F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Marcysia - Domki Gościnne Rafał Koguciuk
Domasławice

Marcysia - Domki Gościnne Rafał Koguciuk
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-05-21 15:33:49 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 dotyczące „Udzielenia i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na występujący deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł” (nr sprawy: ZP.271.109.2020).

Ogłoszenie nr 540087965-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536929-N-2020
Data: 12/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na występujący deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV) 66 11 30 00 - 5 Usługi udzielania kredytu. 3. Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu są uchwały Rady Gminy Darłowo nr XIX.196.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz nr XIX.198.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 8 500 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów(opłat, prowizji itp.). 5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia okres spłaty kredytu ulegnie skróceniu, wówczas zostanie zawarty stosowny aneks do umowy. 6. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym: 1) dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego; 2) uruchomienie kredytu nastąpi na konto zamawiającego w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002; 3) o uruchomieniu kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemną dyspozycją. 4) karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 30.01.2021 r. Karencja w spłacie nie dotyczy odsetek. Odsetki będą spłacane od momentu zaciągnięcia kredytu na koniec każdego miesiąca. 5) Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 31.01.2021 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z następującym harmonogramem: Lp. TERMIN SPŁATY RATY SPŁAT Lp. TERMIN SPŁATY RATY SPŁAT 1. 31.01.2021 141 706,00 31. 31.07.2023 141 666,00 2. 28.02.2021 141 666,00 32. 31.08.2023 141 666,00 3. 31.03.2021 141 666,00 33. 30.09.2023 141 666,00 4. 30.04.2021 141 666,00 34. 31.10.2023 141 666,00 5. 31.05.2021 141 666,00 35. 30.11.2023 141 666,00 6. 30.06.2021 141 666,00 36. 31.12.2023 141 666,00 7. 31.07.2021 141 666,00 37. 31.01.2024 141 666,00 8. 31.08.2021 141 666,00 38. 29.02.2024 141 666,00 9. 30.09.2021 141 666,00 39. 31.03.2024 141 666,00 10. 31.10.2021 141 666,00 40. 30.04.2024 141 666,00 11. 30.11.2021 141 666,00 41. 31.05.2024 141 666,00 12. 31.12.2021 141 666,00 42. 30.06.2024 141 666,00 13. 31.01.2022 141 666,00 43. 31.07.2024 141 666,00 14. 28.02.2022 141 666,00 44. 31.08.2024 141 666,00 15. 31.03.2022 141 666,00 45. 30.09.2024 141 666,00 16. 30.04.2022 141 666,00 46. 31.10.2024 141 666,00 17. 31.05.2022 141 666,00 47. 30.11.2024 141 666,00 18. 30.06.2022 141 666,00 48. 31.12.2024 141 666,00 19. 31.07.2022 141 666,00 49. 31.01.2025 141 666,00 20. 31.08.2022 141 666,00 50. 28.02.2025 141 666,00 21. 30.09.2022 141 666,00 51. 31.03.2025 141 666,00 22. 31.10.2022 141 666,00 52. 30.04.2025 141 666,00 23. 30.11.2022 141 666,00 53. 31.05.2025 141 666,00 24. 31.12.2022 141 666,00 54. 30.06.2025 141 666,00 25. 31.01.2023 141 666,00 55. 31.07.2025 141 666,00 26. 28.02.2023 141 666,00 56. 31.08.2025 141 666,00 27. 31.03.2023 141 666,00 57. 30.09.2025 141 666,00 28. 30.04.2023 141 666,00 58. 31.10.2025 141 666,00 29. 31.05.2023 141 666,00 59. 30.11.2025 141 666,00 30. 30.06.2023 141 666,00 60. 31.12.2025 141 666,00 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę. 8. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. Na koszt kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. 10. Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu. 11. Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca, a kończąc 31.12.2025 r. 12. W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności, za wyjątkiem płatności rat przypadających na dzień wolny od pracy na koniec roku, w takim przypadku spłata będzie następowała w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. 13. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 14. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczenia odsetek) oraz do umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty. 15. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 12.05.2020 r. - 0,64 %. 16. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się. że wypłata nastąpi jednorazowo w dniu 01.10.2020 r. 17. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 18. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ. 19. Załączniki do SIWZ: 1) Statut Gminy Darłowo; 2) Zaświadczenie o nadaniu NIP. REGON, 3) Uchwały powołujące przedstawicieli Gminy Darłowo, 4) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/, 5) Zaświadczenie z ZUS, 6) Zaświadczenie z US, 7) Uchwała Rady Gminy Darłowo nr XIX.196.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz nr XIX.198.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę - do pobrania ze strony: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=208996. 8) Uchwała RIO nr LXVII.144.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok - do pobrania ze strony: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=360744. 9) Uchwała RIO nr CXI.241.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Darłowo - do pobrania ze strony: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=363150 10) Uchwały do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl: a) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Darłowo na 2020 rok, b) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Darłowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025, c) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Darłowo, d) Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2020, e) Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2020 rok, f) Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2020-2025. 11) Sprawozdania będące załącznikiem do SIWZ - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=87633. a) sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, b) sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S, c) sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z. d) sprawozdania o stanie należności Rb-N, e) sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS. 20. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r. 21. Ostateczny termin wypłaty kredytu nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na występujący deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV) 66 11 30 00 - 5 Usługi udzielania kredytu. 3. Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu są uchwały Rady Gminy Darłowo nr XIX.196.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz nr XIX.198.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 8 500 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów(opłat, prowizji itp.). 5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia okres spłaty kredytu ulegnie skróceniu, wówczas zostanie zawarty stosowny aneks do umowy. 6. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym: 1) dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego; 2) uruchomienie kredytu nastąpi na konto zamawiającego w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002; 3) o uruchomieniu kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemną dyspozycją. 4) karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 30.01.2021 r. Karencja w spłacie nie dotyczy odsetek. Odsetki będą spłacane od momentu zaciągnięcia kredytu na koniec każdego miesiąca. 5) Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 31.01.2021 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z następującym harmonogramem: Lp. TERMIN SPŁATY RATY SPŁAT Lp. TERMIN SPŁATY RATY SPŁAT 1. 31.01.2021 141 706,00 31. 31.07.2023 141 666,00 2. 28.02.2021 141 666,00 32. 31.08.2023 141 666,00 3. 31.03.2021 141 666,00 33. 30.09.2023 141 666,00 4. 30.04.2021 141 666,00 34. 31.10.2023 141 666,00 5. 31.05.2021 141 666,00 35. 30.11.2023 141 666,00 6. 30.06.2021 141 666,00 36. 31.12.2023 141 666,00 7. 31.07.2021 141 666,00 37. 31.01.2024 141 666,00 8. 31.08.2021 141 666,00 38. 29.02.2024 141 666,00 9. 30.09.2021 141 666,00 39. 31.03.2024 141 666,00 10. 31.10.2021 141 666,00 40. 30.04.2024 141 666,00 11. 30.11.2021 141 666,00 41. 31.05.2024 141 666,00 12. 31.12.2021 141 666,00 42. 30.06.2024 141 666,00 13. 31.01.2022 141 666,00 43. 31.07.2024 141 666,00 14. 28.02.2022 141 666,00 44. 31.08.2024 141 666,00 15. 31.03.2022 141 666,00 45. 30.09.2024 141 666,00 16. 30.04.2022 141 666,00 46. 31.10.2024 141 666,00 17. 31.05.2022 141 666,00 47. 30.11.2024 141 666,00 18. 30.06.2022 141 666,00 48. 31.12.2024 141 666,00 19. 31.07.2022 141 666,00 49. 31.01.2025 141 666,00 20. 31.08.2022 141 666,00 50. 28.02.2025 141 666,00 21. 30.09.2022 141 666,00 51. 31.03.2025 141 666,00 22. 31.10.2022 141 666,00 52. 30.04.2025 141 666,00 23. 30.11.2022 141 666,00 53. 31.05.2025 141 666,00 24. 31.12.2022 141 666,00 54. 30.06.2025 141 666,00 25. 31.01.2023 141 666,00 55. 31.07.2025 141 666,00 26. 28.02.2023 141 666,00 56. 31.08.2025 141 666,00 27. 31.03.2023 141 666,00 57. 30.09.2025 141 666,00 28. 30.04.2023 141 666,00 58. 31.10.2025 141 666,00 29. 31.05.2023 141 666,00 59. 30.11.2025 141 666,00 30. 30.06.2023 141 666,00 60. 31.12.2025 141 666,00 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę. 8. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. Na koszt kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. Podczas trwania okresu kredytowania, WIBOR 1M należy naliczać jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. 10. Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu. 11. Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca, a kończąc 31.12.2025 r. 12. W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności, za wyjątkiem płatności rat przypadających na dzień wolny od pracy na koniec roku, w takim przypadku spłata będzie następowała w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. 13. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 14. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczenia odsetek) oraz do umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty. 15. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 12.05.2020 r. - 0,64 %. 16. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się. że wypłata nastąpi jednorazowo w dniu 01.10.2020 r. 17. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 18. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ. 19. Załączniki do SIWZ: 1) Statut Gminy Darłowo; 2) Zaświadczenie o nadaniu NIP. REGON, 3) Uchwały powołujące przedstawicieli Gminy Darłowo, 4) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/, 5) Zaświadczenie z ZUS, 6) Zaświadczenie z US, 7) Uchwała Rady Gminy Darłowo nr XIX.196.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz nr XIX.198.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę - do pobrania ze strony: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=208996. 8) Uchwała RIO nr LXVII.144.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok - do pobrania ze strony: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=360744. 9) Uchwała RIO nr CXI.241.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Darłowo - do pobrania ze strony: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=363150 10) Uchwały do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl: a) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Darłowo na 2020 rok, b) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Darłowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025, c) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Darłowo, d) Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2020, e) Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2020 rok, f) Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2020-2025. 11) Sprawozdania będące załącznikiem do SIWZ - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=87633. a) sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, b) sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S, c) sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z. d) sprawozdania o stanie należności Rb-N, e) sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS. 20. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r. 21. Ostateczny termin wypłaty kredytu nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

 


ZP.271.109.2020

Darłowo, dnia 21.05.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na występujący deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł” (nr sprawy: ZP.271.109.2020).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytania z dnia 19.05.2020 r.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postepowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź 1

Nie dotyczy.

 

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych Gminy zaciągniętych poza Bankiem – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź 2

Nie dotyczy.

 

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

 1. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 2. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 3. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonywane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
 4. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeksu cywilnego (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 5. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst – w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Gminy za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Odpowiedź 3

Nie dotyczy.

 

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzeniem, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybka poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy.

Odpowiedź 4

Nie dotyczy.

 

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że jednostka samorządu terytorialnego:

 1. nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani
 2. nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodnia) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej, które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych).

Odpowiedź 5

Nie dotyczy.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu została zawarta klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero?

Odpowiedź 6

Zgodnie z siwz.

 

Pytania z dnia 19.05.2020 r.

Pytanie 1

W nawiązaniu do SWIZ ZP.271.109.2020 „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na występujący deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł” ……………….. prosi o udzielenie informacji nt.:

 1. proponowanego zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – przy złożeniu oferty w konsorcjum bankowym -  czy zostaną podpisane dla każdego z Banków (BI oraz BU) osobno? - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy na jednym i drugim dokumencie?
 2. informację na temat sposobu naliczania oprocentowania kredytu – WIBOR 1M: średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek lub średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek?
 3. potwierdzenia informacji na temat braku poręczeń, oraz zestawienia tabelarycznego zobowiązań bilansowych (kredyty) i pozabilansowych (leasingi, itp.);
 4. przesłanie Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za ostatni zakończony rok,
 5. przesłanie Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na bieżący rok.

Odpowiedź 1

Ad.1) Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnego przypadającego na każdego z uczestników konsorcjum bankowego. Zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową winno być złożone przez bank umocowany do zawarcia umowy kredytu.

Ad.2) Podczas trwania okresu kredytowania, WIBOR 1M należy naliczać jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek.

Ad.3) Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu poręczeń, leasingu. Zadłużenie Gminy wynosi 520 707,45 zł w tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie. Spłata nastąpi po całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Ad.4) Poniżej link do Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za ostatni zakończony rok:

http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=364282.

Ad.5) Poniżej link do Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za ostatni zakończony rok:

http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=356381.

 

Pytania z dnia 21.05.2020 r.

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta

 Gmina Darłowo

 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

TAK

 

 

 

2

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. (forma aktu notarialnego).  Jeżeli tak, to do jakiej wysokości i na jaki okres?

NIE

 

 

3

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

 

 

 

 

 1. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

 

 

 

 

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis

 

 

 

4

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

 1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
 2. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

 

 

 

 

NIE DOTYCZY

 

 

 

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

 

 

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

2

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

NIE

3

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

NIE

4

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

5

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

NIE

6

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

NIE

7

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

0

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

520 707,45

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

0,00

 

 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

 1.  

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

NIE DOTYCZY

 1.  

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

NIE DOTYCZY

 1.  

Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

 

Prosimy o podanie okresu kredytowania

 

 1.  

Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

 

Prosimy o podanie okresu poręczenia

 

 1.  

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

 

NIE DOTYCZY

 

 1.  

Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

0,00

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

 

2

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

 

NIE DOTYCZY

3

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

NIE DOTYCZY

4

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

NIE

 

Pozostałe pytania

 

 

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku dochodów bieżących w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o ponad 20 mln zł.

Gmina Darłowo w 2018 roku otrzymała zaległy podatek od nieruchomości w kwocie ok.20 mln zł

 

2

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wydatków bieżących planowanych w 2020 r.
w porównaniu do wykonania za 2019 r. o blisko 7 mln zł, a następnie w 2022 r. – spadku o 5,6 mln zł. Z czego wynikają takie wahania wartości wydatków bieżących?

Wynika to z realizacji zadań bieżących  oraz znaczny wzrost w 2020 roku rocznych wpłat do budżetu państwa na subwencje wyrównawczą w wysokości 4 839 970,00 zł (w 2019 roku kwota wpłat do budżetu państwa wynosiła 678 080,00 zł)

 

 

 

 

Wykaz zaangażowań klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2020  - 04 - 30

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)

Waluta zadłużenia

Typ długu  (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)

Data zawarcia umowy

Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)

Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)

Data całkowitej spłaty

 

 

1

Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

PLN

POZYCZKA NA WYPRZEDZAJACE FINANSOWANIE

15.06.2018

520 707,45

0,00

PO UZYSKANIU ŚRODKÓW DOFINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z PROW

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

Dokumenty

 

 

 

 

 

W załączeniu składamy następujące dokumenty

 

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

1

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S – Powyższe sprawozdania zostały udostępnione w BIP. Link - http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=176867.

2

Prosimy o udostępnienie Uchwały Rady Gminy Darłowo nr XIX.196.2020 z dnia 03.04.2020 r. oraz Uchwały Rady Gminy Darłowo nr XIX.198.2020 z dnia 03.04.2020 r. (nie są dostępne na BIP).  – Powyższe uchwały zostały udostępnione w BIP. Link - http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=222410

1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

W Rozdziale III ust. 9 oraz w rozdziale XVIII ust. 9 zmienia się zapis na następujący:

Na koszt kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. Podczas trwania okresu kredytowania, WIBOR 1M należy naliczać jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki