F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Pola biwakowe
Pole namiotowe – przyczepy kampingowe
Bobolin

Pole namiotowe – przyczepy kampingowe
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-05-14 14:59:59 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 na: Budowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Dąbki (nr sprawy: ZP.271.156.2019).

Ogłoszenie nr 540093492-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543135-N-2019 
Data: 30/04/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-15, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina: 11:00 

 


                                   

ZP.271.156.2019

Darłowo, dnia 14.05.2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.156.2019).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytania z dnia 13.05.2019 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający  może dokonać zmiany wymaganego wadium z 12 000 zł na 6 000,00 zł?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający może zrezygnować z wymagalnego warunku zabezpieczenia 5% wartości oferty na dzień podpisania umowy?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie może zrezygnować z powyższego zapisu.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający może zmienić wymagalność zabezpieczenia 5% z dnia podpisania umowy na potrącane do pełnej kwoty z pierwszej płatności Wykonawcy, z przejęciem zaliczki w postaci wadium na poczet niniejszego zabezpieczenia?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 21.05.2019 r.

 

Powyższa zmiana dokonana jest z uwagi na wpływ zapytań do przedmiotowego postępowania. Z uwagi na złożoność pytań zmiana terminu jest niezbędna do przygotowania odpowiedzi na zapytania.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 15.05.2019 r. zastępuje się ją datą 21.05.2019 r.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki