiec, Dąbki, Dąbkowice, Domasławice, Drozdowo, Jeżyce, Kopań, Kopnica, Krupy, Nowy Kraków, Palczewice, Pęciszewko, Porzecze, Rusko, Sińczyca, Sulimice, Trzmielewo, Wicie, Zagórzyn, Zakrzewo, Zielnowo i Żukowo Morskie, w gminie Darłowo, w powiecie sławieńskim w ich granicach administracyjnych.

§ 2. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa u ptaków dzikich. Obszar zagrożony wystąpieniem choroby" na wszystkich drogach publicznych w miejscach, w których drogi te przekraczają granicę obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz oznakowanych parkingach położonych na obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków", o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

 1. zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów drobiu hodowlanego;
 2. zakazuje się karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków;
 3. nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 4. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 5. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 6. nakazuje się utrzymywanie drobiu w systemie wolno wybiegowym w sposób ograniczający kontakt z dzikim ptactwem wodnym;
 7. nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie o każdym przypadku choroby drobiu
 8. nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu.

2. Zakazy i nakazy, o których mowa w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznakowanie obszaru dotkniętego chorobą należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.

§ 5. Rozporządzenie wykonują:

 1. Burmistrz Miasta Darłowo.
 2. Wójt Gminy Darłowo.
 3. Sołtysi   miejscowości   gminy   Darłowo   położonych  w   obszarze   zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy - Miasto Darłowo oraz miejscowości Barzowice, Bobolin, Bukowo Morskie, Cisowo, Darłowiec, Dąbki, Dąbkowice, Domasławice, Drozdowo, Jeżyce, Kopań, Kopnica, Krupy, Nowy Kraków, Palczewice, Pęciszewko, Porzecze, Rusko, Sińczyca, Sulimice, Trzmielewo, Wicie, Zagórzyn, Zakrzewo, Zielnowo i Żukowo Morskie, w gminie Darłowo, w powiecie sławieńskim w ich granicach administracyjnych.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Mapa obszaru zagrożonego

Mapa obszaru zagrożonego


Treśc tablic informacyjnych ustawionych na wjeździe do obszaru zagrożonego

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki