F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Bryza - domki letniskowe
Wicie

Bryza - domki letniskowe
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-09-08 14:54:58 - Agnieszka Glinka
Zapytanie ofertowe: ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy

Nr sprawy ZP.271.172.2020

Zapytanie ofertowe

 

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy”.

 

Zamawiający:

Gmina Darłowo

 76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 
Tel. 94-344-63-01
Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061; REGON: 3309209142

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla następującego zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy”.
 2. Przedmiotowa usługa składa się z następujących elementów:
  1. Prowadzenie akcji edukacyjnej (konkursy edukacyjne dla dzieci o tematyce dbania o środowisko i potrzebie segregacji odpadów), w zakres którego wchodzi: zaplanowanie i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu edukacyjnego w warunkach domowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Darłowo. Zasady konkursu jak i materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu przekazane zostaną dyrektorom szkół w formie elektronicznej - do rozdystrybuowania uczniom poprzez dziennik elektroniczny;
  2. Tablice informacyjno-edukacyjne na terenie PSZOK (sposoby segregacji), w zakres którego wchodzi: wykonanie 4 wolnostojących tablic informacyjno -edukacyjnych na terenie Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy wraz z opracowaniem autorskiego projektu graficznego każdej z tablic. Tematyka graficzna ma odzwierciedlać problematykę związaną z potrzebą dbania o środowisko i sposobami segregacji odpadów;
  3. Ekologia w praktyce, w zakres którego wchodzi: wykonanie filmu edukacyjno – instruktażowego dot. wyposażenia, regulaminu i zasad postępowania na terenie PSZOK. Multimedialny materiał zostanie udostępniony na stronach internetowych Gminy Darłowo i portalach społecznościowych;
  4. Pojemniki edukacyjne na odpady problemowe dla placówek oświatowych w Gminie Darłowo, w zakres którego wchodzi: zakup oraz dostarczenie pojemników do segregacji wewnętrznej na następujące frakcje: szkło, papier, bio oraz metale i tworzywa sztuczne do szkół podstawowych z terenu Gminy Darłowo. Do każdej szkoły podstawowej Wykonawca dostarczy zestaw 4 pojemników na każdą z wymienionych frakcji (łącznie 6 zestawów  po 4 pojemniki (stacje) na każdą ze szkół);
  5. Ulotki, materiały informacyjne, w zakres którego wchodzi: dostarczenie ulotek informacyjnych, plakatów oraz prezentacji multimedialnych dotyczących tematyki poświęconej PSZOK-u, zasadom segregacji odpadów oraz ponownego ich wykorzystaniu.
 3. Wszystkie elementy kampanii winny być oznakowane odpowiednimi logotypami zgodnie z zasadami opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, link do strony: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Przedmiotowe zadanie realizowane jest z dofinansowania projektu pn. „Budowa PSZOK w miejscowości Krupy” (nr projektu RPZP.03.07.00-32-A003/18-00) współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

 

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe;

79342200-5  Usługi w zakresie promocji.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

 • posiadające wiedzę  i doświadczenie związane z przedmiotem zapytania ofertowego,
 • dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia.

 

V. Osoby upoważnione do kontaktu:

Izabela Sielska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 94 344 63 39. e-mail: komunalny@ugdarlowo.pl;

Rafał Kunysz – Kierownik Referatu Inwestycji (w zakresie procedury), tel. 94 344 63 47, e-mail: komunalny@ugdarlowo.pl

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 listopada 2020 r.

 

VII. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 3  do niniejszego zaproszenia.
 2. W ofercie należy podać cenę brutto za całość zadania.
 3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 6. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
 2. oświadczenie Wykonawcy stanowiące zał. nr 4 do niniejszego zapytania znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponującego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: „Oferta w postępowaniu na: Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla następującego zadania: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy „Nie otwierać przed: .…(wypełnia Wykonawca)…. 2020 r. godz. ……” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.
 2. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, która jest ceną ryczałtową, podając ją w zapisie liczbowym (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia).
 2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
 3. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Zaoferowana cena jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
 6. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotych).

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 – biuro podawcze w terminie do dnia 16.09.2020 r. do godz. 11:00.
 2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 22.09.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

XI. Warunki płatności:

Należność dla Wykonawcy zrealizowana zostanie poleceniem przelewu w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w umowie.

 

XII. Kryteria oceny ofert.

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

XIII. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 2  z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XIV. Wynik postępowania:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną e-mail oraz udostępni na swojej stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

XV. Unieważnienie postępowania i inne postanowienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 3. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu do złożenia w wyznaczonym terminie uzupełnień i wyjaśnień co do złożonych dokumentów.

 

XVI. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie,

adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, tel. 94 344 63 01

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w celu  postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Darłowo:

 • adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Darłowo

Ul. J. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

 • adres e-mail: iod@ugdarlowo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  od zebrania do czasu  wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 3 – Wzór formularza ofertowego,

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenie Wykonawcy.

 

Darłowo, dnia 08.09.2020 r.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

                                                                                                                

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki