F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom gościnny
Kopnica

Dom gościnny
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-03-12 11:05:36 - Anna Mezgier
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo skierowanego do dziewcząt z rocznika 2006, zameldowanych w Gminie Darłowo w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia

Wójt Gminy Darłowo
ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2019 roku programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo skierowanego do dziewcząt z rocznika 2006, zameldowanych w Gminie Darłowo w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego HPV- Gardasil 9 - 2 dawki.
2. Zakres programu obejmuje:

a) przeprowadzenie cyklu szczepień (2 dawki) dla jednej osoby szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Szczepieniem objęte będą dziewczęta urodzone w 2006 r. zameldowane na terenie Gminy Darłowo;
b) uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego do wykonania cyklu szczepień;
c) przeprowadzenie badania kwalifikującego do szczepienia;
d) przekazanie stosownych zaświadczeń o szczepieniu do lekarza rodzinnego dziecka po podaniu każdej dawki szczepionki,
e) zutylizowanie zużytych materiałów i sprzętu medycznego na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) przekazanie informacji na temat szczepionki wśród dziewcząt urodzonych w 2006 r. zamieszkałych na terenie Gminy Darłowo oraz wśród rodziców/ opiekunów prawnych adresatów programu.

3.Szczepionka powinna być dostępna na polskim rynku i dopuszczona do stosowania w Polsce.
4.Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację akcji wynosi 20 000zł .
5.Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia jej podpisania do dnia 7 grudnia 2019 r. Dopuszcza się możliwość zrealizowania świadczeń w okresie krótszym niż czas trwania umowy.
6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) spełniające kryteria wynikające z art. 17 ust.1 lub odpowiednio art.18 ustawy, zapewniające pełny zakres świadczeń będących przedmiotem programu.
7. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) ofertę na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu ofertowym – formularz ofertowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) aktualny odpis z rejestru,
3) kopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,
4) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

8. Zainteresowani mogą zapoznać się z Regulaminem organizowania konkursu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo, w Biuletynie Informacji Publicznej.
9.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do Urzędu Gminy Darłowo przy ul. Dąbrowskiego 4, w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz.15.00. Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę”, opis oferty: „Oferta na realizację w 2019 r. programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo.”
10.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
11.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona.
12.Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Darłowo w formie zarządzenia Wójta Gminy Darłowo- na podstawie merytorycznej i finansowej oceny ofert dokonanej przez Komisję Konkursową do dnia 08 kwietnia 2019r.
13.Wyniki konkursu zostaną podane oferentom na piśmie oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ugdarlowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

1. w pierwszej części konkursu oferty będą oceniane pod względem formalnym (komplet dokumentów). Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.
2. W drugiej części konkursu oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o następujące kryteria:

a) kalkulacja kosztów wykonywanych badań na 1 osobę,
b) kwalifikacje osób realizujących świadczenia.
c) miejscowość, w której zostaną wykonane szczepienia.

15. Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia zawarcia umowy przez obie strony. 
16.Zastrzega się prawo do: odwołania konkursu bez podania przyczyn lub nierozstrzygnięcia konkursu.
17. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Wójta Gminy Darłowo odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia Zarządzenia Wójta Gminy Darłowo o wyborze realizatora w Biuletynie Informacji Publicznej. Odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu składa się w formie pisemnej.
18. W przypadku nie wpłynięcia ofert, konkurs zostaje nierozstrzygnięty.

 

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki