F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Krawiecki W. i M.
Dąbki

Krawiecki W. i M.
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-11-05 13:03:16 - Justyna Pacuła-Woźniak
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji "Programu współpracy z ngo"

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Konsultacje odbywały się w dniach 16 października 2018 r. - 31 października 2018 r., a ich tematem był dokument - akt prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”. Konsultacje prowadzone były w formie pisemnej za pomocą wypełnienia ankiety konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Darłowie: www.gminadarlowo.pl oraz BIP-ie oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: ngo@ugdarlowo.pl.

Podmiotami mogącymi brać udział są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zmianami) to jest:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W trakcie konsultacji aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”. uprawnione podmioty do konsultowania aktu nie wyraziły swoich żadnych uwag. Należy zatem domniemać, iż zaakceptowały dokument w formie przedstawionej w projekcie.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem prawa miejscowego dotyczące działalności statutowej tych organizacji umieszczone zostały:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Darłowie www.gminadarlowo.pl w zakładce „Ogłoszenia”;

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

4) w wersji papierowej we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy.

Za prowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami Zgodnie z § 2 ust. Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XXXVI/490/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wyniki konsultacji są ważne bez względu na ilość organizacji pozarządowych i/lub organizacji nieformalnych, które wzięły w nich udział. Mając na względzie powyższe projekt „Program współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.” przyjmuje się jako ostateczny, wyczerpując tym samym tok postępowania procesowego w sprawie sposobu konsultowania projektu aktu prawa miejscowego.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki