F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Apartament MADA - Andrzej Barański
Dąbki

Apartament MADA - Andrzej Barański
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-03-08 13:46:23 - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

ZP.271.50.2018                                                                                          Darłowo, dnia 08.03.2018 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

  1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację         z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 08.03.2018 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu             i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla Części I Dostawa pomocy dydaktycznych dla gimnazjum                w Dąbkach

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

  1.  

ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

31 936, 23 zł

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

 

Zbiorcze zestawienie ofert dla Części II  Dostawa pomocy dydaktycznych dla gimnazjum               w Kopnicy

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

1.

ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

54 465, 06 zł

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

 

Zbiorcze zestawienie ofert dla Części III  Dostawa pomocy dydaktycznych dla gimnazjum      w Starym Jarosławiu

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

1.

ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

143 128, 14 zł

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

 

Zbiorcze zestawienie ofert dla Części IV  Dostawa pomocy dydaktycznych dla podstawówki     w Dąbkach

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

1.

ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

39 342, 42 zł

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

2.

TESORA Grażyna Tomaszek, 43-386 Świętoszówka 8A

34 393, 62 zł

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto

24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

 

Zbiorcze zestawienie ofert dla Części V  Dostawa pomocy dydaktycznych dla podstawówki       w Kopnicy

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

1.

ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

75 320, 37 zł

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

 

Zbiorcze zestawienie ofert dla Części VI  Dostawa pomocy dydaktycznych dla podstawówki     w Starym Jarosławiu

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Wysokość kary umownej w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

1.

ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

39 315, 53 zł

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto

24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczego - odbiorczego

 

  1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
  1. wykonanie przedmiotu zamówienia: dla części I, II, III, IV, V, VI w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy,
  2. termin płatności: rozliczenie końcowe - 14 dni od daty odbioru faktury przez Zamawiającego wraz z bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Dla Części I: Dostawa pomocy dydaktycznych dla gimnazjum w Dąbkach - 29 701,50 zł brutto;

Dla Części II: Dostawa pomocy dydaktycznych dla gimnazjum w Kopnicy - 57 039,00 zł brutto;

Dla Części III: Dostawa pomocy dydaktycznych dla gimnazjum w Starym Jarosławiu – 143 162,40 zł brutto;

Dla Części IV: Dostawa pomocy dydaktycznych dla podstawówki w Dąbkach - 35 674,00 zł brutto;

Dla Części V: Dostawa pomocy dydaktycznych dla podstawówki w Kopnicy - 76 712,80 zł brutto;

Dla Części VI: Dostawa pomocy dydaktycznych dla podstawówki w Starym Jarosławiu – 39 384,30 brutto.

  1. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1).

 

                                                                                                Wójt Gminy Darłowo

                                                                                                Radosław Głażewski

Załączniki:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki