F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
MEWA
Dąbki

MEWA
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-11-08 16:40:07 - Iwona Kowalska
XIV sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencji

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491) zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum oraz wybór sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 13 września 2019 roku z XII sesji oraz protokołu z dnia 25 października 2019 roku z XIII sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji Rady Gminy Darłowo.
 5. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 6. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XII sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 10. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 11. Czas dla samorządu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 326 w obrębie Cisowo). Druk Nr 1/2019XIV
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 156/11 w obrębie Kowalewice). Druk Nr 2/2019XIV
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 4/5 w obrębie Zakrzewo). Druk Nr 3/2019XIV
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działek nr 54 i 61/1 w obrębie Bukowo Morskie). Druk Nr 4/2019XIV
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 172/4 w obrębie Dąbki). Druk Nr 5/2019XIV
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 301 w obrębie Kopań). Druk Nr 6/2019XIV
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działek nr: 174, 175/1, 175/6, 175/8w obrębie Dąbki). Druk Nr 7/2019XIV
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX.77.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków i opłat na terenie Gminy Darłowo. Druk Nr 8/2019XIV
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Darłowo w 2020 roku. Druk Nr 9/2019XIV
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa. Druk Nr 10/2019XIV
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.242.2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Druk Nr 11/2019XIV
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – alei drzew z gatunku 14 lip drobnolistnych rosnących na działce 65 obręb Słowino-Słowinko, gm. Darłowo. Druk Nr 12/2019XIV
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach. Druk Nr 13/2019XIV
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Darłowo na lata 2019-2020. Druk Nr 14/2019XIV
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Darłowo. Druk Nr 15/2019XIV
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Druk Nr 16/2019XIV
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Druk Nr 17/2019XIV
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentu obrębu Kopań, Gmina Darłowo. Druk Nr 18/2019XIV
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewiczki, Gmina Darłowo. Druk Nr 19/2019XIV
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyczki, Gmina Darłowo. Druk Nr 20/2019XIV
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Darłowo do Polskiego Stowarzyszenia Biegów. Druk Nr 21/2019XIV
 33. Wolne wnioski.
 34. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał wymienione w punktach od 12 do 32 przekazuję w załączeniu.

Druki projektów uchwał cz.2 

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki