F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Pola biwakowe
Pole namiotowe – przyczepy kampingowe
Bobolin

Pole namiotowe – przyczepy kampingowe
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-12-07 13:29:06 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Ogłoszenie nr 500071064-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621869-N-2017 
Data: 24/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlwo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: 2017-12-08, godzina 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-13, godzina 12:00

 


ZP.271.37.2017

Darłowo, dn. 07.12.2017 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury” (nr sprawy: ZP.271.37.2017).

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

Gmina Darłowo działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.

 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Zamawiający Gmina Darłowo działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ubezpieczenie mienia

Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada mienie  wyłączone z eksploatacji/ użytkowania.

Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia. 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że posiada mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania:

- budynek portierni Drozdowo 3/48 - budynek pusty, zabezpieczony, dozorowany 1 raz w tygodniu.

Zamawiający zmienia sumę ubezpieczenia budynku:

BYŁO

Drozdowo 3/48 - suma ubezpieczenia 66 000,00 zł wartość odtworzeniowa

JEST

Drozdowo 3/48 – suma ubezpieczenia 16 788,00 zł wartość księgowa brutto

 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 9 – wykaz budynków- dane techniczne omyłkowo zostały określone jako budynki nie użytkowane, nieeksploatowane poniższe budynki:

- Sanitariaty na polu namiotowym Dąbki dz. nr 81/25

- Remiza strażacka  (przy szkole) Jeżyczki dz. 146

 

Zamawiający wycofuje z ubezpieczenia budynek produkcyjno-mieszkalny Jeżyczki dz. 357/3 - suma ubezpieczenia  1 847 313,00 zł wartość odtworzeniowa

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki:

 • Budynek przepompowni ścieków - Dąbki Dz. 178/2 – suma ubezpieczenia 15 650,00 zł wartość księgowa brutto
 • Lokal mieszkalny Nr 1 - Bukowo Morskie Budynek nr 26 - suma ubezpieczenia 51 227,05 zł wartość księgowa brutto

Zamawiający zmienia w załączniku nr 5A, pkt A ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ppkt. 3.4 sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

 

BYŁO

Przedmiot ubezpieczenia

(ubezpieczenie w systemie sum stałych)

Ubezpieczenie według wartości

Suma ubezpieczenia

Budynki 

odtworzeniowa

75 039 828,79 zł

Budynki 

Księgowej brutto

7 772 558,18 zł

JEST

Przedmiot ubezpieczenia

(ubezpieczenie w systemie sum stałych)

Ubezpieczenie według wartości

Suma ubezpieczenia

Budynki  

odtworzeniowa

73 126 515,79 zł

Budynki  

Księgowej brutto

7 856 223,23 zł

Pozostałe sumy ubezpieczenia w ppkt. 3.4 nie zostały zmienione.

 

Pytanie nr 2

Czy  przedmiotem ubezpieczenia są budynki /  budowle w budowie.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że budynki / budowle w budowie nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Zamawiający wyjaśnia, że wykazany w załączniku nr 8, 9, 10 budynek mieszkalny w Rusko dz. 113/1 jest w trakcie modernizacji w związku ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Planowane jest zakończenie inwestycji do 29 grudnia 2017r. Budynek Rusko dz. 113/1 w 2018 roku będzie użytkowany.

 

Pytanie nr 3

Poprosimy o wprowadzenie limitu na infrastrukturę strefy brzegowej, w tym m.in. zejścia na plaże i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe -  30.000 PLN

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 4

Poprosimy o wprowadzenie limitu na zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 30 000,00 zł,

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 5

Poprosimy o wprowadzenie limitu  100.000 zł  na przepięcia, przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) pośrednie uderzenie pioruna oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego; nie obejmuje ochrona bezpieczników, wkładów topikowych, itp.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ dla Przepięcia w treści zgodnej z Klauzulą przepięć (7.18) jest limit 300 000,00 zł.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie definicji ;  Przypalenie lub osmolenie,

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ ubezpieczenie mienia będzie zawarte w formule  all risk. Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że szkody przypalenia lub osmalenia będą w związku ryzykiem pożaru, dymu, sadzy.

 

Pytanie nr 7

Poprosimy o wprowadzenie limitu  100.000 zł   na  działania wody w szczególności w wyniku: nagłego wylewu wód podziemnych, wilgoci (z wyłączeniem tego ryzyka jako czynnika działającego w czasie), mrozu,

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ obowiązuje dla szkód powstałych wskutek wylewu wód podziemnych – limit 1 000 000,00 zł.

 

Pytanie nr 8

Poprosimy o wprowadzenie limitu  100.000 zł   na  szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych, informatycznych zlokalizowanych nie dalej jak 300 m od ubezpieczanego przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności szkody powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej), (dotyczy sieci i przewodów, które nalezą do ubezpieczającego /ubezpieczonych) w ramach podanych sum ubezpieczenia),

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 9

Poprosimy o wprowadzenie limitu  100.000 zł   na  odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze, (dotyczy mienia składowanego poniżej gruntu.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w następującej treści:

BYŁO

1.4.6 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

JEST

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Dla szkód powstałych wskutek zalania, z wyjątkiem zalania bezpośrednio z góry dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu – limit 200 000 zł.

 

Pytanie nr 10

W jakim zakresie ubezpieczona ma  być Jednostka pływająca Milka statek pasażerski

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że wycofuje z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jednostkę pływającą Milka statek pasażerski.

 

Pytanie nr 11

Czy spełni wymogi SIWZ  treść klauzuli  katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,

b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,

c) awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

7.15 Katastrofa budowlana

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł 

JEST

7.15 Katastrofa budowlana

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków i budowli przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania, przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł 

 

Pytanie nr 12

Czy spełni wymogi SIWZ  treść klauzuli  terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu.

2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. W definicji aktów terroryzmu Zamawiający nie precyzował akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym w tym przypadku będą miały zastosowanie zapisy OWU.

 

Pytanie nr 13

Czy spełni wymogi SIWZ  treść klauzuli  strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:

a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,

b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.

c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ nie została sprecyzowana klauzula strajków, zamieszek i rozruchów, w związku z tym zastosowanie będzie miała klauzula strajków, zamieszek i rozruchów Wykonawcy.

 

Pytanie nr 14

Czy spełni wymogi SIWZ  treść klauzuli  drobnych prac remontowo – budowlanych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,

- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,

- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający akceptuje treść klauzuli pod warunkiem, iż jej zakres nie będzie węższy niż wynikający z SIWZ.

 

KOMUNIKACJA

Pytanie nr 15

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu:  „Autocasco - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie pojazdu podczas naprawy, czyszczenia, konserwacji, oraz po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania tych prac – bądź wprowadzenie limitu na 1 zdarzenie do kwoty 5.000 zł

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że w ubezpieczeniu autocasco - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie pojazdu podczas naprawy, czyszczenia, konserwacji, oraz po przekazaniu pojazdu osobom trzecim  w celu wykonania tych prac jest fakultatywnym warunkiem ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 16

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: Klauzula reprezentantów - zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników Ubezpieczającego oraz przez inne osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, jeżeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem prokurentów ustanowionych przez ten podmiot.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że w ubezpieczeniu autocasco Klauzula reprezentantów jest fakultatywnym warunkiem ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 17

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg”;

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jazdy po nierównościach dróg;

JEST

2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jazdy po nierównościach dróg – limit 2 zdarzenia – limit łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia- okres ubezpieczenia pojazdów;

 

Pytanie nr 18

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi,

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ:

BYŁO

2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi;

JEST

2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi – limit 2 zdarzenia – limit łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia- okres ubezpieczenia pojazdów;

 

Pytanie nr 19

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2017r.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na 13.12.2017 r..

W związku z powyższym ilekroć w SIWZ występuje 08.12.2017 r. zastępuje się ją na 13.12.2017 r

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

 

Pytanie nr 21

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia pełny, oparty o zakres all risk, obejmujący co najmniej szkody powstałe w wyniku następujących ryzyk…” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 20 określił, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej  na systemie all risk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 22

W kontekście zapisu w zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia…” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 20 określił, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej  na systemie all risk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 23

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

d) Prosimy o informację, czy podana w Programie wartość odszkodowań uwzględnia wysokość franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie do dotychczasowych umów.                                   W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wysokości tych franszyz i/lub udziałów własnych

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający informuje, że:

Ada) Zamawiający informuje, że w 2017 roku był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie. W latach 2015-2016 ubezpieczenia były zawierane indywidualnie przez poszczególne jednostki organizacyjne. W zależności od jednostki ubezpieczenia mienia był zawarte w formule ryzyk nazwanych albo formule all risk na warunkach OWU. W latach 2015-2016 nie cały majątek/ nie wszystkie lokalizacje były ubezpieczone. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w 2017 roku funkcjonowała suma gwarancyjna 1 000 000 zł, a w latach 2015-2016 ubezpieczenie zawarte na OWU, indywidualne sumy gwarancyjne 100 000 zł – 200 000 zł.

Adb) Szkodowość została podana na podstawie zaświadczeń szkodowych otrzymanych od ubezpieczycieli.

Adc) Zamawiający informuje, że w 2017 roku był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie. W latach 2015-2016 ubezpieczenia były zawierane indywidualnie przez poszczególne jednostki organizacyjne. W zależności od jednostki ubezpieczenia mienia był zawarte w formule ryzyk nazwanych albo formule all risk na warunkach OWU. W latach 2015-2016 nie cały majątek/ nie wszystkie lokalizacje były ubezpieczone. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w 2017 roku funkcjonowała suma gwarancyjna 1 000 000 zł, a w latach 2015-2016 ubezpieczenie zawarte na OWU, indywidualne sumy gwarancyjne 100 000 zł – 200 000 zł.

Add) Podana w SIWZ wartość odszkodowań uwzględnia wysokość franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie do dotychczasowych umów.

 

Pytanie nr 24

Klauzula rezygnacji z  regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe  zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożarowe posiadają aktualne przeglądy i badania.

 

Pytanie nr 26

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający informuje, że prowadzone i planowane są inwestycje:

 • Modernizacja budynku mieszkalnego w Rusku na dz. 113/1 – pozwolenie na budowę – zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Szacowana wartość inwestycji 339.596,00 zł ; zakończenie inwestycji do 29 grudnia 2017r.;
 • Modernizacja budynku świetlicy w Wiekowicach 32/4 – I etap o wartości 250.000,00 zł; zakończenie do końca roku 2017;
 • Remont w budynku świetlicy Jeżyce  – wymiana zalanej podłogi oraz malowanie ścian – koszt remontu 117.000,00 zł;
 • Budowa  świetlicy wiejskiej w Zielnowie – zakończenie I etapu  inwestycji, koszty poniesione 329.995,49 zł. Koszty Ii etapu szacunkowo wyniosą 715.000,00 zł, planowane zakończenie do końca 2018r.;
 • Zaplecze sanitarno-szatniowe na boisku w Kowalewiczkach planowane zakończenie do końca roku 2017, koszt – 154.424,00 zł.

 

Pytanie nr 27

Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.

 

Pytanie nr 28

Klauzula kosztów dodatkowych –prosimy  o potwierdzenie, że zapis „nie mniej niż 1 000 000zł” oznacza, iż koszty są ograniczone do limitu 1 000 000 PLN chyba, że OWU Wykonawcy wskazują wyższy limit

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający potwierdza, że zapis „nie mniej niż 1 000 000zł” oznacza, iż koszty są ograniczone do limitu 1 000 000 PLN chyba, że OWU Wykonawcy wskazują wyższy limit.

 

Pytanie nr 29

W zakresie ubezpieczenia ryzyka terroryzmu prosimy o ustanowienie wspólnego limitu w wysokości 500 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego oraz potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

  1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
  2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
  3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
  4. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
  5. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
  6. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający akceptuje ustanowienie wspólnego limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. W definicji aktów terroryzmu Zamawiający nie precyzował akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym w tym przypadku będą miały zastosowanie zapisy OWU.

 

Pytanie nr 30

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający informuje, że w sierpniu 2017r. na skutek ulewnych opadów deszczu doszło do podtopienia budynku świetlicy wiejskiej w Jeżycach oraz szkoły w Jeżyczkach.

Wypłacone odszkodowanie w związku z szkodą w świetlicy wiejskiej w Jeżycach to 45 344,29 zł.

W budynku szkoły w Jeżyczkach nie doszło do szkody (nie został zniszczony budynek, ani stale elementy budynku ani mienie ruchome).

 

Pytanie nr 31

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenie mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, w tym mienie remontowane oraz udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje remonty na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie pozwolenie  na budowę.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1, 2.

 

Pytanie nr 32

Mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania - prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia mienia podczas wyłączenia, maksymalnego czasu wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz czy planowane jest takowe wyłączenie;

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1.

 

Pytanie nr 33

Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze – prosimy o doprecyzowanie o ile takie zainstalowanie lub składowanie wynika ze specyfiki mienia.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 9.

 

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne, oraz dodanie zapisu, iż każdorazowo w przypadku kradzieży Zamawiający musi zawiadomić o tym fakcie Policję. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne. Zamawiający potwierdza również, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo w przypadku kradzieży zawiadomić o tym fakcie Policję.

 

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia oraz wyłączenie z zakresu ubezpieczenia drzew, drzewek, krzewów, roślin ozdobnych nawet jeśli Ubezpieczony może udokumentować ich posiadanie.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający potwierdza , że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia oraz wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej drzew, drzewek, krzewów, roślin ozdobnych nawet jeśli Ubezpieczony może udokumentować ich posiadanie.

 

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający potwierdza, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem wskazanych zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami).

 

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odszkodowawczym, to  o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ wszystkie limity odszkodowawcze określone są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

 

Pytanie nr 39

Prosimy o dodanie w definicji katastrofy budowlanej wyłączenia, iż pokrycie ubezpieczeniowe nie obejmuje budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 11.

 

Pytanie nr 40

W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu: „chodniki, drogi, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi…..i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe”

Odpowiedź na pytanie 40:

Ofertę prosimy przygotować na podstawie danych i informacji umieszczonych w SIWZ.

 

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta i rośliny.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ dla szkód dewastacja zieleni obowiązuje limit 5 000,00 zł.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.

 

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych usług jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.)

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.

 

Pytanie nr 46

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód wynikających z błędów podczas i w związku  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

 

Pytanie nr 47

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

 

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

 

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku w ramach części I Zamówienia dotyczyć będzie wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikać będzie z zapisów OWU.

 

Pytanie nr 50

Klauzula rezygnacji z regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód wynikłych przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

 

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z:

•           posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający potwierdza, że  zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Pytanie nr 53

Prosimy o akceptację poniższych  wyłączeń  odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;

2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,

3) związane z działalnością:

a) bankową lub ubezpieczeniową,

b) księgową lub finansową,

c) leasingową,

d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,

e) reklamową,

f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,

g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;

4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;

5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;

6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;

7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;

8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;

9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;

10) związane ze stosunkiem pracy;

11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający akceptuje zaproponowane wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w klauzuli czystych strat finansowych.

 

 

Pytanie nr 54

Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

1)   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,
e.   wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający akceptuje treść klauzuli pod warunkiem, iż jej zakres nie będzie węższy niż wynikający z SIWZ.

 

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ w części II zamówienia pkt. A ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – wariant bezimienny

BYŁO

6.8 zakres pełny, całodobowy z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca i wylewu.

JEST

6.8 zakres ograniczony - praca + droga, z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca i wylewu.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki