F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Bobolin 1
Bobolin

Bobolin 1
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-12-06 14:04:22 - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2 na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku (nr sprawy

ZP.271.422.2019

Darłowo, dnia 06.12.2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz  instytucji kultury w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku” (nr sprawy: ZP.271.422.2019).

 

Gmina Darłowo działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019., poz. 1843) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.

 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Zamawiający Gmina Darłowo działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie nr 1

Uprzejma prośba o uzupełnienie informacji o ryzyku o następujące dane:

-rok budowy wszystkich budynków, budowli

-stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

-przeprowadzone remonty ( zakres prac i okres ich wykonania w ostatnich 10 latach )

W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o potwierdzenie:

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia ( w tym budynki ) znajduje się w dobrym stanie technicznym  (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego ), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

 

Zamawiający informuje, że  uzupełni dane dotyczące budynków  oraz zaktualizował wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Zamawiający zamieścił zmodyfikowane załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 10 do SIWZ- wykaz budynków- informacje podstawowe

Załącznik nr 11 do SIWZ– wykaz budynków – dane techniczne

Załącznik nr 12 do SIWZ – wykaz budynków – zabezpieczenia

 

W związku z aktualizacją budynków zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający wprowadza następując zmianę sum ubezpieczenia budynków:

BYŁO

Przedmiot ubezpieczenia

(ubezpieczenie w systemie sum stałych)

Ubezpieczenie według wartości

Suma ubezpieczenia

Budynki 

Odtworzeniowa

76 898 131,27 zł

Budynki

Księgowa brutto

19 905 735,34 zł

 

JEST

Przedmiot ubezpieczenia

(ubezpieczenie w systemie sum stałych)

Ubezpieczenie według wartości

Suma ubezpieczenia

Budynki 

Odtworzeniowa

76 871 361,27 zł

Budynki

Księgowa brutto

18 695 833,79 zł

 

 

Pytanie nr 2

Proszę o podanie wszystkich budynków / budowli wyłączonych z eksploatacji z rozbiciem na sumy ubezpieczenia, z jednoczesną możliwością zlimitowania odpowiedzialności z tego tytułu do kwoty 100.000,00 zł. Proszę o wprowadzenie  franszyzy redukcyjnej 10 % szkody, min.500,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że posiada budynki nieużytkowane, pustostany:

 • Budynek gospodarczy - Palczewice 2/1  –  wartość odtworzeniowa 39 000,00 zł
 • Sanitariaty na polu namiotowym - Dąbki dz. nr 81/25 – wartość księgowa brutto 34 151,61 zł
 • Budynek gospodarczy - Bukowo Morskie, działka 47/40 – wartość księgowa brutto 64 300,00 zł
 • Budynek usługowo-mieszkalny - Jeżyczki, dz. 150/2 – wartość księgowa brutto 67 260,00 zł
 • Budynek obora - Dobiesław 121/7 – wartość księgowa brutto 3 139,29 zł

Zamawiający wprowadza następując zmianę sum ubezpieczenia budynków:

BYŁO

1.4.3.     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia.

JEST

1.4.3.     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia -  limit odpowiedzialności 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 5% szkody, min. 300 zł.

 

Pytanie nr 3

W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że

-sprzęt i instalacj p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia

-wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane

-obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem ( jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia )  oraz oświetlony w porze nocnej.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu numer 2.

 

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty, pole namiotowe. Jeśli występują proszę o podanie ich wartości i  konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: pianką pioluretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Uprzejma prośba o wykaz hal namiotowych jeśli występują, z uwzględnieniem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia może obejmować namioty lub hale namiotowe, nie mają one charakteru dominującego w sumie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia namiotów odpowiada wartości księgowej brutto środka trwałego. Możliwe jest skorzystanie przez wybraną jednostkę z tymczasowego namiotu w ramach organizowanych imprez i ujęcie jej w ramach ubezpieczenia mienia osób trzecich na podstawie stosowanej umowy.

Zamawiający  wyjaśnia, że informacje na temat budynków znajdują się w załączniku nr 10, 11, 12.

 

Pytanie nr 5

W przypadku budynków o charakterze zabytkowym, bardzo proszę o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający  wyjaśnia, że informacje na temat budynków znajdują się w załączniku nr 10. 11, 12.

Zamawiający informuje, że budynki wpisane do rejestru zabytków to:

- Budynek administracyjny, ul. O.D. Tynieckiego 2 – suma ubezpieczenia 2 212 047,60 zł;

- Budynek A Przychodnia Zdrowia , u.. M.C. Skłodowskiej 32- suma ubezpieczenia 5 593 172,00 zł;

- Budynek B Przychodnia Zdrowia , u.. M.C. Skłodowskiej 32- suma ubezpieczenia 3 404 862,00 zł.

 

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne ), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z SIWZ obowiązuje pkt.3.5.7 Szkody w napowietrznych sieciach, liniach elektrycznych, energetycznych, teleinformatycznych i informatycznych pod warunkiem, że są w posiadaniu Ubezpieczonego (samoistnym lub zależnym), do 500 m  od ubezpieczonej lokalizacji - limit 100 000,00 zł.

 

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada mienia o charakterze artystycznym, zabytkowym (dzieł sztuki, eksponatów itp.),  Jeśli tak proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej ( tzn. wg wartości zabytkowej, muzealnej ), a jedynie według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto. Jednocześnie proszę o dostarczenie wykazu dzieł sztuki.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO:

4.1.5. Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie będzie wypłacane według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia z uwzględnieniem wartości artystycznej i historycznej;

JEST:

4.1.5. Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł bez konieczności odtwarzania. Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) wypłata odszkodowania nie więcej niż suma ubezpieczenia konkretnego przedmiotu objętego szkodą zgodnie z prowadzoną ewidencją.

 

Pytanie nr 8

Proszę o wprowadzenie sublimitu w wysokości 10.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód w zieleni.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO:

   1. Szkody w zieleni - limit 30 000 zł,

JEST:

   1. Szkody w zieleni - limit 15 000 zł,

 

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że co do zasady zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy.

 

Pytanie nr 10

Proszę o podanie, czy ubezpieczane lokalizacje były dotknięte ryzykiem sztormu  i powodzi w ciągu ostatnich 30 latach, Jeśli tak proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie odnotowano powodzi w  okresie od 1997 roku. Zamawiający wyjaśnia, że jest gminą nadmorską – możliwość wystąpienia ryzyka sztormu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ poprzez wprowadzenie limitu.

 

Pytanie nr 11

W przypadku mienia osób trzecich i mienia powierzonego, proszę o podanie sumy ubezpieczanych łodzi, kajaków i pozostałych obiektów pływających.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, w Centrum Sportów Wodnychaktualnie wartość łodzi, kajaków i pozostałych obiektów pływających  będącego mieniem osób trzecich i mieniem powierzonym wynosi 120 000 zł.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO:

Mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym dzieła sztuki; mienie pozostawione w szatniach i schowkach w poszczególnych jednostkach

Odtworzeniowa

100 000,00 zł

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

JEST:

Mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym dzieła sztuki; mienie pozostawione w szatniach i schowkach w poszczególnych jednostkach

Odtworzeniowa

200 000,00 zł

 

Pytanie nr 12

W przypadku ubezpieczanego hangaru wraz z warsztatem, proszę o podanie jakie są zabezpieczenia p.poż. Czy przeprowadzane w warsztacie są niebezpieczne pożarowo, czy jest spawanie, inne prace wywołujące iskry, itp.

Odpowiedź na pytanie 12:

Centrum Sportów Wodnych - gaśnice, w warsztacie sporadycznie wykonuję się pracę wywołujące iskry np. cięcie i szlifowanie stali.

 

Pytanie nr 13

Proszę o podanie co dzieje się w budynku obora wskazanym do ubezpieczenia, jakie jest jego przeznaczenie.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający informuje, że  budynek Obora zlokalizowany w Dobiesław 121/7, dwukondygnacyjny (powierzchnia użytkowa 85m2) o sumie ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto 3 139,29 zł jest budynkiem nieużytkowanym.

 

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku  prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania , kiedy planowane jest zakończenie prac itp. Proszę o informację o planowanych inwestycjach budowlanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

 

Pytanie nr 15

Uprzejma prośba o podanie jakie mienie znajduje się pod ziemią – zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 1.4.9:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, które ze względu na specyfikę znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiającyinformuje, że mienie znajdujące się pod ziemią zgłoszone do ubezpieczenia w pkt. 1.4.9 to m.in. rurociągi, kanalizacja, światłowód, przyłącza telekomunikacyjne, energetyczne, kable energetyczne, sieci, instalacje, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne technologiczne itp., które stanowią m.in. element całości infrastruktury technicznej.

 

Pytanie nr 16

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.

 

Pytanie nr 17

Proszę o wykaz budynków / budowli  nie związanych na trwale z ziemią z podaniem ich sum ubezpieczenia. Jednocześnie proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający informuje, że należy przygotować i staryfikować ofertę na podstawie danych i informacji zawartych w SIWZ.  Zamawiający  informuje, że dane dotyczące budynków znajdują się w załącznikach nr 10, 11, 12 do SIWZ oraz wykaz budowli znajduję się w załączniku nr 13 do SIWZ.

 

Pytanie nr 18

Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo – budowlanych:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z  obowiązującymi przepisami

– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o  ubezpieczenie

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiającego wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

7.4          Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

a.            przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,

b.            przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

JEST

7.4          Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

a.            przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,

b.            przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji. Klauzula nie dotyczy prowadzonych prac budowlano-montażowych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacja prac wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

 

Pytanie nr 19

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że  intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

 

Pytanie nr 20

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

 

Pytanie nr 21

W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryfnie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

 

Pytanie nr 22

Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł. Jednocześnie prośba o możliwość wprowadzenia poniższych zmian SIWZ i wprowadzenie zapisu, iż:

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- trakcie rozbudowy, przebudowy

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych

- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni

-przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 23

Bardzo proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

 

Pytanie nr 24

Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia  jest ustawowa odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia winien objąć ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–kontraktową), jak również odpowiedzialność w związku z posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem lub z prowadzoną działalnością przez ubezpieczonych. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w SIWZ.

 

Pytanie nr 25

Bardzo proszę o informację, jakie czynności Zamawiającego mogą spowodować odpowiedzialność cywilną z tytułu działania wibracji. Proszę również o podanie, jakie w tym zakresie Zamawiający prowadzi czy zamierza prowadzić prace. Proszę o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający informuje, że to prace związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, prac remontowo-budowlanych. Zakres ochrony jest rozszerzony o ryzyko wibracji, również w sytuacji gdyby w danej szkodzie można byłoby przypisać Zamawiającemu odpowiedzialność w tym zakresie.

 

Zamawiającego wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

  1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek osuwania, zapadania ziemi, a także wibracji, drgań;

JEST

  1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek osuwania, zapadania ziemi, a także wibracji, drgań- podlimit 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia;

 

Pytanie nr 26

W przypadku Klauzuli 120 godzin w OC bardzo proszę o zmianę jej treści z :

…Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu do upływu 120 godzin od powzięcia przez ubezpieczonego pierwszej informacji o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego

na:

.. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu do upływu 72 godzin od powzięcia przez ubezpieczonego pierwszej informacji o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 27

W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, bardzo proszę o wprowadzenie poniższej treści klauzuli:

      Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonej w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe i osobowe spowodowane powolnym działaniem wibracji, osunięciem się ziemi lub osiadaniem gruntu, powodujące:

(1)   częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego

(2)   oderwanie się części obiektu budowlanego

(3)   pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego*.

2.    Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

(1)   wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).

(2)   szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

3.    Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

4.    Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

5.    *Szkody powodujące pękniecie lub zarysowanie elementów obiektu budowlanego są objęte ochroną, o ile takie pęknięcia lub zarysowania zagrażają stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom

Jednocześnie proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% szkody min. 3.000 zł

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. Zamawiającego wyjaśnia, że zastosowanie zakresu ochrony uzależnione będzie od OWU Wykonawcy w tym zakresie.

Zamawiającego wyjaśnia ponadto, że dla pkt. 2.48 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, młotów i kafarów, walców, itp. wprowadzono (w odpowiedzi na pytanie nr 25)podlimitsumy gwarancyjnej w wysokości 500 000 zł.

 

Pytanie nr 28

Uprzejma prośba dla klauzuli władzy publicznej o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Uprzejma prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

3.3. Podlimity sumy gwarancyjnej:

1.

OC za szkody wynikłe z art. 4171 KC

 1 000 000 zł

 

JEST

3.3. Podlimity sumy gwarancyjnej:

1.

OC za szkody wynikłe z art. 4171 KC

700 000 zł

 

Pytanie nr 29

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, bardzo proszę o potwierdzenie, że  zakresem ubezpieczenia nie są objęte pojazdy.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości zakresem ubezpieczenia nie są objęte pojazdy.

 

Pytanie nr 30

Bardzo proszę o wykreślenie z części C- pkt. 2.22 w ostatnim zdaniu  zapisu: ”..gotówkę,, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego ora wynikające z tego tytułu konsekwencje ( np. kradzież pojazdu )”.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiającywprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

2.22 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (OC przechowawcy). Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie także szkód w działach sztuki, instrumentach muzycznych, elementach scenografii, kostiumów teatralnych, w mieniu pozostawionym w szatniach i schowkach (w tym w szczególności w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, instytucjach kultury i in.) oraz w związku z prowadzeniem szatni oraz przyszkolnych parkingów, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, w tym w postaci utraty i zaginięcia rzeczy. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje (np. kradzież pojazdu) – podlimit 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

JEST

2.22  Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (OC przechowawcy). Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie także szkód w działach sztuki, instrumentach muzycznych, elementach scenografii, kostiumów teatralnych, w mieniu pozostawionym w szatniach i schowkach (w tym w szczególności w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, instytucjach kultury i in.) oraz w związku z prowadzeniem szatni oraz przyszkolnych parkingów, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, w tym w postaci utraty rzeczy. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.). Podlimit800 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrona obejmuje również gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje (np. kradzież pojazdu) – podlimit 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 31

W przypadku szkód powstałych w związku z zorganizowaniem pokazów pirotechnicznych, bardzo proszę o podanie czy pokazy te są organizowane przez zewnętrzne profesjonalne firmy i czy firmy te posiadają ubezpieczenie z tytułu prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z zorganizowaniem pokazów pirotechnicznych, pokazy te są organizowane przez zewnętrzne profesjonalne firmy. Zasadniczo firmy organizujące pokazy pirotechniczne posiadają ubezpieczenie z tytułu prowadzenia tego typu działalności.

 

Pytanie nr 32

Uprzejma prośba o wprowadzenie dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV sublimitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.  Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o podanie wysokości akceptowalnego sublimitu.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

2.28 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi;

JEST

2.28 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi - podlimit 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez  związanych  ze sportami motorowymi , motoro-wodnymi i lotniczymi , sportami ekstremalnymi. Jednocześnie bardzo proszę o udostępnienie kalendarza imprez masowych.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi.

 

Pytanie nr 34

Uprzejma prośba o podanie ilości instruktorów pływania oraz osobno podanie ilości ratowników.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający informuje, że w Centrum Sportów Wodnych - na terenie przystani działają zewnętrzne firmy - instruktorzy pływania, z którymi współpracuje.  Centrum Sportów Wodnych zatrudnia  dwóch ratowników na teren przystani. Ponadto w roku 2020 Centrum Sportów Wodnych będzieorganizatorem kąpielisk na terenie Gminy Darłowo, a podmiot wykonujący ratownictwo wyłoniony zostanie w drodze przetargu

 

Pytanie nr 35

W przypadku Odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wynajmem sprzętu  pływającego m.in. rowery wodne, kajaki; proszę o wprowadzenie sublmitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

  1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wynajmem sprzętu  pływającego m.in. rowery wodne, kajaki;

BYŁO

  1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wynajmem sprzętu  pływającego m.in. rowery wodne, kajaki- podlimit1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia;

 

Pytanie nr 36

W przypadku Odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem nadbrzeży, przystani żeglarskiej, przystani kajakowej, pomostów do cumowani itp.; proszę o podanie stanu technicznego tychże nadbrzeży, przystani, pomostów. Czy z tego tytułu występowały szkody – jakie.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający informuje, że mienie Centrum Sportów Wodnych to jest mienie nowe - pierwszy rok użytkowania; stan techniczny pomostów, nabrzeży itd. bardzo dobry. Nie było szkód.

 

Pytanie nr 37

Dla Odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, opiekuna, wychowanków, trenerów, instruktorów, ratowników lub wolontariuszy  za szkody w mieniu i na osobie wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia; proszę o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 38

Proszę o obniżenie sublimitu z tytułu OC za szkody wynikłe z art. 4171KC z kwoty 1.000.000 zł na 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki, bądź proszę o podanie sublimitu możliwego do przyjęcia.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu numer 28.

 

Pytanie nr 39

W przypadku Dziennego Domu ,,Senior - WIGOR" proszę o informację, czy podawane są leki podopiecznym.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający informuje, że pracownicy Dziennego Domu "Senior+" w Wiekowie nie są odpowiedzialni za podawanie leków podopiecznym placówki i tego nie robią.

 

Pytanie nr 40

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

a)  spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);

b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);

3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;

c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;

f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;

g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;

h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;

i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;

j) związane ze stosunkiem pracy;

k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;

l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

       Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

4.2.4 Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą rzeczową lubi osobową. Czyste straty finansowe obejmują wszystkie uszczerbki poza wymienionymi poniżej powstałymi:

 • w następstwie działań nieobjętych umową ubezpieczenia,
 • wskutek niedotrzymania terminów, kar umownych,
 • wskutek przekroczenia kosztorysów,
 • z tytułu działalności reklamowej,
 • w związku z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.
 • w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych,
 • wskutek działalności w zakresie projektowania, doradztwa,
 • wskutek działalności związanej z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, pośrednictwem lub organizacją podróży,
 • wskutek naruszenia prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • w związku z udzielaniem licencji,
 • w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

JEST

4.2.4 Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą rzeczową lubi osobową. Czyste straty finansowe obejmują wszystkie uszczerbki poza wymienionymi poniżej powstałymi:

 • w następstwie działań nieobjętych umową ubezpieczenia,
 • spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek),
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub usług,
 • wskutek niedotrzymania terminów, kar umownych, kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive&exemplarydamages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.
 • wskutek przekroczenia kosztorysów, poręczeń lub gwarancji,
 • z tytułu działalności reklamowej, obrotu nieruchomościami, księgowej, finansowej,
 • w związku z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, wynikające z błędów w oprogramowaniu, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych,
 • w wyniku fizycznej utratypieniędzy, książeczek oszczędnościowych, papierów wartościowych, dokumentów,
 • ;wskutek działalności w zakresie planowania, doradztwa, projektowania, kierowania, nadzoru budową lub montażem, polegającą na kontroli, kosztorysowaniu, opiniowaniu,
 • wskutek działalności związanej z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, bankowymi, ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, pośrednictwem lub organizacją podróży,
 • wskutek naruszenia prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej, wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych,
 • w związku z udzielaniem licencji,
 • w związku ze stosunkiem pracy,
 • będące następstwem naruszenia dóbr osobistych,
 • w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej,
 • w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych,
 • przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy),
 • w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania,

Zamawiający informuje, że w czystej stracie finansowej zgodnie z SIWZ obowiązuje franszyza redukcyjna – 5% szkody nie mniej niż 500 zł.

 

Pytanie nr 41

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poniższego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona obejmuję również szkody związane z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczone podmioty.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym (w/w zapis) ochroną objęte są wyłączenie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych, nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

 

Pytanie nr 42

Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli IT:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

 1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

        lub

 1. nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiającywyraża zgodę na zastosowanie Klauzuli IT zgodnie z treścią OWU wykonawcy.

 

Pytanie nr 43

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 44

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.12.2019r.

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na 12.12.2019r., godzina 12:00.

 

Pytanie nr 45

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 6A, 6B DO SIWZ - zapisy dot. możliwości zmiany umowy w stosunku do oferty wykonawcy w zakresie zwiększenia sum gwarancyjnych, uzupełnienia limitów, zmiany zakresu wykonywanej działalności, wydłużenia okresu ochrony - prosimy o potwierdzenie warunku akceptacji obu stron Zamawiającego i Wykonawcy;

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §5 ust. 3 umowy generalnej ubezpieczenia wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w przedmiotowym Programie.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 47

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia oparty o zakres all risk, obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia …..” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk opartej na systemie all risk określając przy tym w SIWZ minimalny zakres ubezpieczenia, który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 48

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia…” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego opartej na systemie all risk określając przy tym minimalny zakres ubezpieczenia w SIWZ, który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie zgłasza do ubezpieczenia mienia       związanego  ze składowaniem, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia związanego ze składowaniem, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

 • przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 • sprzętu przeciwpożarowego;
 • instalacji elektrycznej i odgromowej;
 • instalacji gazowej;
 • przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 • instalacji gazów medycznych;
 • instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 • instalacji ciśnieniowych;
 • urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności:

 • przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 • sprzętu przeciwpożarowego;
 • instalacji elektrycznej i odgromowej;
 • instalacji gazowej;
 • przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 • instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 • instalacji ciśnieniowych;
 • urządzeń dźwigowych.

 

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego  jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

 • ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 • ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Pytanie nr 52

Klauzula rezygnacji z regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

7.3 Klauzula rezygnacji z regresu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych  z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego oraz ich pracowników oraz uczniów i wychowanków. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

JEST

7.3 Klauzula rezygnacji z regresu

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych  z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego oraz ich pracowników oraz uczniów i wychowanków. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie. Klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Pytanie nr 53

Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony klauzuli kosztów dodatkowych wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.

 

Pytanie nr 54

W zakresie ubezpieczenia terroryzmu prosimy o przeniesienie ryzyka do zakresu fakultatywnego oraz prosimy oustanowienie wspólnego limitu w wysokości 500 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. Prosimy również o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

  1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
  2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
  3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
  4. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
  5. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
  6. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
  7. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający akceptuje ustanowienie wspólnego limitu dlaubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. Zamawiającywprowadza następującą zmianę SIWZ.

BYŁO

21.20.    Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

JEST

21.20.    Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie lub działania jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego; działań chuligańskich, rozruchów, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów; we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem, spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Wykonawcą zanim środki te zostały podjęte.

 

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta oraz rośliny.

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ obowiązuje pkt. A.3.5.6 Dewastacja  w zieleni - limit 5 000,00 zł oraz pkt. A.3.5.8 Szkody w zieleni- limit 15 000,00 zł (limit zmieniony w odpowiedzi na pytanie nr 8).

 

Pytanie nr 56

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenie mienie wyłączonezeksploatacji/użytkowania, w tym mienie remontowane oraz udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje wyłączenie z eksploatacji/użytkowania mienie oraz remonty na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie pozwolenie  na budowę.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu numer 2.

 

Pytanie nr 57

Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze – prosimy o doprecyzowanie „o ile takie zainstalowanie lub składowanie wynika ze specyfiki mienia”.

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:

BYŁO

1.4.6 Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

JEST

1.4.6 Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Dla szkód powstałych wskutek zalania, z wyjątkiem zalania bezpośrednio z góry dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu – limit 400 000 zł.

 

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne, oraz dodanie zapisu, iż każdorazowo w przypadku kradzieży Zamawiający musi zawiadomić o tym fakcie Policję. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne. Zamawiającypotwierdza również, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

 

Pytanie nr 59

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane  z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami)

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr16.

 

Pytanie nr 60

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

 

Pytanie nr 61

Prosimy o podanie lokalizacji i wartości mienia w największej lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający informuje, że lokalizacja o największej łącznej sumie ubezpieczenia (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, pozostałe mienie) toSzkoła Podstawowa  w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław dz. 178 oraz Szkoła Podstawowa w Kopnicyokoło 10 mln zł wliczając również ewentualne limity na I ryzyko oraz wysokość klauzuli automatycznego pokrycia.

Oraz  Centrum Sportów Wodnych (Hangar z warsztatem szkutniczym, zapleczem socjalno sanitarnym, pomosty stałe oraz pływające, elementy małej architektury) około 9 mln zł wliczając również ewentualne limity na I ryzyko oraz wysokość klauzuli automatycznego pokrycia.

Zamawiający wyjaśnia, że wysokość PML może być niższa/ wyższa od podanej wartości i jest uzależniona od  wewnętrznej metodologii wyliczania prawdopodobnej maksymalnej szkody przez Wykonawcę. Podstawą wyliczenia PML są informacje zawarte w załącznikach do SIWZ.

 

Pytanie nr 62

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – przedmiot ubezpieczenia chodniki, drogi, deptaki ścieżki rowerowe …. z s.u. 50 000 zł – proszę o wyjaśnienie, czy przy zakresie ALL RISK typowe szkody zimowe powstałe z zamarzania wody/śniegu mają  być objęte ochroną? Jeśli nie prosimy o wyraźne wprowadzenie wyłączenia.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej na systemie all risk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia, który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony dla typowych szkód zimowych powstałych z zamarzania wody/śniegu dla chodniki, drogi, deptaki ścieżki rowerowe itp.

 

Pytanie nr 63

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy o potwierdzenie, że ochrona będzie obowiązywać pod warunkiem, że nowe lokalizacje będą spełniać określone przepisami prawa wymagania w zakresie ppoż.

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 64

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku  wylewu wód podziemnych/ wód gruntowych w wysokości 250 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ (pkt. 3.5.12) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek wylewu wód podziemnych/ wód gruntowych  obowiązuje  limit w wysokości 500 000,00 zł.

 

Pytanie nr 65

W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu:

20.1  Chodniki, drogi, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi, place, infrastruktura drogowa, znaki drogowe, witacze, tablice z nazwami ulic, bariery energochłonne, akustyczne, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa

 

  1. Mała architektura, ogrodzenia, barierki, hydranty, place zabaw wraz z wyposażeniem, boiska, parki, obiekty sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie terenu, ławki, siłownie terenowe, pomniki, śmietniki, podesty, oświetlenie, lampy, solary, tablice informacyjne, fontanny i inne

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości podania sumy stałej dla w/w mienia, dla którego zgodnie z SIWZ obowiązuje limity na pierwsze ryzyko. W przypadku niektórych budynków zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową jest jedna, wspólna wartość uwzględniająca wartość budynku, budowli, chodników, dróg, deptaków, ścieżek rowerowych, parkingów, elementów małej architektury, oświetlenia, ogrodzenia itd. bez możliwość rozbicia wartości na poszczególne elementy, rodzaje mienia. W niektórych przypadkach jednostki przejmując mienie otrzymują jedynie łączną wartość budynku, budowli, obiektów małej architektury, jako kompleksu, całej inwestycji bez możliwości wydzielenia poszczególnych środków trwałych.

Z uwagi na niewielki łączny limit wynoszący 150 000 zł na całość w/w mienia, prosimy o uwzględnienie tego limitu w ochronie ubezpieczeniowej.

 

Pytanie nr 66

Odpowiedzialność za zalania– prosimy o dodanie: “Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie związane z nieszczelnością pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, jeżeli dbałość o stan techniczny budynku należała do Ubezpieczonego albo jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną".

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 67

Klauzula okolicznościowa - prosimy o dodanie zapisu: „o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

7.23 Klauzula okolicznościowa

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

JEST

7.23 Klauzula okolicznościowa

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania.

 

Pytanie nr 68

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Załącznik 7A pkt 1.1.6  w definicji maszyn, urządzeń, wyposażenia podano  sprzęt pływający, pojazdy, maszyny budowalne i samobieżne maszyny rolnicze niepodlegające obowiązkowej rejestracji. Prosimy o podanie wykazu tych przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia, adresu ich przechowywania oraz akceptacji zapisu, iż są one objęte ochroną wyłącznie we wskazanym miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamawiający informuje, że wykaz w/w sprzętu udostępniony zostanie na wniosek Wykonawcy, który wygra postepowanie przetargowe.

Zamawiający  akceptuje  zapis, iż w/w sprzęt objęty będzie ochroną wyłącznie we wskazanym miejscu ubezpieczenia.

 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający potwierdza, iż klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

 

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.

Odpowiedź na pytanie 71:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu oraz mienia znajdującego się w pojazdach.

 

Pytanie nr 72

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

 

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź na pytanie 73:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane, jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

 

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona będzie obejmować szkody związane z pokazami pirotechnicznymi pod warunkiem, że pokazy te będą organizowane przez profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.

Odpowiedź na pytanie 74:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 31.

 

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, iż  że zakres ochrony nie obejmuje również szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z prowadzeniem placówek opieki medycznej orazz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, w tym szpitalami.   

Odpowiedź na pytanie 75:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, itp.). Jednakże zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną w jednostkach gminnych m.in. w szkołach, Dziennym Domu "Senior+" oraz innych podmiotach ubezpieczonych.

 

Pytanie nr 76

W kontekście włączenia odpowiedzialności cywilnej za  szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wynajmem sprzętu  pływającego m.in. rowery wodne, kajaki prosimy o podanie jakiego rodzaju jest sprzęt pływający i załączenie wykazu sprzętu pływającego.

Odpowiedź na pytanie 76:

Zamawiający informuje, że w Centrum Sportów Wodnych są:

- rowery wodne - 7 szt. stan bardzo dobry

- kajaki - 6 szt. - stan bardzo dobry

- rowery - 6 szt. stan bardzo dobry

- łódka wiosłowo-motorowa (4 m długości) – nowa

 

Pytanie nr 77

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC wynajmującego nie obejmuje szkód związanych z wynajmem obiektów przemysłowych, wystawowych, magazynów oraz hal na użytek handlu hurtowego. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimyo załączenie wykazu ww. obiektów wraz z informacją o ich przeznaczeniu i stanie technicznym.

Odpowiedź na pytanie 77:

Zamawiający potwierdza, że ochrona w zakresie OC wynajmującego nie obejmuje szkód związanych z wynajmem obiektów przemysłowych, wystawowych oraz hal na użytek handlu hurtowego.

 

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź na pytanie 78:

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

 

Pytanie nr 79

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych oraz odpowiedzialność za szkody związane z dronami lub innym sprzętem latającym.

Odpowiedź na pytanie 79:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

 

Pytanie nr 80

Prosimy o podanie  wysokości budżetu na rok 2020.

Odpowiedź na pytanie 80:

Zamawiający informuje, że budżet na 2020 nie jest jeszcze uchwalony.Poniżej link do projektu budżetu Gminy Darłowo na rok 2020:

http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=356075

 

Pytanie nr 81

Prosimy o podanie budżetu przeznaczonego na remonty dróg na lata 2019 - 2020r.

Odpowiedź na pytanie 81:

Zamawiający informuje, że roczny fundusz remontowy na drogi w 2018 roku wynosił 1 462 000 zł, a wysokość funduszu remontowego w 2019 roku wynosił 1 100 000 zł.

 

Pytanie nr 82

Klauzula rezygnacji z regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie 82:

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie, iż  w zakresie zarządzania nieruchomościami wyłączone są szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający potwierdza, iż  w zakresie zarządzania nieruchomościami wyłączone są szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Pytanie nr 84

Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca odpowiada tylko w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego - aktualnie brak potwierdzenia, że Wykonawca odpowiada tylko w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego, co przy zapisach tej SIWZ może powodować spory w przypadku np. szkód wynikających z OC przechowawcy, zalań czy OC za drogi, przy czym obowiązywać będą niestety interpretacje korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 84:

Zamawiający potwierdza, że intencją nie jest zmiana ustawowej zasady odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia winien objąć ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–kontraktową), jak również odpowiedzialność w związku z posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem lub z prowadzoną działalnością przez ubezpieczonych. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w SIWZ.

 

Pytanie nr 85

Bardzo proszę o wyłączenie ryzyka zaginięcia w zakresie OC przechowawcy - włączenie do ochrony szkód wynikających z zaginięcia w zakresie OC przechowawcy, w tym również w sprzęcie elektronicznym (w tym telefonach komórkowych, laptopach, palmtopach, tabletach, itp.) - oznacza to przyjęcie do ochrony np. kradzieży zwykłej do limitu  2 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 85:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu numer 30.

 

Pytanie nr 86

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z:

•           posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 86:

Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czystych strat finansowych będą mieć zastosowanie również ogólne wyłączenia odpowiedzialności określone w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 87:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że  Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje działalności polegającej na transporcie publicznym, dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

Odpowiedź na pytanie 88:

Zamawiający potwierdza, iż że zakres ochrony nie obejmuje działalności polegającej na transporcie publicznym, dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

 

Pytanie nr 89

Prosimy o akceptację poniższych  wyłączeń  odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:

  1. związanych z działalnością:
 1. bankową lub ubezpieczeniową,
 2. księgową lub finansową,
 3. leasingową,
 4. dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 5. reklamową,
 6. pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 7. polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
  1. związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
  2. związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy;
  3. wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
  4. wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
  5. powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
  6. związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
  7. związanych ze stosunkiem pracy;
  8. polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty karpieniężnych,grzywiensądowychlubadministracyjnych,odszkodowańocharakterzekarnym(punitive&exemplarydamages), nawiązek lub innychkarocharakterzepieniężnym, albo należnościpublicznoprawnych lub opłatmanipulacyjnych orazodsetekodtychkwot, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2);
  9. wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko;
  10. związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
  11. wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócającepracę systemukomputerowegolubsieciteleinformatycznej;
  12. w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie  albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania;
  13. w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
  14. powstałych w ramach OC wzajemnej;
  15. wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź na pytanie 89:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 40.

 

Pytanie nr 90

Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

1)   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,
e.   wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź na pytanie 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie nr 91

Pytanie do ubezpieczenia Auto Casco

Czy ubezpieczający/ubezpieczony planuje w trakcie trwania umowy zakup pojazdów osobowych o wartości powyżej 300 000 zł lub innych pojazdów (ciężarowe, specjalne, przyczepy) o wartościach przekraczających 420 000 zł? Jeżeli tak jaka będzie ich ilość oraz maksymalna wartość?

Odpowiedź na pytanie 91:

Zamawiający informuje, że budżecie gminy na rok 2020 nie zaplanowano zakupu tego typu pojazdów.

 

Pytanie nr 92

Ubezpieczenie AutoCasco

Proszę o zmianę zapisu – zakres ubezpieczenia Auto Casco:

Jest: Odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej;

Proszę o zmianę na:

Odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej;

Odpowiedź na pytanie 92:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 93

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu - zakres ubezpieczenia Auto Casco:

Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika lub bagażnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego, o ile nie było wynikiem rażącego niedbalstwa;

Odpowiedź na pytanie 93:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 94

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu - zakres ubezpieczenia Auto Casco:

Odpowiedzialność wskutek zassania wody przez pracując silnik z rozlewisk powstałych w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.

Odpowiedź na pytanie 94:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 95

Proszę o zmianę zapisu postanowień dodatkowych Auto Casco:

Jest: Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance - limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu max 4000 zł;

Proszę o zmianę na :

Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance - limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu max 1000 zł w przypadku szkód na terenie RP. Gdy szkoda powstała poza granicami RP do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5000 zł;

Odpowiedź na pytanie 95:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

5.4. pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance – limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu max 4000 zł;

JEST

5.4. pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance – limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu max 2000 zł;

 

Pytanie nr 96

Ubezpieczenie Assistance:

Zakres ubezpieczenia Assistance

Proszę o zmianę zapisu:

Jest: holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, awarii do najbliższego zakładu naprawczego lub siedziby – limit na zdarzenie 1 000 zł lub do 150 km liczone od miejsca zatrzymania do miejsca docelowego holowania;

Proszę o zmianę na:

holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, awarii do najbliższego zakładu naprawczego lub siedziby – limit na zdarzenie do 150 km liczone od miejsca zatrzymania do miejsca docelowego holowania.

Odpowiedź na pytanie 96:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

2.         Zakres i limity odpowiedzialności:

2.1. Zakres podstawowy, obejmujący co najmniej:

2.1.1.  holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, awarii do najbliższego zakładu naprawczego lub siedziby – limit na zdarzenie 1 000 zł lub do 150 km liczone od miejsca zatrzymania do miejsca docelowego holowania;

2.1.2. naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu; Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit na zdarzenie 1 000 zł (max 2 doby);

2.1.3.  telefoniczną informację serwisową (czynną 24 godziny na dobę);

2.1.4   wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia,

2.1.5   Pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji, kradzieży na okres co najmniej 4 dni na technologiczny czas naprawy,

2.1.6   Brak franszyzy kilometrowej,

2.1.7   zakres terytorialny – RP;

2.1.8   ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t lub ładowności do 2,5 t zgodnie z uregulowaniami OWU Wykonawcy oraz posiadającymi bezpieczeniemAutoCasco.

JEST

2.         Zakres i limity odpowiedzialności:

2.1. Zakres podstawowy, obejmujący co najmniej:

2.1.1.  holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, awarii do najbliższego zakładu naprawczego lub siedziby – limit na zdarzenie do 150 km liczone od miejsca zatrzymania do miejsca docelowego holowania;

2.1.2. naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu; Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit i pozostałe warunki zgodnie OWU Wykonawcy;

2.1.3.  telefoniczną informację serwisową (czynną 24 godziny na dobę);

2.1.4   wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia– limit i pozostałe warunki zgodnie OWU Wykonawcy;

2.1.5   Pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji, kradzieży na okres co najmniej 4 dni na technologiczny czas naprawy,

2.1.6   Brak franszyzy kilometrowej,

2.1.7   zakres terytorialny – RP;

2.1.8   ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t lub ładowności do 2,5 t zgodnie z uregulowaniami OWU Wykonawcy oraz posiadającymi bezpieczeniemAutoCasco, których wiek nie przekracza 15 lat (wiek pojazdu liczony zgodnie z OWU Wykonawcy).

 

Pytanie nr 97

Proszę o zmianę zapisu – ubezpieczenie Assistance:

Jest: naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomieniawskutek wypadku lub awarii pojazdu; Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit na zdarzenie 1 000 zł (max 2 doby);

Proszę o zmianę na:

naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomieniawskutek wypadku lub awarii pojazdu; Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit na zdarzenie 100 EURO , bez konieczności holowania go do stacji obsługi.

Odpowiedź na pytanie 97:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 96.

 

Pytanie nr 98

Proszę o zmianę  zapisu – ubezpieczenie Assistance

Jest: wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia,

Proszę o zmianę na:

wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia, maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 98:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 96.

 

Pytanie nr 99

Proszę o zmianę zapisu – ubezpieczenie Assistance:

Jest: Pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji, kradzieży na okres co najmniej 4 dni na technologiczny czas naprawy,

Proszę o zmianę na:

Pojazd zastępczy w przypadku awarii na okres 1 dnia roboczego, w  przypadku kolizji, kradzieży na okres co najmniej 4 dni na technologiczny czas naprawy.

Odpowiedź na pytanie 99:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 100

Proszę o zmianę zapisu – ubezpieczenie Assistance:

Jest: ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t lub ładowności do 2,5 t zgodnie z uregulowaniami OWU Wykonawcy oraz posiadającymi bezpieczeniemAutoCasco.

 

Proszę o zmianę na:

ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t lub ładowności do 2,5 t zgodnie z uregulowaniami OWU Wykonawcy oraz posiadającymi ubezpieczeniem AutoCasco, których wiek nie przekracza 15 lat (wiek pojazdu określa się jako różnicę pomiędzy datą początku okresu ochrony wynikającą z umowy ubezpieczenia a datą pierwszej rejestracji pojazdu) chyba że są one objęte ochroną w ramach kontynuacji Auto Casco i Assistance.

Odpowiedź na pytanie 100:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 96.

 

Pytanie nr 101

Ubezpieczenie NNW

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu z zakresu ubezpieczenia NNW:

zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 101:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

 

Pytanie nr 102

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 11.12.2019

Odpowiedź na pytanie 102:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 44.

 

Pytanie nr 103

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym, jeśli tak to prosimy o podanie wykazu tych budynków.

Odpowiedź na pytanie 103:

Zamawiający informuje, że ze względu na brak definicji „złego stanu technicznego” nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe. Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Zamawiający udzielił informacji w pytaniu nr 1, 2, 14 oraz 23.

 

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie że szkody z tytułu OC w pojazdach pracowników zostają wyłączone jeśli pojazdy zostały zaparkowane w miejscach niedozwolonych do parkowania.

Odpowiedź na pytanie 104:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że  Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 105

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź na pytanie 105:

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

 

Pytanie nr 106

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu niż opisanego w SIWZ akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 106:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 107

Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź na pytanie 107:

Zamawiający informuje, iż według jego najlepszej wiedzy w okresie ostatnich pięciu lat  nie wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

 

Pytanie nr 108

W odniesieniu do założeńdo wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz

Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. JeśliOWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ”.

Odpowiedź na pytanie 108:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. JeśliOWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

 

Pytanie nr 109

Prosimy o potwierdzenie iżz zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci.

Odpowiedź na pytanie 109:

Zamawiający potwierdza, iż z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci.

 

Pytanie nr 110

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie 110:

Zamawiający potwierdza, iż w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

 

Pytanie nr 111

Czy w okresie ostatnich 15 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź na pytanie 111:

Zamawiający informuje, że w sierpniu 2017r. na skutek ulewnych opadów deszczu doszło do podtopienia budynku świetlicy wiejskiej w Jeżycach. Wypłacone odszkodowanie w związku z szkodą w świetlicy wiejskiej w Jeżycach to 45 344,29 zł.

 

Pytanie nr 112

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź na pytanie 112:

Zamawiający potwierdza, iż nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

 

Pytanie nr 113

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź na pytanie 113:

Zamawiający w chwili obecnej nie prowadzi żadnych remontów ani modernizacji na terenie zgłoszonych obiektów.

 

Pytanie nr 114

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego bądź pływającego – jeśli tak prosimy o wskazanie rodzaju i ilości sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 114:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego.

Zamawiający oczekuje ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu pływającego

Centrum Sportów Wodnych aktualnie posiada:

- rowery wodne - 7 szt. stan bardzo dobry

- kajaki - 6 szt. - stan bardzo dobry

- rowery -  6 szt. stan bardzo dobry

- łódka wiosłowo-motorowa (4 m długości) - nowa

 

Pytanie nr 115

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o: ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego - ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź na pytanie 115:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu numer 2.

 

Pytanie nr 116

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź na pytanie 116:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1,9 oraz 51.

 

Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź na pytanie 117:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1,9 oraz 51.

 

Pytanie nr 118

Czy na okres 2020 – 2021 planowane są w jednostkach objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź na pytanie 118:

Zamawiający informuje, że na okres 2020- 2021 w jednostkach nie są planowane kompleksowe remonty, będą jedynie przeprowadzane bieżące prace na terenach jednostek.

 

Pytanie nr 119

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź na pytanie 119:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.

 

Pytanie nr 120

Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze wskazaniem ich wartości.

Odpowiedź na pytanie 120:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 5.

 

Pytanie nr 121

Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie).

Odpowiedź na pytanie 121:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wystąpiły szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym oraz nie są wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności.

 

Pytanie nr 122

Prosimy o informację , czy pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie , trudniące się tego rodzaju działalnością .

Odpowiedź na pytanie 122:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 31.

 

Pytanie nr 123

Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź na pytanie 123:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 124

Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku ubezpieczenia kradzieży: „Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi”

Odpowiedź na pytanie 124:

Zamawiający potwierdza, iż w ryzyku kradzieży nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi. Ponadto Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 125

Prosimy w potwierdzenie, że zakres OC  nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia chorób: BSE, TSE, HTLV III, LAV, vCJD.

Odpowiedź na pytanie 125:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej  nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za szkody związane z przeniesieniem chorób BSE, TSE, HTLV III, LAV, vCJD.

 

Pytanie nr 126

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu - zakres ubezpieczenia Auto Casco:

Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pracy maszyn, urządzeń oraz specjalistycznej  zabudowy;

Odpowiedź na pytanie 126:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że zgłasza do ubezpieczenia autocasco  m.in. pojazdy osobowe do przewozu osób niepełnosprawnych (m.in. windy) oraz pojazd specjalne pożarnicze (specjalistyczne zabudowy pożarnicze).

 

Pytanie nr 127

Proszę o zmianę zapisu – ubezpieczenie Assistance:

Jest: ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t lub ładowności do 2,5 t zgodnie z uregulowaniami OWU Wykonawcy oraz posiadającymi ubezpieczeniem AutoCasco.

Proszę o zmianę na:

ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5 t zgodnie z uregulowaniami OWU Wykonawcy oraz posiadającymi ubezpieczeniem AutoCasco, których wiek nie przekracza 15 lat (wiek pojazdu określa się jako różnicę pomiędzy datą początku okresu ochrony wynikającą z umowy ubezpieczenia a datą pierwszej rejestracji pojazdu) chyba że są one objęte ochroną w ramach kontynuacji Auto Casco i Assistance.

Odpowiedź na pytanie 127:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 96.

Zamawiający zamieścił również zaktualizowany załącznik nr 16 do SIWZ – szkodowość.

 

UWAGA

W związku zwprowadzonymi zmianami sumy ubezpieczenia budynków w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1a do SIWZ – Formularz ofertowy – część I.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki