F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Apartament MADA - Andrzej Barański
Dąbki

Apartament MADA - Andrzej Barański
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-09-15 14:11:51 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego nr 1 na: wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy

ZP.271.172.2020

Darłowo, dnia 15.09.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w formie zapytania ofertowego na: wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy”.

 

I. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Pytania z dnia 11.09.2020 r.;

Pytanie nr 1

Dotyczy filmu - proszę o informację:

  • czy wykonawca otrzyma wsparcie merytoryczne od Zamawiającego przy produkcji filmu- przede wszystkim przygotowaniu scenariusza. Wykonawcy nie są specjalistami od selektywnej zbiórki odpadów i pomóc w tym zakresie byłaby potrzebna.
  • Zamawiający napisał, że oczekuje aby film miał 30 klatek na sek.  Ta ilość klatek nie występuje w Polsce w produkcji filmowej. Powszechnym wzorem jest 24 klatek na sek. Proszę o modyfikacje OPZ w tym zakresie.

Odpowiedź 1

Zamawiający zapewni wsparcie merytoryczne przy produkcji filmu.

Zamawiający dopuści, aby film miał 24 klatki na sekundę w związku z powyższym zmodyfikuje treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

 

Pytanie z dnia 14 września 2020 r.;

Pytanie nr 1

Są wskazane wymiary słupków nośnych i ram, ale brak informacji na temat samych tablic. Proszę o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź 1

Zamawiający uzupełnia opis o niezbędne wymiary z uwagi na powyższe ust. 5 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Tablice informacyjno-edukacyjne na terenie PSZOK (sposoby segregacji).

Zakres obejmuje wykonanie 4 wolnostojących tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy wraz z opracowaniem autorskiego projektu graficznego każdej z tablic. Tematyka graficzna ma odzwierciedlać problematykę związaną z potrzebą dbania o środowisko i sposobami segregacji odpadów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne tablic do akceptacji w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Tablice jednostronne winny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Plansze tablic winny być wykonane z płyty kompozytowej lub z PCW. Słupki nośne o wym. min. 80 mm x 80 mm, wys. ok. 3 m wbetonowane w ziemię. Powierzchnia  ekspozycyjna tablic min. 2 m2 (wym. ok. 1,25 x 1,6 m). Rama o profilu aluminiowym lub stalowym, wym. min. 40 x 20 mm, elementy ramy stalowe lub aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane tablice. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż tablic na terenie PSZOK-u w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza odchyłkę od podanych wymiarów +/- 5 %.

 

Pytania z dnia 14 września 2020 r.;

Pytanie nr 1

Jakie mają być wymiary tablic informacyjno-edukacyjnych?

Odpowiedź 1

Odpowiedzi na pytanie udzielono powyżej.

 

Pytanie nr 2

Czy słupki nośne do montażu mają być lakierowane proszkowo?

Odpowiedź nr 2

Słupki nośne mają być wykonane ze stali bądź aluminium malowanego proszkowo.

                                                                                                  

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

 

  1. Zmienia się treść pkt 5 ppkt 1 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z:

 

Prowadzenie akcji edukacyjnej (konkursy edukacyjne dla dzieci o tematyce dbania o środowisko i potrzebie segregacji odpadów).

 

W zakres przeprowadzenia akcji edukacyjnej wchodzi: opracowanie koncepcji i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu edukacyjnego w warunkach domowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Darłowo. Zasady konkursu jak i materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu przekazane zostaną dyrektorom szkół w formie elektronicznej - do rozdystrybuowania uczniom poprzez dziennik elektroniczny. Tematyka konkursu związana będzie z potrzebą dbania o środowisko i potrzebie segregacji odpadów. Celem akcji edukacyjnej będzie podniesienie świadomości ekologicznej w obszarze gospodarki odpadami poprzez ukształtowanie przyzwyczajeń i nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji u źródła – w formie bezpiecznej i niewymagającej bezpośrednich kontaktów uczestników konkursu. Wykonawca wraz z materiałami do przeprowadzenia konkursu przedstawi Zamawiającemu opracowany regulamin dotyczący zasad przeprowadzenia konkursu. Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą zgłosi ewentualne uwagi do regulaminu, co zostanie uwzględnione przez Wykonawcę. Konkurs zostanie podzielony na II etapy, z wyszczególnieniem 2 kategorii wiekowych: dzieci wczesnoszkolne (klasy 1-3) oraz dzieci z klas 4-8. Wykonawca na każdy etap przygotuje różnego rodzaju konkurs, przedstawiając Zamawiającemu koncepcję na jego przeprowadzenie. W I etapie konkursu wziąć udział może każdy z uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy w swojej kategorii wiekowej. Udział uczniów w konkursie będzie premiowany dodatkową pozytywną oceną z przedmiotu związanego z tematyką konkursu. Do II etapu przejdzie 48 dzieci (po 8 dzieci z każdej klasy ze szkół z terenu gminy lub w przypadku niezgłoszenia się żadnego dziecka z danej klasy wybór dzieci do II etapu zostanie dokonany na podstawie ilości zgłoszeń do danej kategorii wiekowej), które zostaną wyłonione przez komisję do tego powołaną, przedstawioną w regulaminie. Przewidywany termin zorganizowania konkursu – wrzesień/październik 2020 r. Wykonawca dla każdego z uczestników etapu II przygotuje dyplomy w formie pisemnej z uczestnictwa w konkursie, które zostaną przekazane dyrektorom po zakończeniu konkursu. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zakupi dla każdego z uczestników etapu II konkursu książkę o tematyce związanej z ekologią, dostosowanej do wieku uczestników (koszt jednostkowy książki nie może przekroczyć 30,00 zł brutto);

 

 na następującą:

 

Prowadzenie akcji edukacyjnej (konkursy edukacyjne dla dzieci o tematyce dbania o środowisko i potrzebie segregacji odpadów).

 

W zakres przeprowadzenia akcji edukacyjnej wchodzi: opracowanie koncepcji i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu edukacyjnego w warunkach domowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Darłowo. Zasady konkursu jak i materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu przekazane zostaną dyrektorom szkół w formie elektronicznej - do rozdystrybuowania uczniom poprzez dziennik elektroniczny. Tematyka konkursu związana będzie z potrzebą dbania o środowisko i potrzebie segregacji odpadów. Celem akcji edukacyjnej będzie podniesienie świadomości ekologicznej w obszarze gospodarki odpadami poprzez ukształtowanie przyzwyczajeń i nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji u źródła – w formie bezpiecznej i niewymagającej bezpośrednich kontaktów uczestników konkursu. Wykonawca wraz z materiałami do przeprowadzenia konkursu przedstawi Zamawiającemu opracowany regulamin dotyczący zasad przeprowadzenia konkursu. Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą zgłosi ewentualne uwagi do regulaminu, co zostanie uwzględnione przez Wykonawcę. Konkurs zostanie podzielony na II etapy, z wyszczególnieniem 2 kategorii wiekowych: dzieci wczesnoszkolne (klasy 1-3) oraz dzieci z klas 4-8. Wykonawca na każdy etap przygotuje różnego rodzaju konkurs, przedstawiając Zamawiającemu koncepcję na jego przeprowadzenie. W I etapie konkursu wziąć udział może każdy z uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy w swojej kategorii wiekowej. Udział uczniów w konkursie będzie premiowany dodatkową pozytywną oceną z przedmiotu związanego z tematyką konkursu. Do II etapu przejdzie 48 dzieci [8 dzieci z każdej ze szkół (1 dziecko z każdej z klas) z terenu gminy lub w przypadku niezgłoszenia się żadnego dziecka z danej klasy wybór dzieci do II etapu zostanie dokonany na podstawie ilości zgłoszeń do danej kategorii wiekowej], które zostaną wyłonione przez komisję do tego powołaną, przedstawioną w regulaminie. Przewidywany termin zorganizowania konkursu – wrzesień/październik 2020 r. Wykonawca dla każdego z uczestników etapu II przygotuje dyplomy w formie pisemnej z uczestnictwa w konkursie, które zostaną przekazane dyrektorom po zakończeniu konkursu. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zakupi dla każdego z uczestników etapu II konkursu książkę o tematyce związanej z ekologią, dostosowanej do wieku uczestników (koszt jednostkowy książki nie może przekroczyć 30,00 zł brutto).

 

  1. Zmienia się treść pkt 5 ppkt 2 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z:

 

Tablice informacyjno-edukacyjne na terenie PSZOK (sposoby segregacji).

Zakres obejmuje wykonanie 4 wolnostojących tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy wraz z opracowaniem autorskiego projektu graficznego każdej z tablic. Tematyka graficzna ma odzwierciedlać problematykę związaną z potrzebą dbania o środowisko i sposobami segregacji odpadów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne tablic do akceptacji w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Tablice jednostronne winny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Plansze tablic winny być wykonane z płyty kompozytowej lub z PCW. Słupki nośne o wym. min. 80 mm x 80 mm, wys. ok. 3 m wbetonowane w ziemię. Rama o profilu aluminiowym lub stalowym, wym. min. 40 x 20 mm, elementy ramy stalowe lub aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane tablice. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż tablic na terenie PSZOK-u w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza odchyłkę od podanych wymiarów +/- 5 %.

 

na następującą:

 

Tablice informacyjno-edukacyjne na terenie PSZOK (sposoby segregacji).

Zakres obejmuje wykonanie 4 wolnostojących tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy wraz z opracowaniem autorskiego projektu graficznego każdej z tablic. Tematyka graficzna ma odzwierciedlać problematykę związaną z potrzebą dbania o środowisko i sposobami segregacji odpadów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne tablic do akceptacji w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Tablice jednostronne winny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Plansze tablic winny być wykonane z płyty kompozytowej lub z PCW. Słupki nośne o wym. min. 80 mm x 80 mm, wys. ok. 3 m wbetonowane w ziemię. Powierzchnia  ekspozycyjna tablic min. 2 m2 (wym. ok. 1,25 x 1,6 m). Rama o profilu aluminiowym lub stalowym, wym. min. 40 x 20 mm, elementy ramy stalowe lub aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane tablice. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż tablic na terenie PSZOK-u w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza odchyłkę od podanych wymiarów +/- 5 %.

 

  1. Zmienia się treść pkt 5 ppkt 3 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z:

 

Ekologia w praktyce.

 

Należy wykonać film edukacyjno – instruktażowy dot. wyposażenia, regulaminu i zasad postępowania na terenie PSZOK. Multimedialny materiał zostanie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Darłowo i portalach społecznościowych. Może być tematem lekcji przyrody w klasach młodszych i biologii w klasach starszych – również w formie zdalnych lekcji, jako multimedialny materiał do obejrzenia, z możliwością wykonywania zadań (karty pracy dot. PSZOK, recyklingu, czy segregacji odpadów). Film instruktażowy dotrze do dzieci i młodzieży szkolnej ale również do pozostałych mieszkańców gminy Darłowo. Czas trwania filmu do 3 min. Ilość klatek na sekundę: min. 30 klatek/s, Rozdzielczość filmu: min. Full HD (1920x1080); format: MPEG-4.

 

na następującą:

 

Ekologia w praktyce.

 

Należy wykonać film edukacyjno – instruktażowy dot. wyposażenia, regulaminu i zasad postępowania na terenie PSZOK. Multimedialny materiał zostanie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Darłowo i portalach społecznościowych. Może być tematem lekcji przyrody w klasach młodszych i biologii w klasach starszych – również w formie zdalnych lekcji, jako multimedialny materiał do obejrzenia, z możliwością wykonywania zadań (karty pracy dot. PSZOK, recyklingu, czy segregacji odpadów). Film instruktażowy dotrze do dzieci i młodzieży szkolnej ale również do pozostałych mieszkańców gminy Darłowo. Czas trwania filmu ok. 3 min. Ilość klatek na sekundę: min. 24 klatek/s, Rozdzielczość filmu: min. Full HD (1920x1080); format: MPEG-4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji filmu animowanego z użyciem infografik, przy produkcji filmu animowanego należy zapewnić lektora, który będzie pełnił rolę komentatora materiału animacji.

 

  1. W związku z modyfikacją treści zapytania ofertowego Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2020 r. do godz. 11:00.

 

Ilekroć w zapytaniu ofertowym występuje data 16.09.2020 r. godz. 11:00 zastępuje się ją datą 22.09.2020 r. godz. 11:00.

 

  1. W pozostałym zakresie zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Załączniki:

  1. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki