F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
GeoVita
Dąbki

GeoVita
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-10-16 14:41:33 - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1: Budowa i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo (nr sprawy: ZP.271.245.2020)

ZP.271.245.2020

Darłowo, dnia 16.10.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.245.2020).

 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytania nr I z dnia 12.10.2020 r.

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie, dla jakiego hic ma być dostosowana nawierzchnia wylewana?

Odpowiedź 1

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z EPDM musi bezwzględnie spełniać normy PN EN 1177 w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC. Wysokość upadku została określona na nie więcej niż 1 m.

 

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie koloru nawierzchni wylewanej.

Odpowiedź 2

Dominującym kolorem nawierzchni bezpiecznej EPDM na budowanym placu zabaw będzie kolor ceglasty, pod urządzenia placu zabaw kolory należy uzgodnić z Zamawiającym po uprzednio przedłożonej koncepcji kolorystycznej nawierzchni.

 

Pytanie 3

Proszę o dołączenie aktualnych zdjęć terenu.

Odpowiedź 3

Zgodnie z rozdziałem X pkt 5 SIWZ zaleca się dokonania wizji w terenie celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, niezbędnych do sporządzenia oferty.

 

Pytanie 4

Czy działka, na której ma być wykonany plac zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną posiada dojazd dla samochodów ciężarowych?

Odpowiedź 4

Do działki, na której ma być wykonany plac zabaw możliwy jest dojazd dla samochodów ciężarowych, lecz nie jest przeznaczony dla ruchu ciężkiego. Maksymalnie dopuszczony transport dla samochodów ciężarowych 2-osiowych do 6t ładowności.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia utylizacji ziemi oraz gruzu? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca może wykorzystać odpady we własnym zakresie.

Odpowiedź 5

Powstały urobek z wykopów w postaci mas ziemnych należy zagospodarować na miejscu (wbudować w nasypy) w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew oraz karczowanie pni? Jeżeli tak, proszę o doprecyzowanie wymiarów oraz średnicy pnia, oraz dołączenie zdjęć.

Odpowiedź 6

Nie przewiduje się wycinki drzew ani karczowania pni. Zaleca się utrzymać istniejące zadrzewienie (1 szt. drzewa z gat. brzoza), ewentualnie w wypadku kolizji z budowanym placem zabaw należy przystąpić do jego wycinki.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada pozwolenia na wycinkę drzew?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie posiada powyższych pozwoleń.

 

Pytanie 8

Czy wykonanie nawierzchni trawiastej, drzew oraz krzewów wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź 8

Powyższe nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania, jedynie obszar terenu przyległego w przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

 

Pytanie 9

Jeżeli tak, czy Zamawiający wymaga pielęgnacji zieleni? Jeżeli tak, proszę o doprecyzowanie, co dokładnie ma być wykonywane oraz przez jaki okres.

Odpowiedź 9

Nie dotyczy.

 

Pytanie 10

Proszę o doprecyzowanie, jaką powierzchnie zieleni trawiastej należy wykonać oraz wymagane parametry sadzonek.

Odpowiedź 10

Nie dotyczy.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza tablicę regulaminową o wymiarach 40 x 56 wykonaną z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm, wkład z PCW gr. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm? Aluminium malowane proszkowo. Tablica przymocowana do słupa ocynkowanego o śr. 42 mm o długości 2,5 m.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego materiału, z jakiego ma być wykonana tablica. Blacha aluminiowa o gr 0,2 mm jest zbyt wiotka dla sporządzenia planszy regulaminu. Tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw musi być wykonana z trwałego materiału, z nadrukiem odpornym na działanie czynników atmosferycznych,  zgodnie z normą PN-EN 1176-1.

 

Pytanie 12

Proszę o doprecyzowanie, o jakiej konstrukcji powinny być urządzenia placu zabaw: wykonane w profili stalowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm (ocynkowane i malowane proszkowo) czy wykonane z profili drewnianych 90x90 mm o przekroju kwadratowym z zaoblonymi krawędziami (drewno impregnowane środkami ochronnymi oraz malowane dwukrotnie)?

Odpowiedź 12

Urządzenia placów zabaw powinny odznaczać się dużą trwałością oraz powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176, na potwierdzenie czego powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, badania i inne wymagane dokumenty. Urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej, malowanej proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne, opcjonalnie z płyty HDPE. Elementy otwarte zakończone zatyczkami. Części ruchome zaopatrzone w łożyska bezobsługowe, kulkowe, stożkowe. Wszelkie łączniki (śruby, nakrętki i podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samoodkręceniem. Urządzenia powinny być wykonane z zastosowaniem opisanych materiałów.

 

Pytanie 13

Zamawiający w projekcie oraz w STWiOR nie podaje wymiarów urządzeń, lecz tylko na rysunku PZT. SIWZ nie zawiera żadnych informacji o wymiarach urządzeń oraz o możliwości zaproponowania urządzeń równoważnych. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może zaproponować urządzenia o innych wymiarach pod warunkiem mieszczenia się w strefie bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd jest bardzo trudne lub niemożliwe zaproponowanie urządzeń o takich samych wymiarach.

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może zaproponować urządzenia o innych wymiarach pod warunkiem mieszczenia się w strefie bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XV pkt 11 i 12, a w przypadku ich zastosowania należy podać opis równoważny zgodnie z zapisami SIWZ rozdział V pkt 5 ppkt 3. Podaje się tolerancję +/- 5% od podanych wymiarów w dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza huśtawkę podwójną zamiast 2 huśtawek pojedynczych?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

 

Pytanie 15

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych ławek oraz koszy.

Odpowiedź 15

Ławki o długości  min. 2,5 m - preferuje się stelaż stalowy do zabetonowania w fundamencie z siedziskiem i oparciem z łat drewnianych zabezpieczonych przed korozją biologiczną preparatami nietoksycznymi i malowaniem lakierem dyspersyjnym. Należy zamontować kosz metalowy z daszkiem, na słupku metalowym z zastosowaniem wyciąganego wkładu metalowego.

 

Pytanie 16

Proszę o podanie wysokości skarpy.

Odpowiedź 16

Ze względu na spadek terenu wysokość skarpy jest zmienna, w trakcie prac należy skarpę dostosować do istniejącego ukształtowania jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

 

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga dokonania corocznych przeglądów gwarancyjnych?

Odpowiedź 17

Zamawiający wymaga dokonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do wzoru umowy.

 

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga dołączenia kart technicznych urządzeń wraz z ofertą?

Odpowiedź 18

Wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia stosowne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do stosowania, stosowne  atesty higieniczne i wszystkie inne wymagane obowiązującym prawem dokumenty zamontowanych urządzeń. Zgodnie  z § 3 ust. 2 pkt 17 wzoru umowy należy uzyskać zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wniosków materiałowych zastosowanych urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XV pkt 11 i 12, a w przypadku ich zastosowania należy podać opis równoważny zgodnie z zapisami SIWZ rozdział V pkt 5 ppkt 3.

 

Pytanie 19

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź 19

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki