F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Przy Morzu
Bobolin

Domki Przy Morzu
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-03-25 15:07:53 - Agnieszka Glinka
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych

Nr sprawy ZP.271.97.2020

Zapytanie ofertowe

 

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych”.

 

Zamawiający:

Gmina Darłowo

 76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 
Tel. 94-344-63-01
Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061; REGON: 330920914

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad następującym zadaniem: „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych”.
 2. Przedmiotowy nadzór należy wykonać nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym wykonanie następujących robót:
  1. rozebranie istniejącego ogrodzenia w formie piłkochwytu;
  2. demontaż istniejących bramek i słupków do siatkówki,
  3. wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,
  4. wytyczenie pola projektowanych boisk:
   1. do piłki nożnej o maksymalnym wymiarze 50 x 30 m o nawierzchni trawiastej możliwym do uzyskania na istniejącej powierzchni działki 3/48 umożliwiające organizację rozgrywek zawodników w wieku 10 i 11 lat, oraz rekreacyjnych dla pozostałych kategorii wiekowych o nawierzchni trawiastej,
   2. boiska do piłki ręcznej pełnowymiarowego o wymiarach 40 x 20 m o nawierzchni poliuretanowej,
   3. boiska do koszykówki (niepełnowymiarowego) 25 x 15 m o nawierzchni poliuretanowej,
   4. boiska do siatkówki pełnowymiarowego 18 x 9 m o nawierzchni poliuretanowej,
  5. wyposażenie boisk w sprzęt sportowy:
   1. bramki do piłki nożnej – 2 szt.,
   2. bramki do piłki ręcznej 5,0 x 2,0 – 2szt.,
   3. kosze do koszykówki 180 x 105 cm – 2 szt.,
   4. zestaw do siatkówki - 1 kpl,
  6. wykonanie nowego ogrodzenia w postaci piłkochwytów o wysokości 6 m od poziomu terenu i ogrodzenia o wysokości 4 m od poziomu terenu,
  7. montaż ustępów jednodrzwiowych w ilości 2 szt.,
  8. montaż słupów oświetleniowych wolnostojących w ilości 6 szt. zaopatrzonych w ogniwo fotowoltaiczne, turbinkę wiatrową oraz akumulator,
  9. montaż ławek w ilości 8 szt. oraz koszy na śmieci w ilości 8 szt.
 3. Określenie wymagań technicznych odwodnienia boiska: płyta boiska ze spadkiem 0.5% dwustronnym w kierunku do odwodnienia liniowego. Projektowana rzędna płyty ulegnie podwyższeniu ok. 3 cm. w najwyższym punkcie Spływ wód opadowych projektowanym odwodnieniem i dalej drenażem do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce.
 4. Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się w dokumentacji projektowej, dostępnej pod adresem: http://siwz.gminadarlowo.pl/siwz/siwz572.zip .
 5. Przedmiotowe zadanie realizowane jest z dofinansowania projektu pn. „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo” (nr projektu RPZP.09.03.00-32-0028/19) współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. wykażą, że w ciągu ostatnich 3 latach wykonywali zamówienie polegające na sprawowaniu lub obecnie sprawują funkcję inspektora nadzoru budowlanego, nad inwestycją, w ramach której realizowana była/jest minimum jedna robota o wartości co najmniej 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy), która obejmowała w swoim zakresie budowę/przebudowę/rozbudowę boiska sportowego lub boiska sportowo-rekreacyjnego lub zespołu boisk sportowych lub zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni co najmniej 1 000 m2;
 2. dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.

 

V. Osoby upoważnione do kontaktu:

Karolina Wojciechowska – Główny Specjalista ds. inwestycji, planowania przestrzennego i uzdrowiska Gminy Darłowo tel. 94 344 63 35; e-mail: dotacje@ugdarlowo.pl.

Rafał Kunysz – Kierownik Referatu Inwestycji (w zakresie procedury), tel. 94 344 63 47; e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 1. Od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 04 grudnia 2020 r.,
 2. Terminy są umownymi terminami zakończenia inwestycji. W przypadku  opóźnień w wykonawstwie inwestycji objętych nadzorem powierzonym Wykonawcy umową, będzie on nadal pełnił swoje obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. Zobowiązany jest on doprowadzić do końcowego odbioru robót, ich rozliczenia oraz sprawdzenia kompletu dokumentów przekazanych przez Wykonawcę.

 

VII. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. W ofercie należy podać cenę brutto za całość zadania.
 3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 6. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą;

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. wykaz usług stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. wykaz osób stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: „Oferta w postępowaniu na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:

Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych” „Nie otwierać przed: .…(wypełnia Wykonawca)…. 2020 r. godz. ……” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, która jest ceną ryczałtową, podając ją w zapisie liczbowym (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
 2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
 3. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Zaoferowana cena jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
 6. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotych).

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 – biuro podawcze w terminie do dnia 02.04.2020 r. do godz. 11:00.
 2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 02.04.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

XI. Kryteria oceny ofert.

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

XII. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 2  z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XIII. Wynik postępowania:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną e-mail oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

 

XIV. Unieważnienie postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.

 

XV. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie,

adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, tel. 94 344 63 01

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w celu  postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Darłowo:

 • adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Darłowo

Ul. J. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

 • adres e-mail: 
  iod@ugdarlowo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu  wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług,

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

 

Darłowo, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki