F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Rafmil - Bernard Karwacki
Wicie

Rafmil - Bernard Karwacki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-11-17 12:56:42 - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 - Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo (nr sprawy: ZP.271.276.2020)

Ogłoszenie nr 540228887-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608978-N-2020
Data: 10/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-19, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 11:00,


ZP.271.276.2020

Darłowo, dnia 17.11.2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.276.2020).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytania nr I z dnia 12.11.2020 r.

Pytanie 1

Z uwagi na obszerny i zróżnicowany opis przedmiotu zamówienia, konieczność dokonania wycen u różnych dostawców, co wiąże się w obecnej sytuacji z dłuższym czasem oczekiwania na te wyceny, ogłoszony stan epidemiczny w kraju i związane z tym faktem braki kadrowe, a także częste przypadki niedostarczania przez firmy kurierskie przesyłek zgodnie z oznaczonym serwisem doręczenia wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 24.11.2020 r.

Odpowiedź 1

Zamawiający przychyla się do przedłużenia terminu składania ofert.

 

Zapytania nr II z dnia 13.11.2020 r.

Pytanie 1

Dot. części I poz. 17: Czy Zamawiający dopuści również lampę z poborem mocy 110W?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą zgodną z opisem przedmiotu zamówienia z poborem mocy min. 110W.

 

Pytanie 2

Dot. części I poz. 17: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 17 z części I co pozwoli większej ilości kontrahentów na udział w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 3

Dot. części I poz. 17: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu montażu, instalacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia szkolenia i wyrażenie zgody na dostawę za pośrednictwem kuriera. Oferowana przez nas lampa nie wymaga specjalistycznej wiedzy do montażu i jej późniejszej obsługi. Wraz z dostawą zostanie dostarczona wyczerpująca instrukcja obsługi.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 4

Dot. części I poz. 17: Lampy przepływowe nie są wyrobami medycznymi. Informujemy, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który zmienił w dniu 05.08.2013 r. swoją wcześniejszą interpretację ustawowej definicji wyrobu medycznego w stosunku do lamp bakteriobójczych. Skutkiem tej zmiany jest wydanie decyzji administracyjnej uznającą, że lampy bakteriobójcze nie są wyrobami medycznymi i zostają zakwalifikowane jako element infrastruktury szpitalnej. W związku z powyższym lampy bakteriobójcze nie posiadają Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz posiadają stawkę podatku Vat 23%. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania wyżej wymienionego dokumentu.

Odpowiedź 4

Zamawiający zgodnie z rozdziałem XV pkt 5 ppkt 5 SIWZ oraz § 1 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy

wymaga, aby wszystkie  dostarczone  sprzęty i wyposażenie posiadały odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i aby spełniały wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem.

 

Zapytania nr III z dnia 16.11.2020 r.

Pytanie 1

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu i dostarczenia wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Darłowo w części I w pozycjach 91 i 94 Zamawiający wpisał prowadnice plastikowe do pojemników, a w tych pozycjach nie ma pojemników, czy tak ma być? Czy w pozycji 94 można zastosować szafkę o wymiarach ok. 89.1x41,5x87,1 cm zamiast 106,9x41,5x87,1 cm?

Odpowiedź 1

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 91 poprzez zapis: „meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej, wym. ok. 282 x 41,5 x 213,8 cm (zestaw bez pojemników), w skład zestawu wchodzi: szafka z 3 półkami na cokole – 1 szt. o wym. ok. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm; drzwiczki do szafki z półkami - 1 para, uchwyty w komplecie, wym. ok. 42 x 74,9 cm; szafka z półką na cokole, 2 szt. o wym. ok. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm; stelaż wysoki do daszków 4 szt.; półka do stelaża 5 szt.; daszek do szafek stragan 1 szt.; daszek do szafek z kwiatkiem 1 szt.,”.

W pozycji nr 94 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru wyżej wskazanej szafki. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdziałem XV pkt 8 SIWZ Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wymiarów w wysokości +/- 8 % wyposażenia opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu dostawy dla przedmiotowych części przedmiotowego zadania.

 

Zapytania nr IV z dnia 16.11.2020 r.

Pytanie 1

Firma … występuje z prośbą o przedłużenie terminu składania w w/w postępowaniu do dnia 25.11.2020 r. w związku z bardzo zróżnicowanym asortymentem oraz w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny. Stopień różnorodności asortymentu nie pozwoli nam na przygotowanie oferty w pierwotnym terminie. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź 1

Zamawiający przychyla się do przedłużenia terminu składania ofert.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

  1. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia w poz. nr 17 i 91 o następującej treści:

 

 

Lp.

Nazwa

J.m.

Ilość

Opis

17.

lampa bakteriobójcza

sztuka

6

Lampa bakteriobójcza przepływowa, waga ok. 8,5 kg, mocowanie: lampa ścienna z licznikiem, wydajność wentylatora:  min. 132 m3/h; napięcie zasilania 230 V;
pobór mocy maks. 75 VA, trwałość promiennika min. 8000 h, dezynfekcja kubatura min. 25-50 m3, typ obudowy IP 20;
element emitujący promieniowanie UV-C min.2x30W, pobór mocy: min. 110 W

91.

zestaw mebli

sztuka

1

meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej, wym. ok. 282 x 41,5 x 213,8 cm (zestaw bez pojemników), w skład zestawu wchodzi: szafka z 3 półkami na cokole – 1 szt. o wym. ok. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm; drzwiczki do szafki z półkami - 1 para, uchwyty w komplecie, wym. ok. 42 x 74,9 cm; szafka z półką na cokole, 2 szt. o wym. ok. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm; stelaż wysoki do daszków 4 szt.; półka do stelaża 5 szt.; daszek do szafek stragan 1 szt.; daszek do szafek z kwiatkiem 1 szt.,

 

Ilekroć występują rozbieżności przy wskazaniu parametrów pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a powyższą modyfikacją, należy uwzględnić parametry wskazane w powyższej modyfikacji.

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pozycji nr 94 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  Powyższa modyfikacja wynika z faktu zauważenia omyłki w ww. pozycji. Poniżej zmodyfikowany zapis:

 

94.

zestaw mebli

sztuka

1

meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej, wym. ok. 300 x 41,5 x 157,6 cm, w skład zestawu wchodzi:

szafka z 1 półką na cokole, 2 szt., wym. ok. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm;

szafka z 3 półkami na cokole i niebieskimi drzwiami, 1 szt. wym. ok. 106,9 x 41,5 x 87,1 cm;

daszek do szafek - zielony, 1 szt. wykonany z płyty MDF oraz sklejki, półka do stelaża, 4 szt. maksymalne obciążenie 20 kg, daszek do szafek, 1 szt. wykonany z płyty MDF oraz sklejki, stelaż wysoki do daszków - 4 szt. wykonany z drewna bukowego.

 

  1. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 25.11.2020 r.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 19.11.2020 r. godz. 11:00 zastępuje się ją datą 25.11.2020 r. godz. 11:00.

 

  1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Załączniki:

  1. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki