F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Leśny Dworek - Lidia Szymańska
Domasławice

Leśny Dworek - Lidia Szymańska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości
« Strona główna
Powrót »
2019-01-04 14:33:40 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 w postępowaniu na: Sukcesywną dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rok

Ogłoszenie nr 540001353-N-2019 z dnia 04-01-2019 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 664468-N-2018 
Data: 28/12/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-07, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-09, godzina: 11:00 

 


ZP.271.433.2018

Darłowo, dnia 04.01.2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rok” (nr sprawy: ZP.271.433.2018).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytania z dnia 02.01.2019 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

  • 0 zł netto za kartę nową,
  • 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy,
  • 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

Odpowiedź 1

Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu w §2 ust. 3 i 4, gdyż w przypadku udokumentowanej szkody stosujemy procedurę reklamacyjną obowiązującą u Wykonawcy.

Wykonawca proponuje następujący zapis:

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu do § 2 ust. 5 na końcu zdania o następującej treści: „stwierdzony w wyniku uznania reklamacji Zamawiającego w trybie postępowania reklamacyjnego wynikającego z Ogólnych Warunków Sprzedaży i użytkowania Kart Flotowych”?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza powyższego zapisu.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do § 5 kolejnego ustępu o następującej treści: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższej zmiany wprowadzając stosowne zapisy do wzorów umów (zał. nr 4, 4a, 4b do SIWZ).

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w §9 ust. 1 wyłączenia z pod kary umownej zapisu na temat niewłaściwej jakości paliwa (§ 6 ust. 1 pkt. 1), gdyż w przypadku złej jakości paliwa, zostaje zastosowana procedura reklamacyjna obowiązująca u Wykonawcy?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w §9 ust. 1 w ten sposób, aby kara umowna była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do §9 zapisu, aby kara dotyczyła również Zamawiającego?

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę modyfikując zapis §9 o dodanie ust. 3 następującej treści: W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów w §14 , gdyż  Wykonawca nie widzi podstaw do zawarcia umowy powierzenia, natomiast w  przypadku przekazania danych osobowych pracowników w zakresie imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz/lub służbowego adresu poczty elektronicznej w celu zapewnienia komunikacji w związku z wykonaniem umowy trudno jest mówić o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podmiot, który otrzymuje dane osobowe  pracowników zatrudnionych przez swojego kontrahenta nie przetwarza ich dla celów tego kontrahenta a dla swoich własnych (czyli zachodzi udostępnienie). Komunikacja pomiędzy uczestnikami umowy  w związku z prowadzonymi wspólnie interesami stanowi w oczywisty sposób prawnie uzasadniony interes każdego z tych podmiotów – nie da się prowadzić działalności bez kontaktu z innymi podmiotami na rynku. Tymczasem w ramach takiego kontaktu może dochodzić do przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Odpowiedź 9

Zgodnie z zapisami §12 umowy „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku rozliczenia na podstawie kart paliwowych Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart obowiązujące u Wykonawcy”. Z uwagi na powyższe dokument stanowiący Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart obowiązujące u Wykonawcy ma zastosowanie w sprawach nieuregulowanych umową i może stanowić załącznik do umowy.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

  1. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę zapisów wzorów umów będących zał. nr 4, 4a oraz 4b do SIWZ. Zakres zmian zapisów umów wynika z odpowiedzi udzielonych na pytania do SIWZ i przedstawia się następująco:
  1. w § 5 dodano ust. 7 o następującej treści: Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego;
  2. w § 9 dodano ust. 3 o następującej treści: W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
  3. zmodyfikowane wzory umów stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.
  1. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 09.01.2019 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 07.01.2019 r. zastępuje się ją datą 09.01.2019 r.

  1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsze odpowiedzi oraz modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki