F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Rafmil - Bernard Karwacki
Wicie

Rafmil - Bernard Karwacki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-09-11 13:20:09 - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki

ZP.271.130.2020

Darłowo, dnia 11.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 109.2020 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Okres gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (zł)

 1.  

Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

4 179 427,80

72

2000

 1.  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Olszewski i Synowie Sp. z o.o.,  ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

5 375 100,00

72

2000

 1.  

"KRĘŻEL" Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

7 203 816,21

72

2000

 1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
 1. opracowanie projektu koncepcyjnego do 90 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach, wszelkich wymaganych niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r.;
 3. w terminie do 14.10.2022 r. - wykonanie robót budowlanych ze wszystkich branż według opracowanej dokumentacji łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.;
 4. termin płatności faktury: do 21 dni kalendarzowych.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  4 479 299,43 zł brutto.
 2. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1).

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki