F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Rosa
Bobolin

Rosa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-06-10 15:19:35 - Małgorzata Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa targowiska w miejscowości Dąbki

ZP.271.223.2019

Darłowo, dnia 10.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 10.06.2019 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa targowiska w miejscowości Dąbki”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy (%)

 1.  

SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko, ul. Ks. Barnima III Wielkiego 3/40, 71-437 Szczecin

147 108,00

0,5

 1.  

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne "NAOS" Bogusław Drożdż, ul. Bolesława Chrobrego 24, 78-320 Połczyn Zdrój

29 520,00

0,5

 1.  

Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska, ul. Adama Mickiewicza 3/2, 76-100 Sławno

84 870,00

0,5

 1.  

NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic, ul. Artura Grottgera 6/11, 60-757 Poznań

198 153,00

0,5

 1.  

Biuro Opracowań Prośrodowiskowych „EKO-PROJEKT” Paweł Ulatowski, ul. Leśna 8, 77-124 Parchowo

119 310,00

0,1

 1.  

VITARO Sp. z o.o.

00-116 Warszawa

ul. Świętokrzyska 30/63

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

135 300,00

0,1

 1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
 1. od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 06.12.2019 r.. Sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z wykonawcą robót budowlanych,  nie dłużej niż do dnia 04.09.2020 r.
 2. termin płatności faktury: do 21 dni kalendarzowych.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  75 000,00 zł brutto.
 2. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1)

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki