F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Rafa
Bobolin

Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości
« Strona główna
Powrót »
2019-01-09 12:43:02 - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450, 650, 723, 1365 z późn. zm.) stosownie do uchwały Nr LIV.551.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Wójt Gminy Darłowo

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

 

na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)  w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 1

Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Zadania polegające na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu, a kosztem kwalifikowanym uwzględnianym do rozliczenia będą:

 1. opłaty instruktorów, trenerów i nauczycieli lub opłaty regulaminowe, delegacje,
 2. organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe oraz zawody rangi mistrzowskiej),
 3. organizacja zgrupowań (obozów) sportowych lub warsztatów,
 4. utrzymanie bądź wynajem bazy sportowej do prowadzenia szkolenia i organizacji zawodów sportowych,
 5. transport uczestników zadania publicznego,
 6. ubezpieczenie oraz badania lekarskie,
 7. zakup sprzętu sportowego,
 8. zakup osobistego obuwia zawodnika do kwoty 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w roku kalendarzowym,
 9. współpraca międzynarodowa i integracja ze środowiskami sportowymi.

2.  Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych   na  realizację  zadania  wynosi300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Zasady przyznawania dotacji

 1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jeżeli ich działalność objęta konkursem należy do celów statutowych.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 3. Dotacje zostaną przyznane w ramach w/w środków finansowych na zasadzie powierzenia wykonywania   zadania   publicznego,   po   uprzednim   złożeniu   przez   oferenta w wyznaczonym terminie prawidłowo opracowanej oferty zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.)
 4. Udzielanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Darłowo, a podmiotem ubiegającym się o dotację.
 5. W przypadku wyboru oferty realizacja może nastąpić tylko w trybie powierzenia wykonywania zadania.
 6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentowi.
 7. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę na poszczególne zadanie, złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 3

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., a sprawozdanie z jego realizacji przedłożone w terminie 30 dni po wykonaniu zadania.
 2. Praca wolontarystyczna w  projekcie wyceniona zostaje na max. 50 zł/h.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

§ 4

Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Darłowo w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Darłowie ul.  Dąbrowskiego  4,  76-150 Darłowo (decyduje data wpływu) w terminie do 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest na stronie internetowej Gminy (www.gminadarlowo.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Darłowo. Po dodatkowe informacje można dzwonić pod nr  tel. (94) 34 46 352 (bądź kontaktować się drogą e-mailową: ngo@ugdarlowo.pl).
 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne luz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

§ 5

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Wybór ofert zostanie dokonany nie później niż 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta.
 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inne podmioty;
 2. ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inny podmiot będzie realizować zadanie publiczne;
 4. ocena planowanego przez organizację pozarządową lub inny podmiot udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. ocena planowanego przez organizację pozarządową lub inny podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub innych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy Darłowo, który podejmie ostateczną decyzję.

 

§ 6

Zrealizowane zadania publiczne i wysokość dotacji przekazanych na realizację zadania w 2017 i 2018 roku.

Ogólna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Darłowo na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  wyniosła:

 • w roku 2017 r. – 295.000 zł,
 • w roku 2018 r. - 300.000 zł.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Wyłoniony podmiot(y) zobowiązane są do zamieszczania we wszystkich drukach  i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach i etc.), informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Darłowo.
 2. Wyniki konkursu niezwłocznie przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo (www.gminadarlowo.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwaga: Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

- zarządzenie nr KW.0050.7.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.

- wzór oferty

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki