F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
MEWA
Dąbki

MEWA
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-07-29 14:15:22 - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj (nr sprawy: ZP.271.167.2020).

ZP.271.167.2020

Darłowo, dnia 29.07.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj” (nr sprawy: ZP.271.167.2020).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytania nr 1 z dnia 27.07.2020 r.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie:

  1. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
    1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

  1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min.  250 m2 i wartości min. 1 500 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 45 000,00 zł brutto.

Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie, kto miałby być realizatorem wykonania dokumentacji projektowej? Przy inwestycjach ,,zaprojektuj wybuduj” – często jest to kwota wchodząca w skład robót budowlanych (nie wyodrębniona) i nie jest kwotą wynagrodzenia usługi nadzoru?

 

Odpowiedź 1

Zamawiający kształtując warunek udziału w postępowaniu określił, że Wykonawca ma wykonać w przewidzianym okresie jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min.  250 m2 i wartości min. 1 500 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 45 000,00 zł brutto. W powyższym warunku wykonanie dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych. Jednakże jeśli w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy inwestycjach nie wyodrębniana  jest kwota za wykonanie dokumentacji projektowej, tylko podawana jest jedna wartość za wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, Zamawiający modyfikuje powyższy warunek w zakresie niżej wyszczególnionym:

1.Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

  1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min.  250 m2 i łącznej wartości za wykonaną dokumentację projektową i roboty budowlane na min. 1 500 000 zł brutto.

 

Zapytania nr 2 z dnia 28.07.2020 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna na stanowisko Koordynatora zespołu inspektorów inspektora innej branży, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wymagane doświadczenie zawodowe, w ramach którego pełnił funkcję Koordynatora zespołu inspektorów, Inwestora zastępczego, Inżyniera Kontraktu.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie 2

Proszę o podanie wartości RBM przewidzianej dla Wykonawcy „Realizacji procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Odpowiedź 2

Kwoty, które zaproponowali Wykonawcy za realizację robót budowlanych zostały udostępnione na stronie Zamawiającego w dniu 13.07.2020 r. w formie opublikowanej informacji z otwarcia ofert dot. zadania pn. „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

  1. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę zapisu w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. a o następującą treść:

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min.  250 m2 i łącznej wartości za wykonaną dokumentację projektową i roboty budowlane na min. 1 500 000 zł brutto.

  1. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 06.08.2020 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 03.08.2020 r. godz. 11:00 zastępuje się ją datą 06.08.2020 r. godz. 11:00.

  1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 


Ogłoszenie nr 540139064-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566295-N-2020
Data: 24/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min. 250 m2 i wartości min. 1 500 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 45 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b) dysponuje lub będzie dysponować osobami na poniżej wymienione stanowiska: b1) Koordynator zespołu inspektorów: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) b2) Inspektor robót drogowych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). b3) Inspektor robót elektrycznych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). b4) Inspektor robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min. 250 m2 i łącznej wartości za wykonaną dokumentację projektową i roboty budowlane na min. 1 500 000 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b) dysponuje lub będzie dysponować osobami na poniżej wymienione stanowiska: b1) Koordynator zespołu inspektorów: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) b2) Inspektor robót drogowych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). b3) Inspektor robót elektrycznych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). b4) Inspektor robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-06, godzina: 11:00,

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki