F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Rafa
Bobolin

Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-04-03 14:42:36 - Agnieszka Glinka
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na: Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na

„Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.”

 

Nr sprawy: ZP.271.55.2020

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4 
Tel.  94-344-63-01,   Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl; www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061   REGON: 330920914

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 07:30 do 15:30      

od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją zadania własnego gminy pod nazwą: „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.”.
 2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 składa się z trzech zadań, tj.:
 1. Zadanie nr 1: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych  w Uzdrowisku Dąbki,
 2. Zadanie nr 2: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki),
 3. Zadanie nr 3: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych na terenie cmentarzy komunalnych.
 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w; sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. Wymogi w zakresie zatrudnienia zostały uregulowane w projekcie umowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do informacji.
 3. Kody CPV:

90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane,

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy.

III. Szacunkowa wartość zamówienia:

597 222,22 złotych netto, tj. 139 887,62 euro.

IV. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach, Krupy 72, 76-150 Darłowo, posiadającym NIP 4990657295, REGON 364588468, tel. +48 605 211 777, fax: +48 94 716 63 87, e-mail: gzup@post.pl.

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp, osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej - spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrole, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

Gmina Darłowo jako podmiot Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych posiada 100% udziałów w spółce Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach. Zamawiający sprawuje nad spółką kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności spółki Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego. Ponadto w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Umowa zostanie zawarta z Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o., z siedzibą w Krupach, w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego ustawowych zadań w zakresie „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.” w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

 

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania.

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 roku.

 

VII. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r. nr sprawy: ZP.271.55.2020 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2020 r. pod nr 550046453-N-2020.

Ponadto Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Pzp została opublikowana przez Zamawiającego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. http://ug.darlowo.ibip.pl w dniu 13.03.2020 r.

Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.” nr sprawy: ZP.271.55.2020 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2020 r. pod nr 510059240-N-2020.

Ponadto Informacja o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy Pzp została opublikowana przez Zamawiającego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tj. http://ug.darlowo.ibip.pl w dniu   03.04.2020 r.

VIII. Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510059240-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

 

Darłowo, dnia 03.04.2020  r.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki