F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Krzaczkowska Roma
Zakrzewo

Krzaczkowska Roma
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-07-17 10:56:09 - Anna Mezgier
Otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo w roku 2017

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250 z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200) Wójt Gminy Darłowo Ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo" w roku 2017 poprzez zwiększanie dostępności do rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Gminy Darłowo posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów finansowane z budżetu Gminy Darłowo w roku 2017 w wysokości do 14 000,00 zł (łączna kwota zadania). Program przyjęty został do realizacji uchwałą Nr XXXVI.336.2017 Rady Gminy w Darłowo z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wybór dwóch realizatorów Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo" w 2017 roku.
 2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.) 
 3. Wymagania stawiane oferentom:
  1. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu;
  2. dsponowanie lokalem na terenie miasta Darłowo, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739);
  3. dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.
 4. Czas realizacji programu: od 01 września do 10 grudnia 2017 r. 
 5. Gmina Darłowo pokryje 100% kosztu każdego zabiegu. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert 2017 r. - rehabilitacja mieszkańców Gminy Darłowo" osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo w terminie do 31.07.2017 r. do godz. 15:00 lub nadsyłać listownie na w/w adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, w tym do zmiany terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania: 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki