F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-06-30 14:53:07 - Iwona Kowalska
XXII sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencji

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491; z 2020 r. poz. 283) zapraszam na XXII sesję (absolutoryjną) Rady Gminy Darłowo VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.  

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum oraz wybór sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XIX sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 3 kwietnia 2020 roku, z XX sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 27 kwietnia 2020 roku, z XXI sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 12 maja 2020 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 5. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XVIII sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 9. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 10. Czas dla samorządu.
 11. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Darłowo za rok 2019.
 12. Debata nad raportem o stanie gminy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Darłowo wotum zaufania. Druk Nr 1/2020XXII
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2019 rok. Druk Nr 2/2020XXII
 15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Darłowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Druk Nr 3/2020XXII oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Darłowo za 2019 rok. Druk Nr 4/2020XXII
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Darłowo za 2019 rok. Druk Nr 5/2020XXII
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Darłowo na lata 2019-2021 za 2019 rok. Druk Nr 6/2020XXII
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Darłowo na lata 2019-2020 za 2019 rok. Druk Nr 7/2020XXII
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie z działalności w 2019 roku wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Druk Nr 8/2020XXII
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Darłowo za 2019 rok”. Druk Nr 9/2020XXII
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Darłowo nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (dotyczy działki nr 20/12 w obrębie Bobolin). Druk Nr 10/2020XXII
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 120/2 w obrębie Żukowo Morskie). Druk Nr 11/2020XXII
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 264 w obrębie Dobiesław). Druk Nr 12/2020XXII
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 487/45 w obrębie Wiekowice). Druk Nr 13/2020XXII
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/474/2014 Rady Gminy Darłowo z dnia 12 lipca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 485/42 w obrębie Wiekowice). Druk Nr 14/2020XXII
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 485/47 w obrębie Wiekowice). Druk Nr 15/2020XXII
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie (dotyczy działki nr 88/49 w obrębie Dąbki). Druk Nr 16/2020XXII
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 88/50 w obrębie Dąbki). Druk Nr 17/2020XXII
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie (dotyczy działki nr 278/99 w obrębie Bobolin). Druk Nr 18/2020XXII
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działek nr 485/29 i 485/35 w obrębie Wiekowice). Druk Nr 19/2020XXII
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Podkowa Leśna w miejscowości Bobolin. Druk Nr 20/2020XXII
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (dotyczy działki nr 278/80 w obrębie Bobolin). Druk Nr 21/2020XXII
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (dotyczy działki nr 147 w obrębie Bobolin). Druk Nr 22/2020XXII
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (dotyczy działek nr 50 i 51/6 w obrębie Wicie). Druk Nr 23/2020XXII
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.240.2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia opłaty uzdrowiskowej. Druk Nr 24/2020XXII
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.241.2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia opłaty miejscowej. Druk Nr 25/2020XXII
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 298 w obrębie Dąbki). Druk Nr 26/2020XXII
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy: działki nr 257/2 w obrębie Cisowo; działek nr: 124/9, 194/2, 233, 235 w obrębie Dąbki; działek nr: 238/2, 199/4, 203/2 w obrębie Dobiesław; działek nr: 376, 156/1, 161 w obrębie Domasławice; działki nr 82 w obrębie Kopnica; działek nr 83/1 i 82 w obrębie Kowalewice; działki nr 42/5 w obrębie Dąbki). Druk Nr 27/2020XXII
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Druk Nr 28/2020XXII
 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Druk Nr 29/2020XXII
 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Druk Nr 30/2020XXII
 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego (w miejscowości Pęciszewko). Druk Nr 31/2020XXII
 43. Wolne wnioski i zapytania.
 44. Zakończenie sesji.

 

Do pobrania:

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Darłowo

Henryk Ignatowicz

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki