F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Helena Bosek
Dąbki

Helena Bosek
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-10-12 13:43:38 - Rafał Kunysz
Modyfikacja treści SIWZ na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sulimice

Ogłoszenie nr 500042388-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599249-N-2017 
Data: 09.10.2017 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlwo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-24, godzina: 11:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-26, godzina: 11:30

 


ZP.271.29.2017

Darłowo, dnia 12.10.2017 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimice” (nr sprawy: ZP.271.29.2017).

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisów załącznika nr 7 (wzór umowy) oraz załącznika nr 1 (formularz oferty) w następującym zakresie:

 

Modyfikuje się § 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

§ 2.

 1. Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi ................. zł netto /słownie: ................................................./, należny podatek VAT  ................. zł. Łącznie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ................... zł /słownie: ........................................................................../, w tym za wykonanie etapu I wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie …………...  zł netto /słownie: .................................................../, brutto ................... zł /słownie: .................................................../, należny podatek VAT  .................,
 2. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się dwóch transzach:
 1. pierwsza transza w wysokości … zł brutto zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu oraz protokolarnym odbiorze robót obejmujących etap I;
 2. druga transza w wysokości … zł brutto zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych oraz protokolarnym końcowym odbiorze robót.
 1. Należność z tytułu faktur będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
 2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za faktury w terminie do 30 dni licząc od dat doręczenia Zamawiającemu.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansującej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych.
 4. Jeżeli Wykonawca przedstawia fakturę VAT za roboty, przy których wykonywaniu brali udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, zobowiązany jest dołączyć:
 1. protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
 2. kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę(ów) i dla podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, dostawy lub usługi łącznie z dowodami (np. potwierdzeniami dokonania przelewu bankowego, potwierdzenia uznania rachunku lub oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres zamówienia) potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
 1. Nie dołączenie dokumentów określonych w ust. 7 skutkuje wstrzymaniem wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.”

 

Modyfikuje się ust. 1 formularza ofertowego poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

 

„1. Nr sprawy: ZP.271.29.2017, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty netto:……………………… zł (Słownie:................................................................................................................................... )

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT.................................................................................zł

Cena ofertowa brutto .....................................................................................................zł

(Słownie:.....................................................................................................................................), w tym za wykonanie etapu I cena wynosi ………… zł netto

(Słownie:.............................................................................................................................. )

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT.................................................................................zł

Cena brutto ....................................................................................................................zł

(Słownie:....................................................................................................................................),

Oświadczam, że :

Okres obowiązywania gwarancji będzie wynosił:

(Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego):  ………………………. miesięcy.”

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 26.10.2017 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 24.10.2017 r. zastępuje się ją datą 26.10.2017 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

W załączeniu:

 1. Zmodyfikowany zał. nr 7 do SIWZ (wzór umowy).
 2. Zmodyfikowana SIWZ wraz ze zmodyfikowanym zał. nr 1 do SIWZ (formularzem oferty).
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki